Befolkningsundersøkelser i nord

Vi har i all hovedsak avsluttet prosjektet og ført videre arbeidet inn i nye satsinger og prosjekter. 

Befolkningsundersøkelser i nord (BiN) er en tverrfaglig strategisk satsing ved UiT Norges arktiske universitet. Målet er å styrke helsen til kommende generasjoner ved å fremskaffe mer, bedre og raskere kunnskap om helse og levekår i befolkningen.

Gjennom seks forsknings- og innsatsområder skal vi svare på nasjonale og internasjonale spørsmål om helse og levekår med særlig fokus på nordområdene. Forsknings- og innsatsområdene forsterker og er avhengige av hverandre, og skal også legge til rette for innovasjon og samarbeid med næringslivet.

Resultatene formidles for å bidra til kunnskap skal kan brukes for å fremme folkehelsen i nordområdene nasjonalt og internasjonalt.

 

Tema


>Datakilder i nord

Ansvarlige: Inger Njølstad og Ann Ragnhild Broderstad
Hovedaktiviteter: Det er samlet inn omfattende data om befolkningens helse i nordområdene gjennom mange befolkningsbaserte helseundersøkelser. Vårt mål er å synliggjøre det innsamlede datamaterialet for forskning slik at det i større grad utnyttes for å studere spesielle forhold i nord. Dataene er høyst relevante som grunnlag for masteroppgaver, og for stipendiater, postdoktorer og forskere.
Foto: Marius Fiskum 

 Befolkningsundersøkelser i nord

  • Tromsøundersøkelsen er Norges mest omfattende og best besøkte befolkningsundersøkelse gjennom 40 år
  • Saminor er den eneste nyere befolkningsundersøkelsen i Norge og Sápmi som bidrar til økt kunnskap om helse og levekår i den samiske og nordnorske distriktsbefolkningen
  • Trofinn er en undersøkelse av helse- og levekårsforhold i utvalgte kommuner med samisk og norsk bosetting i Nord-Norge og Nord-Trøndelag. De inviterte personene var aldersgruppene 30 år, 40-45 år, 60 år og 75 år 
  • Nordlandsundersøkelsen og Finnmarksundersøkelsen var en del av de landsomfattende helseundersøkelser i regi av Statens helseundersøkelser (nå Folkehelseinstituttet)
  • Fit Futures er den mest omfattende oppfølgingsstudien av livsstil, helse, utdannings- og yrkesløp fra ungdom til voksen i Norge, og det finnes få tilsvarende studier med gjentatte målinger på verdensbasis
  • Heart to heart er en undersøkelse av forskjellene i hjertesykdom mellom innbyggerne i Arkhangelsk og Novosibirsk og innbyggerne i Tromsø
  • Kvinner og kreft er en landsdekkende studie der hovedfokus er å undersøke sammenhenger mellom kvinners livsstil og kreftutvikling
  • Historisk befolkningsregister har data om den historiske norske befolkning, der individuelle livsløp er konstruert med utgangspunkt  i kirkebøker og folketellinger

Teknologi

Ansvarlige: Lars Ailo Bongo og Alexander Horsch

Hovedaktiviteter: Teknologigruppen legger til rette for fremtidens befolkningsundersøkelser ved å utvikle prototyper og forske på nye verktøy og infrastrukturer for datainnsamling, lagring, håndtering, visualisering og dataanalyse som ivaretar personvern og datasikkerhet. Forskningen er eksperimentell og inkluderer bygging av testinfrastrukturer og pilotering, i tett samarbeid med de andre innsatsområdene.

De fire arbeidspakkene i teknologigruppen er Datainnsamling for personvern og datasikkerhet, Selvrapporterte data og motivasjon, Nudging for livsstilsendring, og Integrert dataanalyse og bioinformatikk.

Livsstil og helse

Ansvarlige: Sameline Grimsgaard og Bente Morseth

Hovedaktiviteter: Livsstil og fysisk aktivitet har avgjørende betydning både for folkehelsen og for enkeltindividers helse. Innsamlede data fra befolkningsundersøkelser gir et unikt grunnlag for forskning på kosthold og fysisk aktivitet. Livsstil og helsegruppen skal ta i bruk nye digitale verktøy for datainnsamling og i dialog med befolkningen identifisere områder hvor forskningen bør intensiveres og teste ut forbyggende folkehelsetiltak.

Sosial ulikhet i helse

Ansvarlige: Hilde Leikny Sommerseth og Marcus Buck

Hovedaktiviteter: Den tverrfaglige forskergruppa "Sosial ulikhet i helse" ønsker å utforske og forklare potensielle langsiktige risikofaktorer og kompliserte interaksjoner som fører til ulikhet i helse. Dette gjøres mulig ved å sette sammen lange tidsserier og lenka individdata over flere generasjoner. Vi henter data fra Norsk Historisk befolkningsregister (HBR), fra Tromsøundersøkelsen om Tromsøs befolkning for perioden 1974 og fram til i dag, fra Gator-registeret om norske kommuner for perioden 1945 og frem til i dag, og fra Det norske folkeregisteret med nøkkelopplysninger om alle som er eller har vært bosatt i Norge. 

 

Barne- og ungdomshelse 

Ansvarlige: Anne-Sofie Furberg og Guri Grimnes

Hovedaktiviteter: Vi ønsker å forske på ungdomshelse, især ved å analysere sosialt nettverksdata, livsløpsdata og kobling til biomarkører. Det tas utgangspunkt i Fit Futures, som er den mest omfattende oppfølgingsstudien av livsstil, helse, utdannings- og yrkesløp fra ungdom til voksen i Norge.

Videre planlegger vi å gjennomføre tredje og siste datainnsamling i Fit Futures våren 2021 i samarbeid med UNNs forskningspost. Vårt mål er å samle inn genetiske og epigenetiske data i tillegg til miljøgifter, mikrobiom, metabolitter og protein-paneler. 

 

Miljøgifter

Ansvarlige: Maria Averina og Sandra Huber

Hovedaktiviteter: Miljøgiftgruppen skal studere menneskers eksponering til miljøgifter, ernæring og livsstil i et helhetsperspektiv, med særlig fokus på nordområdene, i tett samarbeid med de andre innsatsområdene og andre relevante samarbeidspartnere. Vårt miljøgiftlaboratorium er et unikt verktøy som brukes til kartlegging og overvåking av miljøgifter, og effektstudier på miljøgifteksponering. Metodikk for høy analysegjennomgang er nødvendig til å serve storskala forsknings-prosjekter, f.eks. basert på data fra befolkningsundersøkelser som Tromsøundersøkelsen, Saminor og Fit Futures. 

Nyheter

BiN-stipendiat Edvard Sagelv presenterte sine forskningsfunn på NRK.no 20.05.2020 

Planlagte og gjennomførte samlinger 2021

Organisering

BiN-satsingen er et tverrfakultært samarbeid mellom fagmiljøer ved Det Helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi ved Handelshøgskolen og Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag.

Det Helsevitenskapelige fakultet er vertsfakultet. BiN er administrativt forankret ved Institutt for samfunnsmedisin (ISM).

Ledergruppen


Styringsgruppen


Kontakt oss