Skriv ut Lukk vindu


 

Samfunnssikkerhet og miljø - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i samfunnssikkerhet og miljø
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 877

Beskrivelse av studiet

På dette studiet lærer du om hvordan man kan forebygge og håndtere forskjellige katastrofer, nødsituasjoner og kriser. Det kan være alt fra en arbeidsulykke i en bedrift til nasjonale og globale hendelser som Covid-19 og konsekvensene av klimaendringer.

Både i Norge og utlandet ser vi et økt fokus på sikkerhet, beredskap og miljøutfordringer. Dette har skapt et behov for økt kompetanse. Dette studiet gir deg blant annet kunnskap om forvaltningsstrategi, samfunnsplanlegging og miljøforvaltning. Du kan lære om problemstillinger knyttet til miljø og sårbarhet i Arktis. Du kan også lære om Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) og krisehåndtering.

Målet er å lære hvordan man kan styrke beredskapen og ivareta sikkerheten i samfunnet. Du lærer også om hvordan man kan forebygge og håndtere eventuelle kriser. Studiet gir deg kunnskap som er relevant for en rekke samfunnsinstitusjoner, bedrifter og kommuner.


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem
2. sem
3. sem
Klimatilpasning
4. sem
5. sem
Valgemne
Valgemne
Valgemne
6. sem

Hva lærer du?

Du får god innsikt i teorier og problemstillinger innenfor sikkerhet, beredskap og miljøutfordringer med særskilt vekt på utvikling av nordområdene. Du lærer også om metoder og analytiske tilnærminger som verktøy for vurdering av risiko, sårbarhet og bærekraft.

Kunnskap om risikosamfunnet og utvikling av samfunnssikkerhet som fagområde, både i Norge og det internasjonale samfunn er sentralt i dette studiet.

Gjennom kunnskap om vitenskapelig og teknologisk nytenkning innenfor samfunnssikkerhet og miljø, kan du utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet. Du får kunnskap som gjør at du som fagperson kan bidra i behandling av etiske problemstillinger i prosesser mellom ulike interesser. Du vil også lære hvordan kriser påvirket samfunnet.

Du kan gjennom dette bidra til utvikling av god praksis og være med å påvirke samfunnsutviklingen.


Undervisning og eksamen

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger. Fagene kan også ha laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet.


Undervisnings- og eksamensspråk

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.

Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.


Utveksling

Utvekslingsopphold ved annen utdanningsinstitusjon i Norge eller utlandet kan inngå i studiet etter avtale. Flere utvekslings- og stipendprogrammer med destinasjoner i ulike verdensdeler er tilgjengelige. Emnene som planlegges gjennomført ved ekstern institusjon må forhåndsgodkjennes av instituttet.

Eksempler på utvekslingssteder er University of Tasmania, California State University Monterey Bay og Stockholm University.

Mer informasjon om utveksling finner du her.


Jobbmuligheter

I en verden som preges av alvorlige miljøutfordringer, uforutsigbare konflikter, avansert teknologi og tettere internasjonalt samarbeid øker stadig behovet for personer med spesialkompetanse på beredskapsplanlegging, ulykkesforebygging og krisehåndtering. Man kan jobbe internasjonalt med humanitær bistand i for eksempel FN.

Tidligere studenter jobber blant annet i: Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), Troms Kraft, Statnett, Redningsselskapet, UNN, Kystverket, Statens Vegvesen, MOWI, Norwegian Royal Salmon og Forsvaret.

Med kunnskap om beredskapsplanlegging, HMS, risikoanalyse, forvaltning og krisehåndtering vil du være kvalifisert for jobber innen et bredt spekter av virksomheter i privat og offentlig sektor. HMS er et viktig tema og arbeidsområde i alle bedrifter og organisasjoner.

Videre studier

Studiet gir grunnlag for opptak til masterstudier, bl.a. til Master i Samfunnssikkerhet ved UiT.

Denne og andre mastergradsstudier gir videre mulighet for utdanning på doktorgradsnivå.