Fit Futures

en helseundersøkelse

Fit Futures

Fit Futures
Foto: Stig Brøndbo

 Fit Futures er en befolkningsbasert helseundersøkelse som organisatorisk er forankret ved Institutt for samfunnsmedisin ved UiT Norges arktiske universitet. Helseundersøkelsen er et samarbeid mellom UiT, Universitetssykehuset Nord-Norge og Folkehelseinstituttet. 

Gjennomføringen av den tredje runden med datainnsamling, Fit Futures 3 i 2021/2022 ble muliggjort gjennom intern finansiering av UiT og samarbeidspartnerne i tillegg til viktige bidrag fra eksterne bidragsytere.

Våre bidragsytere er

Vi takker for samarbeidet!

Fit Futures 3 ble gjennomført på følgende måte i 2021/2022:

Datainnsamlinga ved Forskningsposten er nå avsluttet og vi takker alle som har deltatt!
Gavekortene ble trukket den 23.6.2022 med flere vitner tilstede. Alle 705 som har deltatt var med i trekningen og det ble trukket på deltaker nr.

Vi gratulerer vinnerne av gavekortene! Navn på vinnerne vil ikke bli offentliggjort. Vinnerne vil bli kontaktet direkte og få tilsendt premien i løpet av de nærmeste dagene. Dersom du har hatt reiseutgifter ifm. besøket på Forskningsposten og ennå ikke har sendt inn reiseregning, ta kontakt med daglig leder Elin Evensen på e-post fitfutures@uit.no eller tlf. 922 04 473, så snart som mulig.

Du kan lese mer om Fit Futures 3 i brosjyra vår

Nyheter


Personvern og sikkerhet

Deltakelse er frivillig, og du kan når som helst trekke deg fra undersøkelsen uten å oppgi grunn. Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til studien, kan du kontakte  prosjektledelsen for Fit Futures, Institutt for samfunnsmedisin, UiT på e-post: fitfutures@uit.no

Alle som jobber i undersøkelsen, har lovpålagt taushetsplikt. Opplysningene som samles inn, vil bare bli brukt til godkjente forskningsformål. Navn og personnummer vil bli fjernet og erstattet med en kode. Den enkelte forsker får ikke tilgang til opplysninger som gjør det mulig å identifisere enkeltpersoner. Det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av studien når disse publiseres.

Databehandlingsansvarlig er UiT Norges arktiske universitet. Fit Futures 1 og 2 har konsesjon fra Datatilsynet og fikk tilrådning fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Nord-Norge. Fit Futures  følger bestemmelsene i forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser.

Fit Futures 3 er vurdert av Norsk senter for forskningsdata (NSD) og forskningsdata behandles konfidensielt og oppbevares i samsvar med personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR). Deltakere er forsikret gjennom Norsk Pasientskadeerstatningsordning.

Hvis du har spørsmål til vurderingen av prosjektet, eller til behandlingen av dine personopplysninger, kan du kontakte UiT sitt personvernombud på e-post: personvernombud@uit.no eller på tlf: 77 64 63 22Fit Futures 1, 2, og 3Prosjekter i Fit Futures 3
Forskning

Hva forskes det på

Publikasjoner og avhandlinger

For forskere

Prosjektledere knyttet til institusjoner med forskningskompetanse kan søke om tilgang til forskningsdata fra Fit Futures. Prosjektleder må ha forskningskompetanse (ph.d.) og være tilknyttet en forskningsinstitusjon. Hovedveileder oppføres som prosjektleder for ph.d.- og masterstudenter.

Ved spørsmål rundt søknad om bruk av data fra Fit Futures, send e-post til: fitfutures@uit.no. Be om å få tilsendt variabelliste.

Fit Futures er en befolkningsbasert helseundersøkelse organisert ved Institutt for Samfunnsmedisin, UiT Norges Arktiske universitet.

Fit Futures 1 ble gjennomført skoleåret 2010-11 da deltakerne gikk første året på videregående og var fra 15 til 18 år. Fit Futures 2 ble gjennomført to år senere, skoleåret 2012-13, hvor alle tidligere deltakere ble invitert på nytt. Den tredje datainnsamlingen i Fit Futures er gjennomført i 2021/2022. Totalt 705 av de tidligere deltakerne ha deltatt i Fit Futures 3. 


Data- og biobankutvalget


Kontakt


Fit Futures – en helseundersøkelse


fitfutures@uit.no
Logg inn / Login