Skriv ut Lukk vindu


 

Samfunnssikkerhet og miljø - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i samfunnssikkerhet og miljø
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 877

Beskrivelse av studiet

På dette studiet lærer du om hvordan man kan forebygge og håndtere forskjellige katastrofer, nødsituasjoner og kriser. Det kan være alt fra en arbeidsulykke i en bedrift, til nasjonale og globale hendelser som Covid-19 og konsekvensene av klimaendringer.

Både i Norge og utlandet ser vi et økt fokus på sikkerhet, beredskap og miljøutfordringer. Dette har skapt et behov for personer med kunnskaper om temaet. Studiet viser deg hvordan staten planlegger for å bevare og utvikle samfunn og miljø.

Studiet gir deg mulighet til å lære om problemer knyttet til miljø og sårbarhet i Arktis, men også om Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) og krisehåndtering.

Målet er å lære hvordan man kan styrke beredskapen og ivareta sikkerheten i samfunnet. Du lærer også om hvordan man kan forebygge og håndtere eventuelle kriser. Studiet gir deg kunnskap som er relevant for en rekke samfunnsinstitusjoner, bedrifter og kommuner.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten - 10 stp. SVF-1201 Miljø og sårbarhet i Arktis - 10 stp. SVF-1202 Ulykker og sikkerhet - 10 stp.
2. sem. (vår) SVF-1204 Organisasjon og sikkerhet - 10 stp. SVF-1205 Introduksjon til samfunnssikkerhet - 10 stp. SVF-2106 Krisehåndtering - 10 stp.
3. sem. (høst) SVF-1050 Samfunnsvitenskapelig metode - 10 stp. SVF-2101 Beredskapsøvelser - 10 stp. SVF-2107 Climate Change Adaptation (CCA) - 10 stp.
4. sem. (vår) SIK-1003 HMS (helse, miljø og sikkerhet) - 10 stp. SIK-2002 MTO (Menneske, teknologi og organisasjon) - 10 stp. SVF-2103 Risikoanalyse - 10 stp.
5. sem. (høst)
6. sem. (vår) SVF-2120 Bacheloroppgave - 20 stp. SVF-1203 Kommunal sikkerhet og beredskapsplanlegging - 10 stp.

Hva lærer du?

Du lærer om teorier og problemstillinger innenfor sikkerhet, beredskap og miljøutfordringer, med spesiell vekt på hvordan dette skal gjennomføres i utviklingen av nordområdene. Du lærer også om metoder og verktøy for hvordan du skal vurdere risiko, sårbarhet og bærekraft.

Kunnskap om risiko i samfunnet og utvikling av samfunnssikkerhet som fagområde, både i Norge og det internasjonale samfunn er sentralt i dette studiet.

Ved å lære om vitenskapelig og teknologisk fremskritt innenfor samfunnssikkerhet og miljø, kan du utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet. Du får kunnskap som gjør at du som fagperson kan bidra i diskusjon av problemer mellom andre parter med ulike interesser. Du vil også lære hvordan kriser påvirket samfunnet.

Du kan gjennom dette bidra til utvikling av god praksis og være med å påvirke samfunnsutviklingen.


Undervisning og eksamen

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger. Fagene kan også ha laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet.


Undervisnings- og eksamensspråk

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.

Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.


Utveksling

Utvekslingsopphold ved annen utdanningsinstitusjon i Norge eller utlandet kan inngå i studiet etter avtale. Flere utvekslings- og stipendprogrammer med destinasjoner i ulike verdensdeler er tilgjengelige. Emnene som planlegges gjennomført ved ekstern institusjon må forhåndsgodkjennes av instituttet.

Eksempler på utvekslingssteder er University of Tasmania, California State University Monterey Bay og Stockholm University.

Mer informasjon om utveksling finner du her.


Jobbmuligheter

I en verden som preges av alvorlige miljøutfordringer, uforutsigbare konflikter, avansert teknologi og tettere internasjonalt samarbeid øker stadig behovet for personer med spesialkompetanse på beredskapsplanlegging, ulykkesforebygging og krisehåndtering. Man kan jobbe internasjonalt med humanitær bistand i for eksempel FN.

Tidligere studenter jobber blant annet i: Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), Troms Kraft, Statnett, Redningsselskapet, UNN, Kystverket, Statens Vegvesen, MOWI, Norwegian Royal Salmon og Forsvaret.

Med kunnskap om beredskapsplanlegging, HMS, risikoanalyse, forvaltning og krisehåndtering vil du være kvalifisert for jobber innen et bredt spekter av virksomheter i privat og offentlig sektor. HMS er et viktig tema og arbeidsområde i alle bedrifter og organisasjoner.

Videre studier

Studiet gir grunnlag for opptak til masterstudier, bl.a. til Master i Samfunnssikkerhet ved UiT.

Denne og andre mastergradsstudier gir videre mulighet for utdanning på doktorgradsnivå.