Skriv ut Lukk vindu


 

Strategisk ledelse og økonomi - erfaringsbasert master

Fakta

Varighet:5 Semester
Studiepoeng:90
Gradsnavn:Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi/Master of Business Administration
Opptakskrav:Bachelorgrad og minimum to års relevant yrkeserfaring.
Søknadsfrist:1. mars
Søknadskode:6010

Beskrivelse av studiet

Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi (MBA) er et studieprogram som gir studentene ledelseskompetanse innen økonomi, markedsføring, strategi og organisasjonsteori. Studentene utvikler samtidig sin digitale kompetanse gjennom nettbaserte læringsformer. Kunnskapsutviklingen i studiet tar utgangspunkt i studentenes arbeidslivserfaring. Studiet kombinerer forskningsbasert viten fra fagområdene ledelse, organisasjon, markedsføring, økonomistyring og finansiell analyse og anvender dem på praktiske problemstillinger som moderne organisasjoner står ovenfor. Nettverksbygging, erfaringsutveksling og dialog inngår derfor som viktige elementer i kunnskapsutviklingen. Mastergradsprogrammet gir studentene innsikt i vitenskapsteori, forskningsdesign og dataanalyser og etablerer forståelse for de forskjellige metoders styrker og svakheter i forhold til arbeidet med egen masteroppgave. Studentene vil gjennom masteroppgaven videreutvikle sine analytiske evner og vil oppøve evnen til å ta kunnskapsbaserte beslutninger.

Mastergradsprogrammet består av fem fagspesifikke emner (totalt 60 stp.) som er obligatoriske og en masteroppgave (30 stp.). De fagspesifikke emnene skal sikre et godt faglig og metodisk grunnlag for arbeidet med masteroppgaven, mens masteroppgaven gir studentene mulighet til å fordype seg i noen av de utfordringer som er forbundet med strategi og styringsutfordringer i moderne organisasjoner. Studiet forutsettes gjennomført på 2,5 år, hvorav 1,5 år medgår til de fagspesifikke emnene og 1 år til skriving av masteroppgaven. Det avlegges eksamen i hvert emne.

Masteroppgaven er et selvstendig faglig arbeid som krever at studentene er i stand til å behandle et bestemt tema på en faglig og presis måte. Det tas utgangspunkt i et tema og en problemstilling som faller innenfor programmets overordnede faglige profil. Hovedvekten av dette arbeidet skal gjøres i 4. og 5. semester. Oppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på to studenter.

Oppbygging av studiet:

Tabellen gir en veiledende oversikt over studieforløpet


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2. sem (vår)
3. sem (høst)
4. sem (vår) og 5. sem (høst)
Velg en av disse

Hva lærer du?

Kandidatens læringsutbytte:
Etter endt studium og oppnådd grad skal de uteksaminerte kandidatene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten har:

Ferdigheter

Kandidaten kan:

Generell kompetanse

Kandidaten:


Undervisning og eksamen

Undervisningen består av nettbaserte forelesninger og seminarer, fysiske samlinger og veiledning. Nettbaserte læringsformer anvendes i studiet. Undervisningsform og omfang er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene. Det er obligatorisk fremmøte på oppstartsamlingen i første semester (2 dager).

For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide i 25 timer i uken med studiene, inkludert undervisning og selvstudium.

 

Eksamen og vurdering

Emnene har en variasjon av eksamens- og vurderingsformer som ulike typer hjemmeeksamener med oppgitt eller selvvalgt oppgave. For å kunne fremstille seg til eksamen i de ulike emnene må samtlige arbeidskrav tilknyttet emnene være bestått. Eksamens- og vurderingsformene er redegjort for i emnebeskrivelsene for hvert av delemnene.

For vurdering av eksamen benyttes en karakterskala fra A-F, der F er stryk. Kontinuasjonseksamen er særskilt omtalt i de enkelte emnebeskrivelser.

For vurdering av eksamen benyttes en karakterskala fra A-F, der F er stryk. Kontinuasjonseksamen er særskilt omtalt i de enkelte emnebeskrivelser.

 

Kvalitetssikring

Studieprogrammet vil bli evaluert årlig. Emnene som inngår i studieprogrammet blir evaluert minimum en gang i løpet av programperioden. I emneevalueringen inngår både student- og faglærerevaluering.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk. Masteroppgaven skrives på norsk eller annet skandinavisk språk, eventuelt på engelsk etter søknad.


Utveksling

Delstudier i utlandet er mulig. UiT, BFE-fakultetet og HSL-fakultetet har flere åpne avtaler med universiteter verden rundt. https://uit.no/utdanning/studentutvekslingUtenlandsopphold må godkjennes av Handelshøyskolen/Institutt for samfunnsvitenskap før du reiser. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet.

Søknadsfrist for utveksling: Vårsemesteret: 1. september/høstsemesteret: 1. februar

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.

Videre studier

Studiet kvalifiserer ikke til opptak til Ph.d.-program