Skriv ut Lukk vindu


 

Samfunnsplanlegging og kulturforståelse - master

Fakta

Varighet:2 År
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Mastergrad i samfunnsplanlegging og kulturforståelse
Opptakskrav:Se nedenfor
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:5042

Beskrivelse av studiet

Masterstudiet i samfunnsplanlegging og kulturforståelse gir studentene kvalifikasjoner for å utføre forskningsbaserte plan- og utredningsoppgaver. Samfunnsplanlegging som virksomhet forutsetter evne til tverrfaglig analyse, kommunikasjon og samarbeid. Studiet er derfor bygget opp med utgangspunkt i relevante bidrag fra sosiologi, statsvitenskap, samfunnsgeografi og sosialantropologi. Studentene blir gjort fortrolige med teori og forskningsmetoder som går på tvers av faggrensene, men kan også fordype seg teoretisk og metodisk på ett av studiets disiplinområder. Studiet er innrettet mot sektorovergripende prosesser, i spenningsfeltet mellom dagligliv, næringsliv og offentlig politikk. Slike prosesser studeres gjennom case-studier og sammenliknende studier med utgangspunkt i stedssamfunn, regioner, men også for eksempel i forhold til næringsliv eller i andre organisatoriske sammenhenger. Fagmiljøet er aktivt i forskning på prosesser knyttet til stedsutvikling, satt inn i større regionale og globale rammer og endringer, både i nordområdene og i sør.

Studiet består av masteroppgave (60 sp), obligatoriske emner (40 sp) og valgfrie emner (20 sp). De frie emnene gir både en mulighet for spesialisering og for å oppnå faglig bredde. I de obligatoriske emnene inngår et fagretningsemne hvor du kan velge mellom fire ulike retninger: kultur, samhandling & sosiale prosesser, samfunns-og kulturgeografi, planlegging & demokrati og innovativ bedriftsorganisering. Etter søknad kan andre emner godkjennes som tilsvarende fagretningsemner.

Studentene velger selv tema for masteroppgaven. Forslag til aktuelle tema vil også bli presentert for studentene. Arbeidet med masteroppgaven starter i første semester med å utforme en problemstilling og skrive et prosjektnotat. Ved begynnelsen av 2. semester tildeles individuell veileder. Feltarbeid eller annen datainnsamling foregår i siste del av andre semester og i sommermånedene etterpå. I 3. semester skrives et analysenotat. I samme semester er det valgfritt med utenlandsopphold eller arbeid med fritt valgte emner ved Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging eller ved andre institutter. Emnene må godkjennes på forhånd. I 4. semester får studentene individuell veiledning fram til innlevering av masteroppgaven i mai. Masteroppgaven skal være på 80-100 sider (dvs. tekstdel inkludert litteraturliste og noter). Pensum til masterstudiet vil tilsvare det som utgjør pensum på de obligatoriske og de valgfrie emnene som inngår i studiet, samt 1500 sider valgfritt pensum tilknyttet masteroppgaven (SPL-3900), herav 500 sider knyttet til den kvalitative metodedelen.Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
(prosjektskisse)
2. semester (vår)
Fagretningsemner - Velg ett av disse:
3. semester
Valgfritt emne/utveksling
Valgfritt emne/utveksling
4. semester

Hva lærer du?

Etter fullført grad skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper:
-
Innsikt i tverrfaglig samfunnsvitenskap på et høyt nivå.
- Evne til kritisk refleksjon over fagstoff og en bred metodisk skolering.

Ferdigheter:
-
Kunne utforme forskbare problemstillinger og tilrettelegge for empiriske undersøkelser.
- Kunne produsere et sjølstendig forskningsforberedende arbeid basert på innsamlet materiale.
- Kunne formidle forskningsresultater til et bredere publikum.
- Ha oppøvd et kritisk blikk på anvendelse av kunnskap og egen rolle i politiske og samfunnsmessige sammenhenger.

Kompetanse:
-
Være kvalifisert for opptak til videregående forskerutdanning (phd-studium).
- Utføre faglig baserte utredninger, selvstendig eller i team.
- Kunne lede prosesser knyttet til planlegging og utvikling.
- Kunne gjøre bruk av tverrfaglig tilnærming i plan- og utviklingsarbeid.

Undervisning og eksamen

Undervisningen foregår gjennom forelesninger, veiledningsseminar, individuell veiledning og praktiske øvelser. Gjennom korte framlegg til seminarer, mer omfattende skisser og essays legges det vekt på å utvikle analytisk presisjon og skriftlig fremstillingsevne.

Det innledende emnet SPL-3002 Vitenskapsteori for plan-og kulturstudier, avsluttes med et selvvalgt skriftlig arbeid innenfor de tema som tas opp i forelesninger og pensum. Det skriftlige arbeidet evalueres samlet med karakter A - F. SPL-3900 Masteroppgaven vurderes formativt etter karakterskalaen A - F. Den endelige mastereksamen består av en prøveforelesning på 30 minutter over et oppgitt tema, samt en muntlig eksamen der masteroppgaven og prøveforelesning legges til grunn.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Utveksling

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! 
Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og  internasjonale erfaringer.

Dette studiet tilrettelegger for utveksling i andre eller tredje semester, og blant UiTs mange utvekslingsavtaler anbefaler vi spesielt disse:

 

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du her.

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, ta k

ontakt internasjonal koordinator ved instituttet.


Jobbmuligheter

Master i samfunnsplanlegging og kulturforståelse gir gode yrkesmuligheter innen plan- og utviklingsarbeid, i offentlig administrasjon og i organisasjons- og næringsliv. Samtidig danner mastergraden et grunnlag for videre forskerutdanning med sikte på arbeid i instituttsektoren og ved universiteter og høgskoler.

Videre studier

Mastereksamen i samfunnsplanlegging og kulturforståelse kan gi grunnlag for forskerutdanning (PhD) i samfunnsvitenskap.