Kvinner og kreft

The Norwegian Women and Cancer Study (NOWAC)

Informasjon til våre deltakere

Først og fremst vil vi uttrykke vår takknemlighet for at dere har bidratt med svært verdifulle data fra spørreskjema og blodprøver!

Vi ønsker å benytte deres data på best mulig måte for å fremskaffe ny kunnskap om kreft og andre sykdommer.

Studier av hvilke faktorer som påvirker risiko for sykdom og selve sykdomsutviklingen er krevende og mange av folkesykdommene har felles årsaksfaktorer. Vi ser også at en sykdom kan øke risikoen for en annen sykdom. For å øke vår forståelse av sykdomsutvikling hos mennesker ser vi et behov for å innhente informasjon fra andre nasjonale registre enn bare kreftregisteret og dødårsaksregisteret. Dette kan være registre om trygd, sykdom, inntekt, utdanning, yrke eller opplysninger fra andre helseundersøkelser som du har deltatt i. Vi vil derfor på sikt søke Regional etisk komite for medisinsk og helsefaglig forskning om å få benytte data fra andre nasjonale helseregistre for å gjøre bedre studier på livsstil og sykdomsutvikling. Eksempler på aktuelle registre er Pasientregisteret, Folkeregisteret, Reseptregisteret, Medisinsk Fødselsregister, Statens helseundersøkelser og Hjerte- og karregisteret for å nevne noen. Vi ber om at dere tar kontakt med oss på nowac@uit.no dersom dere finner dette urimelig og ønsker å trekke dere fra studien.

Kontakt:

Leder for kvinner og kreft studien, førsteamanuensis Tonje Braaten tlf. 77644820 e-post; tonje.braaten@uit.no.
Rådgiver Bente R. Isaksen tlf. 776 45 021, e-post bente.isaksen@uit.no.


Pågående prosjekter

Nyheter

Kontaktpersoner


Kvinner og kreft er en landsdekkende prospektiv studie. Hovedfokus i studien er å undersøke sammenhenger mellom kvinners livsstil og kreft og kreftutvikling, men materialet gir også anledning til å studere mange andre problemstillinger knyttet til kvinners livsstil og helse.

Logg inn / Login