Kvinner og kreft

The Norwegian Women and Cancer Study (NOWAC)

Informasjon til våre deltakere

Først og fremst vil vi uttrykke vår takknemlighet for at dere har bidratt med svært verdifulle data fra spørreskjema og blodprøver!

Vi ønsker å benytte deres data på best mulig måte for å fremskaffe ny kunnskap om kreft og andre sykdommer.

Studier av hvilke faktorer som påvirker risiko for sykdom og selve sykdomsutviklingen er krevende og mange av folkesykdommene har felles årsaksfaktorer. Vi ser også at en sykdom kan øke risikoen for en annen sykdom. For å øke vår forståelse av sykdomsutvikling hos mennesker ser vi et behov for å innhente informasjon fra andre nasjonale registre enn bare kreftregisteret og dødårsaksregisteret. Dette kan være registre om trygd, sykdom, inntekt, utdanning, yrke eller opplysninger fra andre helseundersøkelser som du har deltatt i. Vi vil derfor på sikt søke Regional etisk komite for medisinsk og helsefaglig forskning om å få benytte data fra andre nasjonale helseregistre for å gjøre bedre studier på livsstil og sykdomsutvikling. Eksempler på aktuelle registre er Pasientregisteret, Folkeregisteret, Reseptregisteret, Medisinsk Fødselsregister, Statens helseundersøkelser og Hjerte- og karregisteret for å nevne noen. Vi ber om at dere tar kontakt med oss på nowac@uit.no dersom dere finner dette urimelig og ønsker å trekke dere fra studien.

Kontakt:

Leder for kvinner og kreft studien, førsteamanuensis Tonje Braaten tlf. 77644820 e-post; tonje.braaten@uit.no.
Rådgiver Bente R. Isaksen tlf. 776 45 021, e-post bente.isaksen@uit.no.


Pågående prosjekter

For forskere

Prosjektledere knyttet til institusjoner med forskningskompetanse kan søke om tilgang til forskningsdata fra Kvinner og kreft. Hovedveileder oppføres som prosjektleder for ph.d.- og masterstudenter.

Alle prosjekter som søker om data og biologisk materiale i Kvinner og kreft må ha egen REK-godkjenning.

Prosjekter som søker Kvinner og kreft, må oppgi behandlingsgrunnlag etter EUs personvernforordning (GDPR) og personopplysningsloven. Videre må forskningsansvarlig institusjon vurdere behovet for å gjennomføre personvernkonsekvensvurdering (DPIA). Alle prosjekter som er forankret ved UiT Norges arktiske universitet og behandler personopplysninger skal meldes til NSD (Norsk senter for forskningsdata) i tråd med UiTs retningslinjer.

Kostnader knyttet til søknad om datautlevering dekker en del av utgiftene knyttet til utleveringen, og bidrar til videre forvaltning og kvalitetssikring av data i Kvinner og kreft. Kostnaden for et datasett tilsvarende ett enkelt ph.d.-/postdoktor-/forsker-prosjekt (3–4 artikler) er kr. 83 000 eks. mva. Ved prosjekter med færre eller flere publikasjoner er beløpet kr. 26 000 eks. mva. per planlagt artikkel. Studentprosjekter er fritatt for kostnad og avtalen inkluderer tillatelse til å publisere inntil 1 artikkel per studentprosjekt.

 Søknaden med vedlegg sendes til NOWAC@uit.no.


Nyheter


Kontaktpersoner


Logg inn / Login