Personvern og samtykke


Som deltaker i SAMINOR kan du være trygg på at opplysningene som samles inn om deg behandles i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. SAMINOR har egne retningslinjer for hvordan vi ivaretar data og biologisk materiale fra deltakerne på en best mulig måte, og er opptatt av å holde høy etisk standard for den forskningen som gjøres. Opplysningene som samles inn, vil bare bli brukt til godkjente forskningsformål. Det vil ikke være mulig å identifisere deg når resultater fra SAMINOR publiseres.

English flag icon    Samisk flaggikon   
 

SAMINOR er faglig forankret ved Senter for samisk helseforskning (SSHF), Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet.  

SAMINOR behandler opplysninger som kan kobles til deg som person (personopplysninger). For å ivareta dine rettigheter etter Helseforskningsloven, forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser og personvernlovgivningen, er det viktig at du vet hvilke personopplysninger SAMINOR behandler.  

Som deltaker i SAMINOR har du samtykket til at dine opplysninger og biologiske prøver kan brukes til forskning. Samtykket gjelder frem til du eventuelt velger å trekke det tilbake. 

 

Samtykkeerklæringer, invitasjonsbrev og informasjonsskriv

SAMINOR 1

Samtykkeerklæring (norsk og nordsamisk)

Invitasjonsbrev (norsk og nordsamisk)
Informasjonsskriv design 1 (norsk og nordsamisk)
Informasjonsskriv design 2 (norsk og nordsamisk)

SAMINOR 2, trinn 1

Informasjon i invitasjonsbrev, samtykke i spørreskjema Invitasjonsbrev (norsk og norsamisk)
Invitasjonsbrev (norsk og sørsamisk)
Invitasjonsbrev (norsk og lulesamisk)

SAMINOR 2, trinn 2

Samtykkeerklæring (norsk)

Samtykkeerklæring (nordsamisk)

Invitasjonsbrev Skånland/Evenes (norsk)
Invitasjonsbrev Karasjok (nordsamisk)
Informasjonsskriv (norsk)
Informasjonsskriv (nordsamisk)

Se egen side for oversikt over alle skjema fra SAMINOR 1 og  oversikt over alle skjema fra SAMINOR 2.

 

Hvilke data lagres i SAMINOR?

Opplysninger som er registrert om deltaker er basert på spørreskjemaopplysninger, mål fra helseundersøkelsen og blodprøveanalyser.

Dersom du har deltatt i SAMINOR, har vi opplysninger om deg fra spørreskjema du har svart på, samt resultater av kliniske undersøkelser (eksempelvis høyde, vekt og blodtrykk) og biologiske prøver (eksempelvis blodprøver). Vi har også innhentet opplysninger fra Folkeregisteret om ditt kjønn, fødselsår og bostedskommune (i SAMINOR 1 også sivilstatus).  

Fra og med SAMINOR 3 samler SAMINOR også inn informasjon via intervjuer. Det du som intervjudeltaker har sagt i disse intervjuene vil bli lagret, men din identitet vil være skjult. 

 

Personvern

SAMINOR har egne retningslinjer for hvordan vi ivaretar data og biologisk materiale fra deltakerne på en best mulig måte, og er opptatt av å holde høy etisk standard for den forskningen som gjøres. Når forskerne får tilgang til data, er alle personentydige kjennetegn fjernet og erstattet med et tilfeldig løpenummer (avidentifisering), slik at forskerne ikke vet identiteten til deltakerne.  

For å ivareta personvernet er det strenge regler for hvordan data kan settes sammen og brukes. Alle prosjekt som benytter data eller biologisk materiale fra SAMINOR, er innenfor rammene av Helseforskningsloven og er godkjent av en Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Anonyme datasett, der det er umulig å gjenkjenne noen personer, trenger ikke søke REK.

All helseforskning hvor samer inngår som gruppe eller som innhenter data fra områder der samer utgjør en betydelig andel av befolkningen, eller som omhandler samisk etnisitet, språk eller kultur, krever et samisk kollektivt samtykke. Et slikt samtykke må innhentes fra Sametingets Sakkyndig etisk komité for samisk helseforskning. Alle prosjekter som bruker informasjon fra SAMINOR, må innhente et slikt samisk kollektivt samtykke.   

Forsikringsselskaper eller andre kommersielle institusjoner vil ikke få tilgang til dataene.

 

Kobling mot registre

Etter godkjenning fra Datatilsynet og/eller Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) kan opplysningene om deltakeren settes sammen med opplysninger om deltakeren i andre registre for forskningsformål. Dette kan være registre om trygd, sykdom, inntekt, utdanning, yrke eller opplysninger fra andre helseundersøkelser som du har deltatt i. Noen aktuelle registre er Kreftregisteret, Dødsårsaksregisteret, Folkeregisteret, Reseptregisteret, Medisinsk Fødselsregister, Hjerte- og karregisteret og andre nasjonale registre over sykdommer som det forskes på i denne undersøkelsen, samt registre i Statistisk sentralbyrå og folketellinger. Dette er mulig ved hjelp av det 11-sifrede fødselsnummeret alle innbyggere i Norge har. For deltakere som har deltatt i flere av SAMINORs undersøkelser, kan også opplysninger fra de ulike undersøkelsene sammenstilles. I alle disse tilfellene blir navnet og fødselsnummeret fjernet slik at forskerne ikke får kjennskap til deltakernes identitet.

 

Rett til innsyn

Alle som har deltatt i SAMINOR har rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om seg. Du har videre rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene som er registrert om deg. Dersom du ønsker innsyn i hvilke opplysninger SAMINOR har lagret om deg, kan du kontakte oss på saminor@uit.no.

 

Tilbaketrekking av samtykke

Som deltaker i SAMINOR kan du når som helst trekke ditt samtykke. Dersom deltaker ønsker å trekke seg fra studien, kan deltaker kreve å få slettet innsamlede prøver og opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner. Dersom du ønsker å trekke ditt samtykke, kan du kontakte oss på saminor@uit.no.

For de som har deltatt i kvalitative intervjuer: Data fra kvalitative intervjuer i SAMINOR 3 vil bli anonymisert i 2027. Når intervjuene er anonymisert vil det ikke være mulig å finne tilbake til hvem som har sagt hva, og det vil heller ikke være mulig å trekke seg fra intervjustudien. 

 

Behandlingsansvar

Databehandlingsansvarlig er UiT Norges arktiske universitet.

SAMINOR er faglig forankret ved Senter for samisk helseforskning (SSHF), Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet. SSHF har ansvar for planlegging og gjennomføring av datainnsamling og forvaltning av det innsamlede materialet. SAMINORs faglige leder er forsker 1, dr.med. Ann Ragnhild Broderstad.

SAMINOR ledes av en styringsgruppe som består av representanter fra Sametinget, Helse Nord, Troms og Finnmark fylkeskommune, KS Kommunesektorens organisasjon, Sørsamisk helsenettverk, en ansattrepresentant fra SSHF og en ekstern forsker. Instituttleder ved Institutt for samfunnsmedisin er styringsgruppens leder, og SAMINORs faglige leder er sekretær.

  

Utlevering av opplysninger og prøver til forskere

Alle forskningsprosjekter som får data fra SAMINOR, må være i samsvar med lover og forskrifter. Det er kun personer tilknyttet godkjente forskningsinstitusjoner (eksempelvis universitet) som får tilgang til å forske på SAMINORs materiale. Det er et krav for alle våre forskningsprosjekter at prosjektleder (den som står ansvarlig) har forskningskompetanse (doktorgrad eller tilsvarende). Ph.d.- og masterstudenter kan også få tilgang til å forske på SAMINORs materiale. Da står studentenes hovedveileder som ansvarlig prosjektleder. Det er krav om at alle forskningsprosjekter har minst én forsker med kunnskap om samisk kultur og samfunnsforhold og gjerne erfaring med SAMINOR fra før.