Illustrasjonsbilde

Harvard eksempelsamling

Harvard eksempelsamling

Denne eksempelsamlingen gir generelle anbefalinger om hvordan du refererer til en rekke forskjellige kilder og hvordan du setter dem opp i referanselisten basert på Universitetsbibliotekets Harvard-stil. Den kan brukes som en mal alene eller sammen med vår norske Harvard-stil som Universitetsbiblioteket ved UiT har laget til referansehåndteringsverktøyet EndNote.

Vi gjør oppmerksom på at det kan finnes andre retningslinjer for referansehåndtering for ditt studium enn det som gis her i vår eksempelsamling. Vi anbefaler derfor alle å ta kontakt med faglærer/veileder for å høre hvilke regler som gjelder for de enkelte fag.

Harvard-stilen er en fellesbetegnelse for referanser hvor forfatter og årstall plasseres i parentes i teksten. Det finnes ingen offisiell manual for Harvard-stilen, men ulike varianter er brukt innenfor mange fagområder.

Denne malen er i hovedsak basert på boken Cite them right: the essential referencing guide (2019) av Pears og Shields. Dersom du bruker Endnote som referanseverktøy, og skriver på norsk, anbefaler vi deg å laste ned den norske Harvard-stilen

Pears, R. og Shields, G. (2019) Cite them right: the essential referencing guide. 11. utg. London: Red Globe Press.

Sist oppdatert: 02.07.21

Bøker

I teksten

(Etternavn, årstall, ev. s. sidetall)

Dalland (2020, s. 95) argumenterer for ...

Det kan ha ... (Dallland, 2020, s. 95)

I referanselisten

Etternavn forfatter, Initial(er). (årstall) Tittel: ev. undertittel. xx. utg. Utgivelsessted: Forlag.

Dalland, O. (2020) Metode og oppgaveskriving. 7. utg. Oslo: Gyldendal.

Merknader

Opplysinger om utgave skal ikke føres opp ved førsteutgaver.

Undertitler skal som hovedregel skilles fra hovedtittel med et kolon, og undertittel skal starte med liten forbokstav, men når hovedtittel avsluttes med spesialtegn slik som eksempelvis ! eller ?, fjernes kolon og undertittel skal starte med stor forbokstav.

I EndNote
Bok med én forfatter
I teksten

(Etternavn og Etternavn, årstall, ev. s. sidetall)

Kyvik og Vågan (2014, s. 23) mener ...

Det kan ha ... (Kyvik og Vågan, 2014, s. 53)

I referanselisten

Etternavn forfatter, Initial(er). & Etternavn forfatter, Initial(er). (årstall) Tittel: ev. undertittel. xx. utg. Utgivelsessted: Forlag.

Kyvik, S. og Vågan, A. (2014) Forskningsbasert utdanning? Forholdet mellom forskning, utdanning og yrkesutøvelse i de korte profesjonsutdanningene. Oslo: Abstrakt.

Merknader

Opplysinger om utgave skal ikke føres opp ved førsteutgaver.

Undertitler skal som hovedregel skilles fra hovedtittel med et kolon, og undertittel skal starte med liten forbokstav, men når hovedtittel avsluttes med spesialtegn slik som eksempelvis ! eller ?, fjernes kolon og undertittel skal starte med stor forbokstav.

I EndNote
Bok med to til tre forfattere
I teksten

(Etternavn et al., årstall, ev. s. sidetall)

Allen et al. (2011, s. 54) viser til ...

I referanselisten

Etternavn forfatter, Initial(er). et al. (årstall) Tittel: ev. undertittel. xx. utg. Utgivelsessted: Forlag.

Allen, J. et al. (2011) Festival & special event management. 5. utg. Milton: Wiley.

Merknader

Opplysinger om utgave skal ikke føres opp ved førsteutgaver.

Undertitler skal som hovedregel skilles fra hovedtittel med et kolon, og undertittel skal starte med liten forbokstav, men når hovedtittel avsluttes med spesialtegn slik som eksempelvis ! eller ?, fjernes kolon og undertittel skal starte med stor forbokstav.

I EndNote
Bok med fire eller flere forfattere
I teksten

(Etternavn, årstall, ev. sidetall)

Michalsen (2017, s. 23) hevder ...

Det kan være ... (Michalsen, 2017, s. 52)

I referanselisten

Etternavn forfatter, Initial(er). (årstall) Tittel: undertittel. xx. utg. Utgivelsessted: Forlag.

Michalsen, B. B. (2017) Skriv bedre: håndboka for deg som vil skrive så jobben blir gjort. Oslo: Spartacus.

Merknader

Opplysinger om utgave skal ikke føres opp ved førsteutgaver.

Undertitler skal som hovedregel skilles fra hovedtittel med et kolon, og undertittel skal starte med liten forbokstav, men når hovedtittel avsluttes med spesialtegn slik som eksempelvis ! eller ?, fjernes kolon og undertittel skal starte med stor forbokstav.

I EndNote
Bok med undertittel
I teksten

(Etternavn og Etternavn, årstall)

(Kassah, Tingvoll og Kassah, 2014)

I referanselisten

Etternavn redaktør, Initial(er)., Etternavn redaktør. Initial(er). og Etternavn redaktør. Initial(er). (red.) (årstall) Tittel: ev. undertittel. xx. utg. Utgivelsessted: Forlag.

Kassah, B. L., Tingvoll, W.-A. og Kassah, A. K. (red.) (2014) Samhandlingsreformen under lupen: kvalitet, organisering og makt i helse- og omsorgstjenestene. Bergen: Fagbokforlaget.

Merknader

Bruk dette eksempelet dersom du ønsker å henvise til en bok med redaktør(er), en antologi, som en helhet som dekker et bestemt tema eller fagområde. Dersom du derimot ønsker å henvise til et bestemt kapittel i en antologi følger du eksempelet for Kapittel i bok med redaktør(er).

Hvor mange redaktører som skal vises i henvisningen i teksten og listes opp i innførselen i referanselisten følger samme oppsett som bøker med én, to til tre, fire eller flere forfattere.

Opplysinger om utgave skal ikke føres opp ved førsteutgaver.

Undertitler skal som hovedregel skilles fra hovedtittel med et kolon, og undertittel skal starte med liten forbokstav, men når hovedtittel avsluttes med spesialtegn slik som eksempelvis ! eller ?, fjernes kolon og undertittel skal starte med stor forbokstav.

I EndNote

Utfylling av felter i EndNote Bok med redaktører Harvard

Bok med redaktør(er)
I teksten

(Etternavn forfatter og Etternavn forfatter, årstall, ev. s. sidetall)

(Bjørnenak og Helgesen, 2009, s. 101)

Bjørnenak og Helgesen (2009, s. 101) viser til ...

I referanselisten

Etternavn Forfatter, Initial(er). og Etternavn Forfatter, Initial(er). (årstall) Kapittelets tittel: undertittel, i Etternavn Redaktør, Initial(er). (red.) Bokens tittel: ev. undertittel. xx. utg. Utgivelsessted: Forlag, s. xx-xx.

Bjørnenak, T. og Helgesen, Ø. (2009) Kunderelasjoner og økonomisk styring, i Kalsaas, B. T. (red.) Ledelse av verdikjeder: strategi, design og konkurranseevne. Trondheim: Tapir akademisk, s. 99-115.

Merknader

Opplysinger om utgave skal ikke føres opp ved førsteutgaver.

Merk at bøker uten redaktør(er) ikke refereres til på kapittelnivå, men som hel bok.

Hvor mange kapittelforfattere som skal vises i henvisningen i teksten og listes opp i innførselen i referanselisten følger samme oppsett som bøker med én, to til tre, fire eller flere forfattere. Det samme gjelder for opplisting av redaktør(er) i innførselen i referanselisten.

Undertitler skal som hovedregel skilles fra hovedtittel med et kolon, og undertittel skal starte med liten forbokstav, men når hovedtittel avsluttes med spesialtegn slik som eksempelvis ! eller ?, fjernes kolon og undertittel skal starte med stor forbokstav.

I EndNote
Kapittel i bok med redaktør(er)
I teksten

(Etternavn og Etternavn, årstall, ev. s. sidetall)

(Helle, 1994-1998)

I referanselisten

Etternavn Redaktør, Initial(er). (red.) (årstall) Tittel: ev. undertittel, b. xx-xx. Utgivelsessted: Forlag.

Helle, K. (red.) (1994-1998) Aschehougs norgeshistorie, b. 1-2. Oslo: Aschehoug.

Merknader

Hvis du ønsker å henvise til en artikkel i ett av bindene følger du oppsettet til Kapittel i bok med redaktør(er) og legger inn informasjon om det aktuelle bindet før sidetallene artikkelen har i boka:

Bull, T. (1994) Nordnorsk språkvariasjon, i Hauan, M. A. (red.) Nordnorsk kulturhistorie: det mangfoldige folket, b. 2. Oslo: Gyldendal, s. 228-239.

Hvor mange forfattere eller redaktører som skal vises i henvisningen i teksten og listes opp i innførselen i referanselisten følger samme oppsett som bøker med én, to til tre, fire eller flere forfattere.

I EndNote
Flerbindsverk
I teksten

(Etternavn, årstall, ev. sidetall/kapittel/avsnitt)

(Eco, 2015)

I referanselisten

Etternavn Forfatter, Initial(er). (årstall) Tittel: ev. undertittel. xx. utg. [Ebok-leser, hvis nødvendig]. DOI eller Tilgjengelig fra: URL (Lest: dato. måned årstall).

Eco, U. (2015) How to write a thesis. Tilgjengelig fra: http://site.ebrary.com/lib/tromsoub/detail.action?docID=11031004&p00 (Lest: 26. mai 2017).

Merknader

Ebok-leser skal angis hvis du har lest boken på et lesebrett, f.eks. Kindle. Dette er ikke nødvendig hvis boken kan leses på nett.

Hvis boken har en DOI, bruk denne. Hvis ikke brukes URL og lesedato.

Hvis boken ikke har sidetall kan du henvise til kapittel eller avsnitt.

Undertitler skal som hovedregel skilles fra hovedtittel med et kolon, og undertittel skal starte med liten forbokstav, men når hovedtittel avsluttes med spesialtegn slik som eksempelvis ! eller ?, fjernes kolon og undertittel skal starte med stor forbokstav.

I EndNote
E-bok fra database
I teksten

(Etternavn, årstall, ev. sidetall/kapittel/avsnitt)

(Goleman, 1999)

I referanselisten

Etternavn Forfatter, Initial(er). (årstall) Tittel: ev. undertittel. xx. utg. DOI eller Tilgjengelig fra: URL (Lest: dato. måned årstall).

Goleman, D. (1999). Emosjonell intelligens: å tenke med hjertet. 2. utg. Tilgjengelig fra: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010041603002 (Lest: 26. mai 2017).

Merknader

Hvis boken ikke har sidetall kan du henvise til kapittel eller avsnitt.

Undertitler skal som hovedregel skilles fra hovedtittel med et kolon, og undertittel skal starte med liten forbokstav, men når hovedtittel avsluttes med spesialtegn slik som eksempelvis ! eller ?, fjernes kolon og undertittel skal starte med stor forbokstav.

I EndNote
E-bok fra nasjonalbibliotekets nettside
I teksten

(Institusjon/Organisasjon, årstall, ev. s. sidetall)

(Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 1996)

I referanselisten

Institusjon/Organisasjon (årstall) Tittel: ev. undertittel. xx. utg. Utgivelsessted: Forlag.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (1996) Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen. Oslo: Nasjonalt læremiddelsenter.

Merknader

Bruk den fullstendige navneformen i teksten for å unngå misforståelser. Hvis institusjons- eller organisasjonsnavnet har en godt kjent og entydig forkortelse kan man introdusere forkortelsen i skarpe klammer ved første henvisning og deretter vise til denne kortformen.

Ved første henvisning:
... (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet [NTNU], 2018)

Ved senere henvisninger:
... (NTNU, 2018)

Undertitler skal som hovedregel skilles fra hovedtittel med et kolon, og undertittel skal starte med liten forbokstav, men når hovedtittel avsluttes med spesialtegn slik som eksempelvis ! eller ?, fjernes kolon og undertittel skal starte med stor forbokstav.

I EndNote
Bok med institusjon/organisasjon som forfatter

Artikler

I teksten

(Etternavn forfatter, årstall, ev. s. sidetall)

(Solstad, 2009, s. 58)

Solstad (2009, s. 58) argumenterer ...

I referanselisten

Etternavn forfatter, Initial(er). (årstall) Artikkeltittel: ev. undertittel, Tidsskriftets tittel, årgang (heftenr, måned eller årstid, hvis oppgitt), sidetallsspenn. DOI (dersom DOI trenger man ikke ta med lesedato) eller Tilgjengelig fra: URL (Lest: dato. måned årstall).

Solstad, E. (2009) Fusjoner i offentlig sektor, Magma, 12(7), 55-61. Tilgjengelig fra: http://www.magma.no/fusjoner-i-offentlig-sektor (Lest: 10. februar 2020).

Merknader

Dersom artikkelen kun er tilgjengelig elektronisk og ikke har DOI, oppgi URL. Ved bruk av URL, tas lese-dato med. Dersom nettstedets hovedside har et søkefelt, kan adressen til hovedsiden brukes. Da unngår man døde lenker.

Undertitler skal som hovedregel skilles fra hovedtittel med et kolon, og undertittel skal starte med liten forbokstav, men når hovedtittel avsluttes med spesialtegn slik som eksempelvis ! eller ?, fjernes kolon og undertittel skal starte med stor forbokstav.

I engelske tidsskriftstitler skal alle ord ha stor forbokstav, unntatt bindeord (eksempelvis; and, of, the, for)

DOI

Ved bruk av DOI-nummer utelates lese-dato.

Digital Object Identifiers (DOI) skal presenteres som en fullstendig lenke: https://doi.org/10.1037/arc0000014

I EndNote
Tidsskriftartikkel med én forfatter
I teksten

(Etternavn forfatter og Etternavn forfatter, årstall, ev. s. sidetall)

... (Pettersen og Solstad, 2014, s. 365)

Pettersen og Solstad (2014, s. 365) argumenterer ...

I referanselisten

Etternavn forfatter, Initial(er). og Etternavn forfatter, Initial(er). (årstall) Artikkeltittel: ev. undertittel, Tidsskriftets tittel, årgang(heftenr, måned eller årstid, hvis oppgitt), sidetallsspenn. DOI (dersom DOI, trenger man ikke ta med lesedato) eller Tilgjengelig fra: URL (Lest: dato. måned årstall).

Pettersen, I. J. og Solstad, E. (2014) Managerialism and profession-based logic: the use of accounting information in changing hospitals, Financial Accountability & Management, 30(4), 363-382. https://doi.org/10.1111/faam.12043

Merknader

Dersom artikkelen kun er tilgjengelig elektronisk og ikke har DOI, oppgi URL. Ved bruk av URL, tas lese-dato med. Dersom nettstedets hovedside har et søkefelt, kan adressen til hovedsiden brukes. Da unngår man døde lenker.

Undertitler skal som hovedregel skilles fra hovedtittel med et kolon, og undertittel skal starte med liten forbokstav, men når hovedtittel avsluttes med spesialtegn slik som eksempelvis ! eller ?, fjernes kolon og undertittel skal starte med stor forbokstav.

I engelske tidsskriftstitler skal alle ord ha stor forbokstav, unntatt bindeord (eksempelvis; and, of, the, for)

DOI

Ved bruk av DOI-nummer utelates lese-dato.

Digital Object Identifiers (DOI) skal presenteres som en fullstendig lenke: https://doi.org/10.1037/arc0000014

I EndNote
Tidsskriftartikkel med to til tre forfattere
I teksten

(Etternavn forfatter et al. årstall, ev. s. sidetall)

... (Chandon et al. 2009, s. 10).

I referanselisten

Etternavn forfatter, Initial(er). et al. (årstall) Artikkeltittel: ev. undertittel, Tidsskriftets tittel, årgang(heftenr, måned eller årstid, hvis oppgitt), sidetallsspenn. DOI (dersom DOI trenger man ikke ta med lesedato) eller Tilgjengelig fra: URL (Lest: dato. måned årstall).

Chandon, P. et al. (2009) Does in-store marketing work? Effects of the number and position of shelf facings on brand attention and evaluation at the point of purchase, Journal of Marketing, 73(6), 1-17. https://doi.org/10.1509/jmkg.73.6.1

Merknader

Dersom artikkelen kun er tilgjengelig elektronisk og ikke har DOI, oppgi URL. Ved bruk av URL, tas lese-dato med. Dersom nettstedets hovedside har et søkefelt, kan adressen til hovedsiden brukes. Da unngår man døde lenker.

Undertitler skal som hovedregel skilles fra hovedtittel med et kolon, og undertittel skal starte med liten forbokstav, men når hovedtittel avsluttes med spesialtegn slik som eksempelvis ! eller ?, fjernes kolon og undertittel skal starte med stor forbokstav.

I engelske tidsskriftstitler skal alle ord ha stor forbokstav, unntatt bindeord (eksempelvis; and, of, the, for)

DOI

Ved bruk av DOI-nummer utelates lese-dato.

Digital Object Identifiers (DOI) skal presenteres som en fullstendig lenke: https://doi.org/10.1037/arc0000014

I EndNote
Tidsskriftartikkel med fire eller flere forfattere
I teksten

(Etternavn forfatter, årstall, ev. s. sidetall)

... (Bang, 2008, s. 275)

Bang (2008, s. 275) argumenterer ...

I referanselisten

Etternavn forfatter, Initial(er). (årstall) Artikkeltittel: ev. undertittel, Tidsskriftets tittel, årgang (heftenr, måned eller årstid, hvis oppgitt), sidetallsspenn. Tilgjengelig fra: URL (Lest: dato. måned årstall).

Bang, H. (2008) Effektivitet i lederteam: hva er det, og hvilke faktorer påvirker det?, Tidsskrift for Norsk psykologforening, 45(3), 272-286. Tilgjengelig fra: http://www.psykologtidsskriftet.no (Lest: 3. januar 2019).

Merknader

Dersom artikkelen kun er tilgjengelig elektronisk og ikke har DOI, oppgi URL. Ved bruk av URL, tas lese-dato med. Dersom nettstedets hovedside har et søkefelt, kan adressen til hovedsiden brukes. Da unngår man døde lenker.

Undertitler skal som hovedregel skilles fra hovedtittel med et kolon, og undertittel skal starte med liten forbokstav, men når hovedtittel avsluttes med spesialtegn slik som eksempelvis ! eller ?, fjernes kolon og undertittel skal starte med stor forbokstav.

I engelske tidsskriftstitler skal alle ord ha stor forbokstav, unntatt bindeord (eksempelvis; and, of, the, for)

I EndNote
Tidsskriftartikkel med URL
I teksten

(Etternavn forfatter/journalist, årstall)

(Madsen, 2009)

I referanselisten

Etternavn forfatter/journalist, Initial(er). (årstall) Artikkeltittel: ev. undertittel, Avistittel, dato. måned, eventuelt del, s. sidetall.

Madsen, O. J.(2009) Oss selv gjennom røykteppet, Morgenbladet,14.-20. august, s. 20-22.

Merknader

Sidetall tas med dersom artikkelen kun finnes i trykt versjon. Sidetallet føres opp kun i referanselista.

Ta med seksjon om nødvendig for å skille ulike utgaver eller deler av avisen fra hverandre (for eksempel: Aftenposten, Viten).

I engelske avistitler skal alle ord ha stor forbokstav, unntatt bindeord (eksempelvis; and, of, the, for)

I EndNote
Avisartikkel i trykt avis
I teksten

(Etternavn forfatter/journalist, årstall)

(Viken, 2020)

I referanselisten

Etternavn forfatter/journalist, Initial(er). (årstall) Artikkeltittel: ev. undertittel, Avistittel, dato. måned. Tilgjengelig fra: URL (Lest: dato. måned årstall).

Viken, J. (2020) Hvorfor har blomster farge?, Aftenposten, Viten 9. juni. Tilgjengelig fra: https://www.aftenposten.no/viten/i/y3a4WR/hvorfor-har-blomster-farge?. (Lest: 10. juni 2020).

Merknader

Sidetall tas med dersom artikkelen kun finnes i trykt versjon. Sidetallet føres opp kun i referanselista.

Ta med seksjon om nødvendig for å skille ulike utgaver eller deler av avisen fra hverandre (for eksempel: Aftenposten, Viten).

I engelske avistitler skal alle ord ha stor forbokstav, unntatt bindeord (eksempelvis; and, of, the, for)

I EndNote
Avisartikkel funnet på internett
I teksten

(Avistittel, årstall)

(Aftenposten, 2009)

I referanselisten

Avistittel (årstall) Artikkeltittel: ev. undertittel, dato. måned. Tilgjengelig fra: URL. (Lest: dato. måned årstall).

Aftenposten (2009) Høyre vil opprette fond for Lofoten, 12. august. Tilgjengelig fra: https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/41yBq/hoeyre-vil-opprette-fond-for-lofoten? (Lest: 26. mai 2017)

Merknader

Sidetall tas med dersom artikkelen kun finnes i trykt versjon. Sidetallet føres opp kun i referanselista. Se eksempelet fra "Avisartikkel i trykt avis".

Ta med seksjon om nødvendig for å skille ulike utgaver eller deler av avisen fra hverandre (for eksempel: Aftenposten, Viten).

I engelske avistitler skal alle ord ha stor forbokstav, unntatt bindeord (eksempelvis; and, of, the, for)

I EndNote
Avisartikkel uten forfatter/journalist

Offentlige kilder

I teksten

(NOU årstall: nummer, ev. s. sidetall)

Det fremgår i utredningen (NOU 2016: 16, s. 10) ...

I referanselisten

NOU Årstall: nummer (årstall) Tittel: ev. undertittel.

NOU 2016: 16 (2016) Ny barnevernslov: sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse.

Merknader

Henvisning i tekst: Det er ikke nødvendig å gjenta årstallet i parentesen når du oppgir NOU-nummeret i teksten.

Undertitler skal som hovedregel skilles fra hovedtittel med et kolon, og undertittel skal starte med liten forbokstav, men når hovedtittel avsluttes med spesialtegn slik som eksempelvis ! eller ?, fjernes kolon og undertittel skal starte med stor forbokstav.

Vi har valgt å utelate dokumentets nettadresse, da denne kan bli endret over tid.

I EndNote
NOU

Om meldinger til Stortinget

F.o.m. 1. oktober 2009 er lovbehandlingen i Stortinget endret og publikasjoner fra Stortinget og regjering har fått nye navn. Stortingsmeldinger heter nå "Melding til Stortinget" (Meld. St.). Nye publikasjonsbetegnelsene fra Stortinget.

Eksempelet nedenfor bygger på Stortingets anbefalinger i "Hvordan henvise til Stortingsforhandlinger".

I teksten

(Meldingsnr. (år-år), ev. s. sidetall)

(Meld. St. 33 (2015-2016))

I referanselisten

Meldingsnr (år-år) Tittel: ev. undertittel.

Meld. St. 33 (2015-2016) NAV i en ny tid: for arbeid og aktivitet.

Merknader

Vi har valgt å utelate dokumentets nettadresse, da denne kan bli endret over tid.

Undertitler skal som hovedregel skilles fra hovedtittel med et kolon, og undertittel skal starte med liten forbokstav, men når hovedtittel avsluttes med spesialtegn slik som eksempelvis ! eller ?, fjernes kolon og undertittel skal starte med stor forbokstav.

I EndNote
Melding til Stortinget

Om proposisjoner til Stortinget

F.o.m. 1. oktober 2009 er lovbehandlingen i Stortinget endret og publikasjoner fra Stortinget og regjering har fått nye navn. Odeltingsproposisjoner heter nå "Proposisjon til Stortinget" (Prop. nr. L). Nye publikasjonsbetegnelsene fra Stortinget.

Eksempelet nedenfor bygger på Stortingets anbefalinger i "Hvordan henvise til Stortingsforhandlinger".

I teksten

(Proposisjonsnr. (år-år), ev. s. sidetall)

(Prop. 154 L (2012-2013))

I referanselisten

Proposisjonsnr (år-år) Tittel: ev. undertittel.

Prop. 154 L (2012-2013) Endringer i utlendingsloven (misbruk av aupairordningen mv.): tilråding fra Justis- og beredskapsdepartementet 7. mai 2013, godkjent i statsråd samme dag: (Regjeringen Stoltenberg II).

Merknader

Vi har valgt å utelate dokumentets nettadresse, da denne kan bli endret over tid.

Undertitler skal som hovedregel skilles fra hovedtittel med et kolon, og undertittel skal starte med liten forbokstav, men når hovedtittel avsluttes med spesialtegn slik som eksempelvis ! eller ?, fjernes kolon og undertittel skal starte med stor forbokstav.

I EndNote
Proposisjon til Stortinget
I teksten

(Rundskriv og nummer, årstall, ev. s. sidetall)

(Rundskriv F-16-10, 2009)

I referanselisten

Rundskriv og nummer (årstall) Tittel: ev. undertittel.

Rundskriv F-16-10 (2009) Forskrift om studieforhold og nettskoler.

Merknader

Vi har valgt å utelate dokumentets nettadresse, da denne kan bli endret over tid.

Undertitler skal som hovedregel skilles fra hovedtittel med et kolon, og undertittel skal starte med liten forbokstav, men når hovedtittel avsluttes med spesialtegn slik som eksempelvis ! eller ?, fjernes kolon og undertittel skal starte med stor forbokstav.

I EndNote
Rundskriv

Om lover

I Norge henviser vi til «originalloven» som konsolideres ved endringer. Det er den konsoliderte versjonen av lover som står i lovsamlingen, og man bruker originaldatoen når man refererer til den. Man kan også vise til dato for endringer hvis man diskuterer selve endringen, men da refererer man til endringens offisielle tittel. Man trenger ikke vise hvor man har hentet loven fra.

I teksten

(Lovens kortnavn, årstall, ev. paragraf)

(Opplæringslova, 1998)

I referanselisten

Lovens kortnavn (årstall) Tittel: ev. undertittel.

Opplæringslova (1998) Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregåande opplæringa.

Merknader

Vi har valgt å utelate dokumentets nettadresse, da denne kan bli endret over tid.

I EndNote
Lover
I teksten

(Forskriftens navn, årstall), ev. paragraf

(Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, 2017)

I referanselisten

Forskriftens navn (årstall) Tittel: ev. undertittel.

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Forskrift 24. april 2017 nr. 487 om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Merknader

Vi har valgt å utelate dokumentets nettadresse, da denne kan bli endret over tid.

I EndNote
Forskrifter
I teksten

(Organisasjon/Departement, årstall, ev. s. sidetall)

(Utannings- og forskningsdepartementet, 2005)

I referanselisten

Organisasjon/Departement (årstall) Tittel: ev. undertittel. Tilgjengelig fra: URL (Lest: dato. måned årstall).

Utdannings- og forskningsdepartementet (2005) Rammeplan med forskrift for barnevernspedagogutdanning. Oslo: Utdannings- og forskningsdepartementet. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/kd/pla/2006/0002/ddd/pdfv/269385-rammeplan_for_barnevernspedagogutdanning_05.pdf (Lest: 7. januar 2014).

Merknader

Bruk helst rammeplan publisert på internett.

Rammeplaner er gitt som forskrifter, men mange er også gjengitt andre steder. Lag referanse i henhold til den utgivelsen du har lest.

Hvis du har lest rammeplanen på lovdata.no skal du følge eksempelet for Forskrifter.

I EndNote
Rammeplan
I teksten

(Statistikkprodusent, årstall, ev. sidetall/avsnitt)

Første henvisning:
(Statistisk sentralbyrå [SSB], 2018)

Påfølgende henvisninger:
(SSB, 2018)

I referanselisten

Statistikkprodusent (årstall) Tittel: ev. undertittel. Tilgjengelig fra: URL (Lest: dato. måned årstall).

Statistisk sentralbyrå (2015) Folkemengde og befolkningsendring, 3. kvartal 2015. Tilgjengelig fra: http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkendrkv (Lest 29. mai 2017).

Merknader

Undertitler skal som hovedregel skilles fra hovedtittel med et kolon, og undertittel skal starte med liten forbokstav, men når hovedtittel avsluttes med spesialtegn slik som eksempelvis ! eller ?, fjernes kolon og undertittel skal starte med stor forbokstav.

I EndNote
Statistikk

Annet

I teksten

(Forfatter/produsent, årstall)

(Hansen, 2016)

I referanselisten

Etternavn Forfatter/Produsent, Initial(er). (årstall) Tittel på datasettet: ev. undertittel. (Versjon, hvis tilgjengelig) [Utgiver]. DOI eller Tilgjengelig fra: URL (Lest: dato. måned årstall).

Hansen, P. (2016) Replication data for: what makes a word easy to acquire? The effects of word class, frequency, imageability and phonological neighbourhood density on lexical development. (V1) [DataverseNO]. https://doi.org/10.18710/JEWIVW

Merknader

Undertitler skal som hovedregel skilles fra hovedtittel med et kolon, og undertittel skal starte med liten forbokstav, men når hovedtittel avsluttes med spesialtegn slik som eksempelvis ! eller ?, fjernes kolon og undertittel skal starte med stor forbokstav.

I EndNote
Datasett
I teksten

(Etternavn forfatter, årstall, ev. s. sidetall)

Kleemann (2015, s. 34) viser i sin avhandling hvordan språket ...

(Smedseng, 2014)

I referanselisten

Trykt

Etternavn forfatter, Initial(er). (årstall) Tittel: ev. undertittel. Type akademisk avhandling. Sted: Universitet/Institusjon.

Kleemann, C. B. (2015) Lek på to språk: en studie av språkalternering og kodeveksling i tospråklig rollelek på nordsamisk og norsk i en samisk barnehage. Doktoravhandling. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet.

Fra institusjonsarkiv

Etternavn forfatter, Initial(er). (årstall) Tittel: ev. undertittel. Type akademisk avhandling. Tilgjengelig fra: URL (Lest: dato. måned årstall).

Smedseng, N. (2014) The northern lights experience: negotiation strategies. Masteroppgave. Tilgjengelig fra: http://munin.uit.no (Lest: 10. april 2018).

Merknader

Dersom doktoravhandlingen/masteroppgaven er i trykt versjon, legger man til institusjonsnavn og sted.

Dersom doktoravhandlingen/masteroppgaven er hentet fra et institusjonsarkiv (som Munin) trenger man ikke ha med institusjonsnavn eller sted. Man legger da til «Tilgjengelig fra» etterfulgt av URL til institusjonsarkivet.

Undertitler skal som hovedregel skilles fra hovedtittel med et kolon, og undertittel skal starte med liten forbokstav, men når hovedtittel avsluttes med spesialtegn slik som eksempelvis ! eller ?, fjernes kolon og undertittel skal starte med stor forbokstav.

I EndNote
Doktoravhandling/masteroppgave trykt utgave Doktoravhandling/masteroppgave fra institusjonsarkiv
I teksten

(Etternavn forfatter, årstall, ev. s. sidetall)

(Rafoss, 2006, s. 10)

I referanselisten

Etternavn forfatter, Initial(er). (årstall) Tittel: ev. undertittel. Rapportnavn og nummer. Sted: Universitet/Institusjon.

Rafoss, K. (2006) Spill om spillemidler: en studie av idrettspolitiske beslutningsprosesser knyttet til finansiering, prioritering og lokalisering av store innendørsanlegg i Nord-Norge. HiF-Rapport, 2006:8. Alta: Høgskolen i Finnmark.

Merknader

Rapporter likner bøker og e-bøker og er gjerne utgitt av offentlige eller private institusjoner. Noen har en seriekode eller rapportnavn- og nummer.

Dersom rapporten ligger på nett, fjerner du utgivelsessted og utgiver, og legger til en lenke til rapporten (URL) og dato for nedlasting.

Etternavn forfatter, Initial(er)./Organisasjon (Årstall) Tittel: ev. undertittel. Rapportnr. xxx. Tilgjengelig fra: fra URL (Lest: dato. måned årstall).

Undertitler skal som hovedregel skilles fra hovedtittel med et kolon, og undertittel skal starte med liten forbokstav, men når hovedtittel avsluttes med spesialtegn slik som eksempelvis ! eller ?, fjernes kolon og undertittel skal starte med stor forbokstav.

I EndNote
Rapport i en serie
I teksten

(Organisasjon, årstall, ev. s. sidetall)

(Norges standardiseringsforbund, 1997)

I referanselisten

Organisasjon (årstall) Tittel: ev. undertittel. Standard nr. Sted: Utgiver.

Norges standardiseringsforbund (1997) Tømrer og skurlast: metode for måling av kjennetegn. NS-EN 1310. Lysaker: Standard Norge.

Merknader

Standarder likner bøker og e-bøker, og er gjerne utgitt av offentlige eller private institusjoner. Vanligvis har de en seriekode; denne oppgis etter tittelen.

Dersom standarden ligger på nett, fjerner du utgivelsessted og utgiver, og legger til en lenke til standarden (URL) og dato for nedlasting.

Organisasjon (årstall) Tittel på standard. Standard nr. Tilgjengelig fra: URL (Lest: dato. måned årstall).

I EndNote
Standarder trykt utgave
I teksten

(Etternavn forfatter, årstall, ev. s. sidetall)

(Frantsvåg, 2014, s. 3)

I referanselisten

Etternavn forfatter, Initial(er). (årstall) Tittel på paper: ev. undertittel. Tittel på konferanse. Sted og dato for konferansen. Utgiversted: Utgiver, s. sidetall.

Frantsvåg, J. E. (2014) Publiseringsfond: hva er godt og hva er galt med dem? Publiseringsfondet ved UiT Norges arktiske universitet. BIBSYS-konferansen. Trondheim, 12. mars. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet, s. 1-23.

Merknader

Undertitler skal som hovedregel skilles fra hovedtittel med et kolon, og undertittel skal starte med liten forbokstav, men når hovedtittel avsluttes med spesialtegn slik som eksempelvis ! eller ?, fjernes kolon og undertittel skal starte med stor forbokstav.

Dersom konferansepaperet ligger på nett, fjerner du utgivelsessted og utgiver, og legger til en lenke til standarden (URL) og dato for nedlasting.

I EndNote

NB! Noen av de tomme feltene i skjemaet kan være klippet ut. Skroll i skjemaet for å finne frem til alle feltene som skal fylles ut.

Konferansebidrag
I teksten

(Etternavn forfatter, årstall, ev. s. sidetall)

(Svendsen, 2005)

(Svendsen og Askheim, 2020)

I referanselisten

Trykt

Etternavn forfatter, Initial(er). (årstall) Tittel på artikkel, i Tittel på oppslagsverk, ev. Årgang. Utgave. Sted: Forlag.

Svendsen, T. O. (2005) Alta, i Store norske leksikon. 4. utg. Oslo: Kunnskapsforlaget

Nett

Etternavn forfatter, Initial(er). (årstall for siste oppdatering) Oppslagets tittel, i Tittel på oppslagsverk. Tilgjengelig fra: URL (Lest: dato. måned årstall).

Svendsen, T. O. og Askheim, S. (2020) Alta, i Store norske leksikon. Tilgjengelig fra: https://snl.no/Alta (Lest: 19. juni 2020).

Merknader

Bruk dato for publiseringstidspunkt eller siste oppdatering hvis den er tilgjengelig.

Dersom årstall ikke er oppgitt på nettsiden skriver du (u.å.) = uten år

I EndNote
Oppslagsverk med forfatter (trykt) Oppslagsverk med forfatter (nett)
I teksten

(Artikkeltittel, årstall, ev. s. sidetall)

(Arbeidsmedisin, 2005)

(Sjakk, 2020)

I referanselisten

Trykt

Artikkeltittel (årstall) Tittel på artikkel, i Tittel på oppslagsverk, ev. Årgang. Utgave. Sted: Forlag.

Arbeidsmedisin (2005), i Store norske leksikon 4. utg. Oslo: Kunnskapsforlaget.

Nett

Artikkeltittel (årstall for siste oppdatering) Oppslagets tittel, i Tittel på oppslagsverk. Tilgjengelig fra: URL (Lest: dato. måned årstall).

Sjakk (2020), i Wikipedia. Tilgjengelig fra: https://no.wikipedia.org/wiki/Sjakk (Lest: 20. juni 2020).

Merknader

Bruk dato for publiseringstidspunkt eller siste oppdatering hvis den er tilgjengelig.

Dersom årstall ikke er oppgitt på nettsiden skriver du (u.å.) = uten år

I EndNote
Oppslagsverk uten forfatter (trykt) Oppslagsverk uten forfatter (nett)
I teksten

(Etternavn forfatter, årstall, ev. avsnitt)

(Kvittingen, 2017)

I referanselisten

Etternavn forfatter, Initial(er). (årstall for siste oppdatering) Tittel: ev. undertittel. Tilgjengelig fra: URL (Lest: dato. måned årstall).

Kvittingen, I. (2017) Store trær truer blåbær. Tilgjengelig fra: https://forskning.no/jord-og-skog-mat/store-traer-truer-blabaer/344425 (Lest: 30. mai 2017).

Merknader

Husk alltid å evaluere kilder du finner på internett. For å lære mer om kildekritikk, se UiT sitt informasjonskompetansekurs (iKomp).

Bruk dato for publiseringstidspunkt eller siste oppdatering hvis den er tilgjengelig.

Dersom årstall ikke er oppgitt på nettsiden skriver du (u.å.) = uten år

Dersom du ønsker å vise til et helt nettsted, men ikke en spesifikk nettside derfra, er det nok å legge inn URL-en til nettstedet i teksten din.

Eksempel:
Nysgjerrigper er Forskningsrådets tilbud til barn og unge (https://nysgjerrigper.no)

I EndNote
Nettside med forfatter
I teksten

(Institusjon/Organisasjon, årstall, ev. avsnitt)

(Utdanningsdirektoratet, 2013)

I referanselisten

Institusjon/Organisasjon (årstall for siste oppdatering) Tittel: ev. undertittel. Tilgjengelig fra: URL (Lest: dato. måned årstall).

Utdanningsdirektoratet (2013) Læreplan i naturfag (NAT1-03). Tilgjengelig fra: https://www.udir.no/kl06/NAT1-03/ (Lest: 30. mai 2017).

Merknader

Husk alltid å evaluere kilder du finner på internett. For å lære mer om kildekritikk, se UiT sitt informasjonskompetansekurs (iKomp).

Bruk dato for publiseringstidspunkt eller siste oppdatering hvis den er tilgjengelig.

Dersom årstall ikke er oppgitt på nettsiden skriver du (u.å.) = uten år

Dersom du ønsker å vise til et helt nettsted, men ikke en spesifikk nettside derfra, er det nok å legge inn URL-en til nettstedet i teksten din.

Eksempel:
Kidspsych er et interaktivt nettsted for barn (http://www.kidspsych.org).

I EndNote
Nettside uten forfatter
I teksten

(Etternavn bloggforfatter, årstall, ev. avsnitt)

(Strand, 2020)

I referanselisten

Etternavn bloggforfatter, Initial(er). (årstall for siste oppdatering) Tittel på blogginnlegg: ev. undertittel. Tittel på blogg., dato. Tilgjengelig fra: URL (Lest: dato. måned årstall).

Strand, S. (2020) 5 ting som investorer nå bør ha lært av koronakrisen, Odinfond, 4. juni. Tilgjengelig fra: https://blogg.odinfond.no/hva-investorer-bor-ha-laert-av-koronakrisen (Lest: 30. juni 2020).

Merknader

Husk alltid å evaluere kilder du finner på internett. For å lære mer om kildekritikk, se UiT sitt informasjonskompetansekurs (iKomp).

Bruk dato for publiseringstidspunkt eller siste oppdatering hvis den er tilgjengelig.

Dersom årstall ikke er oppgitt på nettsiden skriver du (u.å.) = uten år

I EndNote
Blogginnlegg
I teksten

Film (DVD/Blu-ray/VHS)

(Filmens tittel, årstall)

(Fjols til fjells, 2020)

Film (Nettflix/HBO)

(Filmens tittel, årstall)

(Minimalism: a documentary about the important things, 2016)

Film (Episode fra serie)

(Episodetittel, årstall)

(Bubbikins, 2019)

I referanselisten

Film (DVD/Blu-ray/VHS)

Filmens tittel (årstall) Regissert av Navn på regissør. [Materialtype]. Sted: Distributør.

Fjols til fjells (2020) Regissert av Petter Holmsen. [Blu-ray]. Oslo: Dolby digital.

Film (Netflix/HBO)

Filmens tittel (årstall) Regissert av Navn på regissør. Navn på kanal og dato dersom tilgjengelig. Tilgjengelig fra: Navn på strømmetjeneste (Lastet ned: dato. måned årstall).

Minimalism: a documentary about the important things (2016) Regissert av Matt D'Avella. Tilgjengelig fra: Netflix (Lastet ned: 1. juli 2020).

Film (Episode fra serie)

Tittel på episode (årstall) Tittel på serie, sesong nr, episode nr. Tilgjengelig fra: Navn på strømmetjeneste (Lastet ned: dato. måned årstall).

Bubbikins (2019) The Crown, Sesong 3, episode 4. Tilgjengelig fra: Netflix (Lastet ned: 20. juni 2020).

I EndNote
Film: DVD/Blu-ray/VHS Film: Netflix/HBO Film: Episode fra serie
I teksten

(Etternavn forfatter/Organisasjon, Årstall, ev. tidsangivelse/spenn)

I videoklippet (Elmore, 2020, 00:10) får vi høre om ...

I referanselisten

Etternavn forfatter, Initial(er)./Organisasjon (årstall) Tittel på videoklipp. Dato dersom tilgjengelig. DOI eller Tilgjengelig fra: URL (Lastet ned: dato. måned årstall).

Elmore, S. (2020) The courage to live with radical uncertainty. Mars. Tilgjengelig fra: https://www.ted.com/talks/shekinah_elmore_the_courage_to_live_with_radical_uncertainty (Lastet ned: 20. juni 2020).

Merknader

Husk alltid å evaluere kilder du finner på internett. For å lære mer om kildekritikk, se UiT sitt informasjonskompetansekurs (iKomp).

I EndNote
Videoklipp (YouTube, Ted e.l.)
I teksten

(Etternavn ansvarlig person/Institusjon, Årstall)

(UiT Norges arktiske universitet, 2018)

I referanselisten

Etternavn ansvarlig person, Initial(er)./Institusjon (årstall) Tittel på podcast. [Podcast]. Dato dersom tilgjengelig. DOI eller Tilgjengelig fra: URL (Lastet ned: dato. måned årstall).

UiT Norges arktiske universitet (2018) Shut up and write. [Podcast]. Tilgjengelig fra: https://soundcloud.com/uitpodcast/shut-up-and-write (Lastet ned: 20. juni 2020).

I EndNote
Podcast
I teksten

(Etternavn Låtskriver/Komponist, copyright år, ev. spor)

(Kristensen, 2019)

I referanselisten

Musikk CD/LP

Etternavn Låtskriver, Initial(er)./Komponist/Band (Copyright år) Tittel på sang, Tittel på album. [Format]. Utgivelsessted: Plateselskap.

Kristensen, K. (2019) Du ga mæ viljestyrke, Kor vi ende. [CD]. Oslo: Warner Music Norway.

Musikk (iTunes, Spotify)

Etternavn Låtskriver, Initial(er)./Komponist/Band (Copyright år) Tittel på sang, Tittel på album. [Format]. Tilgjengelig fra: Navn på strømmetjeneste (Lastet ned: dato. måned årstall).

Disturbed (2015) The sound of silence, Immortalized. Tilgjengelig fra: Spotify (Lastet ned: 30. juni 2020).

I EndNote
Musikk: CD/LP Musikk: iTunes, Spotify e.l.
I teksten

(Etternavn opphavsperson, Årstall)

(Delphin, 1964)

I referanselisten

Etternavn opphavsperson, Initial(er). (årstall) Tittel på bilde: ev. undertittel [Digitalisert fotografi]. Tilgjengelig fra: URL (Lastet ned: dato. måned årstall).

Delphin, R. D. (1964) Hjemme hos Alf Prøysen med familie i nytt hus i Nittedal [Digitalisert fotografi]. Tilgjengelig fra: http://www.oslobilder.no/OMU/OB.RD4140e (Lastet ned: 30. mai 2017)

I EndNote
Bilde
I teksten

Forfatter(e) av originalkilde tas med i henvisningen, etterfulgt av: (årstall på primærkilde, sitert/referert i sekundærkilde)

Eksempel: Dette er helt grunnleggende ifølge Piaget (1965, referert i Gundersen og Moynahan, 2006, s. 237 )

I referanselisten

Forfatter(e) av sekundærkilde føres opp i referanselista/litteraturlista.

Gundersen, K. og Moynahan, L. (2006) Nettverk og sosial kompetanse. Oslo: Gyldendal akademisk.

Om sekundærkilder

Begrepet brukes om en kilde man har lest og som viser til et annet verk (primærkilde). En hovedregel er at du alltid skal gå til den kilden det henvises til (primærkilden), men dersom du f.eks. ikke får tak i primærkilden, må du vise i teksten at du bruker sekundærkilde.

I litteraturlisten fører du opp sekundærkilden, altså den du har foran deg og har lest gjennom. Du skal ikke føre opp kilder i litteraturlista som du ikke har lest.

Sidetall skal tas med i henvisning i tekst.

Hovedregel

Som hovedregel skal det refereres til primærkilden. Der dette er oppgitt i kompendiet, refereres dokumentet i henhold til vanlige regler. Er dokumentet et kapittel fra en bok, se eksempel for Kapittel i bok. Er dokumentet hentet fra tidsskrift, se eksemplene under Artikler.

NB! Dersom opplysninger om opprinnelig kilde mangler bør du være kritisk til å bruke det som referanse.

Hvis du ønsker å vise til muntlige kilder som forelesninger, e-post eller telefonsamtaler kan du gjøre det ved å sette inn en parentes i teksten som viser hva slags kilde det er du viser til, f.eks. (T.P. Olsen, e-post, 23. oktober 2014) eller (A. Skogli, forelesning, 1. november 2014). Det er også mulig å bruke fellesbetegnelsen personlig kommunikasjon: (O. Johansen, personlig kommunikasjon, 3. juli 2013). Disse kildene skal kun angis i teksten og ikke føres opp i referanselisten. Husk også at ved bruk av muntlige kilder må man be om bekreftelse fra personen på at han/hun er riktig gjengitt.

I teksten

(Etternavn forfatter/Organisasjon, Årstall, ev. s. sidetall)

Harstad kommune (2011) informerer om ...

I referanselisten

Etternavn forfatter, Initial(er)/Institusjon (årstall) Tittel: ev. undertittel. Institusjon (hvis tilgjengelig). Upublisert.

Harstad kommune (2011) Arbeidsdokument. Harstad kommune. Upublisert.

Om upublisert materiale

Upublisert materiale, eksempelvis kommunale saksdokumenter, paper lagt frem på konferanse osv. kan tas med på litteraturlisten.

Materialet må være tilgjengelig da det skal kunne etterprøves.

Dokumentet skal ikke vedlegges oppgaven.

Upublisert materiale alfabetiseres på samme måte som de andre referansene i litteraturlista.

Upublisert materiale som ikke er mulig å få tak i, skal ikke tas med i oppgaven.

I EndNote
Upublisert materiale
chat loading...