HEL

Helhetlig utdanning og læring

HEL - Helhetlig utdanning og læring. Forskningsgruppen setter søkelys på helhetlig og tverrfaglig undervisning og læring i barnehage, skole og lærerutdanning som er viktig for nåtida og framtida. Våre forskningsinteresser og undervisning handler bl.a. om bærekraft, livsmestring og livskvalitet, samisk og kvensk kultur, samt sted- og naturbasert pedagogikk i Arktis. Forskningen vår er forankret i samiske relasjonelle perspektiver og verdier for bærekraft (nordsamisk: birgejupmi - overlevelse) og livsmestring (nordsamisk: birget - å klare seg).

Helhetlig læring 

Målet med helhetlig eller holistisk utdanning er å fasilitere utvikling av hele mennesket og støtte dets relasjonelle forbindelse til å ivareta seg selv, andre mennesker og naturen (Miller et al., 2019). Helhetstanken har spunnet ut fra urfolksperspektiver der natur og mennesker ikke er separate, men utgjør en helhet som gjensidig påvirker hverandre og er relasjonelt forbundet (Virtanen et al., 2020). Helhetlige tilnærminger til læring handler om å støtte utviklingen av barnets mange ulike intelligenser og egenskaper (fysiske, sosiale, emosjonelle, kognitive, kreative, moralske og individuelle) (Gardner, 2000). I følge Parker & Thomsen (2019) kjennetegnes helhetlige læringsprinsipper blant annet som:

Helhetlig læring er et motsvar til en instrumentell og intellektuell tilnærming til læring. Her anerkjennes spesielt kroppslige og stedlige erfaringer (John Dewey), nytenking og refleksjon (Francis Parker), samt å finne mening og hensikt med læringen gjennom selvrealisering (Abraham Maslow). Helhetstenking bygger blant annet på pedagogiske perspektiver fra Friedrich Fröbel (1782-1852), John Dewey (1859-1952) og Maria Montesorri (1870-1952), og har med prinsipper og verdier som ivaretar medmenneskers verdighet, livskvalitet, glede og mening i et globalt og bærekraftig perspektiv.

Tanken er at barn lærer best når de er engasjert i læringsopplevelser som er meningsfulle og morsomme. Helhetlig læring oppmuntrer elevene til å utforske interessene sine og uttrykke seg kreativt på flere måter. Her understrekes også betydningen av nærmiljø, natur og fellesskap, samt å gi barn trygghet og tro på seg selv til å bli autentiske og ansvarlige medborgere.

Referanser

Aktiviteter

Medlemmer


Assosierte medlemmer fra andre fakulteter


ProsjekterFelles publikasjoner og redaktørledelse

Bergan, V., Killengreen, S. & Höper, J (red.). (2024). Special Issue: Approaches to Indigenous Topics, Issues and Perspectives in Teacher Education.

Bjørndal, K. E. W. & Sørensen, Y. (red.). (2023). Special Issue: Cultivating empowerment in teacher education and school for inqreased quality of life among students. 

Bergan, V., Ødegaard, E. E. & Boldermo, S. (red.). (2021). Special Issue : Reimagining Early Childhood Education for Social Sustainability in a Future We Want. Sustainability 

Bjørndal, K. E. W. & Bergan, V. (red.).(2020). Skape rom for folkehelse og livsmestring i skole og lærerutdanning.  Universitetsforlaget. 

Bergan, V. & Bjørndal, K. E. W. (red.).(2019). Bærekraft i praksis i barnehagen. Universitetsforlaget. 


Skape rom for folkehelse og livsmestring i en helheltlig lærerutdanning
Bærekraft i praksis i barnehagen

Kontakt oss


Logg inn / Login