Skriv ut Lukk vindu


 

Praktisk-pedagogisk utdanning i musikk - årsstudium

Fakta

Varighet:1 År
Studiepoeng:60
Gradsnavn:
Opptakskrav:Bachelor i musikkutøving eller tilsvarende utdanning med minst 80 sp i utøvende musikkfag
Søknadsfrist: 20. april
Søknadskode: 8011

Beskrivelse av studiet

Utdanningen skal kvalifisere for ulike musikkpedagogiske arbeidsoppgaver i samfunnet. Hovedfokus ligger på instrumentalundervisning, individuelt og i grupper, og på arbeid med ulike ensembler. Studiet har et særskilt fokus på Nordområdene og samiske forhold. Musikkfaget i grunnskolen og videregående opplæring tematiseres også, og minst 50 % av praksisen i studiet avholdes i disse skoleslag.

Emnene pedagogikk, fagdidaktikk og praksis følger progresjonen individ ¿ gruppe ¿ samfunn. Dette åpner muligheter til refleksjon rundt de ulike læringsformer og undervisningsoppgaver innen musikk, slik at studenten kan redegjøre for pedagogiske valg og kan ta en myndig rolle i utviklingen av musikkfaget.

Studiet bygger på tette bånd mellom pedagogisk forskning og teori, didaktisk kompetanse og praksiserfaring under kyndig veiledning.


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester

2. semester

Hva lærer du?

Etter bestått studium skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten skal ha

Ferdigheter

Studenten skal kunne

Generell kompetanse

Studenten skal kunne


Undervisning og eksamen

Studiet går over to semestre og inneholder forelesninger, undervisning i gruppe, individuell veiledning og praksis.

For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide gjennomsnittlig 35-40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer og selvstudium.

For å kunne ta eksamen må studenten ha fått godkjent obligatoriske arbeidskrav som skriftlige oppgaver, muntlige fremlegg og praksisrapporter slik det fremgår av de enkelte emnebeskrivelsene.

Eksamen omfatter følgende elementer:

Eksamensordning og kontinuasjonsadgang for hvert enkelt emne som inngår i programmet er beskrevet i emnebeskrivelsene.

Følgende vurderingsuttrykk benyttes: Bestått/ikke bestått, eller en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.


Praksis

Praksis med observasjon og veiledning gjennomføres i kulturskole, grunnskole, videregående skole og i ulike ensembler. Det legges til rette for at studenten har perioder med selvstendig undervisning.

Omfang 60 arbeidsdager.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Jobbmuligheter

Musikklærer i den offentlige skolen, på folkehøgskoler, i musikk- og kulturskoler, eller i det frivillige kulturliv som instruktør, dirigent eller musiker.