Barnerett

Nyheter


Om forskergruppa

Forskergruppa for barnerett har som hovedformål å styrke forskningssamarbeidet innen barnerett, og å skape et godt miljø for utvikling av forskningsprosjekter. Dessuten er det en målsetting å styrke deltakernes egen forskningskompetanse, og å bygge og delta i internasjonale nettverk. Forskergruppa vil i perioden 2020 til 2024 særlig arbeide med prosjektet Children's Right to Health. Prosjektet, med en kostnadsramme på vel 16 millioner, er tildelt 11.213.000,- kroner fra Norges forskningsråd, Fripro. Prosjektet finansierer blant annet en postdoc og to stipendiatstillinger. Se eget punkt om prosjektet.

Barnerett som forskningsfelt

Forskergruppetur til Geneve i 2014

Gruppa har, sett i forhold til antall medlemmer, relativt bred kompetanse, både når det gjelder metodisk og teoretisk tilnærming til faget. Medlemmene i gruppa deltar i nasjonale og internasjonale kontaktnett. Gruppa har en åpen tilnærming til hva som omfattes av barneretten, og ønsker velkommen et mangfold av perspektiver, innfallsvinkler og metoder, så lenge siktemålet er å belyse barns rettslige stilling.

Forskergruppas medlemmer arbeider med flere forskjellige temaer innenfor faget barnerett. Barns rett til helse er allerede nevnt. Som andre eksempler inngår grunnleggende spørsmål om barns menneskerettigheter, herunder med vekt på konstitusjonelle spørsmål, FNs barnekonvensjon og den europeiske menneskerettskonvensjonen. Forskningen omfatter også pågående saker for EMD om norsk barnevern. Videre inngår forholdet mellom barn og foreldre og barnevernrett. Forskningsinteressene omfatter også temaene funksjonshemmede barns rettigheter, (CRPD), tvang mot barn i psykiatrien og barns rettslige stilling i utlendingsretten. Barnets beste, ikke-diskriminering og barns rett til deltakelse er helt sentrale innfallsvinkler, det siste også i krysningsfeltet med sivilprosess.  Det pågår også arbeid med å utvikle barnerettsteorien med ståsted i en nordisk velferdsstatsmodell.

Forskergruppas historie

Forskergruppa i barnerett ble opprettet i 2007.

I 2007 disputerte Lena R.L. Bendiksen med avhandlingen "Fratakelse av foreldreansvar og samtykke til adopsjon som barnevernstiltak: en rettsvitenskapelig analyse"

På vegne av barnerettsgruppa innledet Randi Sigurdsen på en konferanse i regi av Barentsrådets Barneprogram CYAR i 2009. Konferansens tema var ”Norsk rett om barn med alvorlige atferdsvansker”, og det var både russiske og norske deltakere.

Høsten 2009 deltok gruppas leder i planleggingen og utformingen av program til den første russisk-norske konferansen om ”Legal systems in the Barents Euro-Arctic Region”. Den ble arrangert 26. – 30. april 2010 i Arkhangelsk, og to av barnerettsgruppas medlemmer deltok (Nylund og Haugli). Konferansen ledet til ytterligere samarbeid mellom Trude Haugli og Elena Shinkareva, med komparative prosjekter innenfor russisk og norsk barnerett, delvis finansiert av Sparebankens gavefond.

Fra 2010 kan særlig nevnes at barnerettsgruppa fungerte som diskusjonspartner med Fylkesmannen i Troms i forbindelse med utviklingen av fylkesmannens prosjekt Sjumilssteget – om implementering av FNs barnekonvensjon i kommunene.

Høsten 2010 ble det opprettet et spesialfag i barnerett for studentene på masterstudiet i rettsvitenskap. Medlemmer av forskergruppa utviklet faget og har ansvaret for gjennomføringen av undervisningen. Spesialfaget ble populært og det har siden vært mange som skriver masteroppgaver med utgangspunkt i barnerettslige problemstillinger. Studenter som skriver stor masteroppgave (60 studiepoeng) får anledning til å møte i forskergruppa. 

Samme år ble det innledet et tverrfaglig samarbeid med forskere ved RKBU, med tema  «Hva er et barneperspektiv?» Samarbeidet resulterte etter hvert i noen artikler av Bendiksen og Haugli,  men ingen tverrfaglige.  

I 2011 fikk forskergruppa innvilget søknad “JUSISP 2, Styrking av fagmiljøet i barnerett” over en treårsperiode og innenfor en kostnadsramme på 2.6 millioner, hvorav 1.6 millioner fra Norges Forskningsråd.

Nicola Taylor og Marilyn Freeman, klare for hundekjøring! Foto: UiT

Forskergruppa arrangerte i januar 2013 konferansen “Child law conference”. Konferansen hadde 34 deltakere fra ni forskjellige land. Konferansen var en del av JUSISP 2-satsningen.

Trude Haugli og Elena Shinkareva deltok i planleggingen, utformingen av program og gjennomføringen av den andre russisk-norske konferansen om ”Legal systems in the Barents Euro-Arctic Region”. Den ble arrangert i september, og fire av barnerettsgruppas medlemmer deltok. (Haugli, Shinkareve, Sigurdsen og Nylund.)

Trude Haugli og Randi Sigurdsen deltok på et toukers internasjonalt barnerettseminar, “ Children and the Law”, ved London Metropolitan University, England, i juli. Elena Shinkareva fullførte sitt forskningsopphold med støtte fra Sparebank1s gavefond våren 2011. Hun påbegynte deretter sitt ettårige forskeropphold i august, innenfor Jusisp 2 prosjektet i Norges forskningsråd.

Trude Haugli har deltok i planleggingen og gjennomføringen av  konferansen Vold mot barn, i samarbeid med  Marianne Nordhov, Elin Gullhav og Elisabeth Warvik, UNN, Lars Fause og Ole B. Sæverud, Statsadvokatene, Ståle Luther, Barnehuset og Eivind Pedersen, Fylkesmannen i Troms. Konferansen ble gjennomført i mars 2012 med 450 deltakere. Fakultetet støttet konferansen med 50 000 kroner. Det faglige samarbeidet i arrangementsgruppen videreføres med tanke på nye konferanser. Flere av samarbeidspartnerne har også deltatt i spesialfagsundervisningene ved fakultetet.

I 2014 disputerte Randi Sigurdsen med avhandlingen: «Tvangsplassering og tilbakehold av barn med utfordrende atferd. En sammenligning av reglene i barnevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven og psykisk helsevernloven». Barnerettsgruppa var til stede under disputasen og prøveforelesningen, som hadde temaet «Den rettskildemessige betydningen av Barnekomiteens generelle kommentarer».

Våren 2014 ble det for første gang arrangert et videreutdanningsemne i barnerett, utviklet som et digitalt prosjekt av Bendiksen og Haugli. Tilbudet var primært rettet mot personer som ikke tidligere har en juridisk utdannelse, men som på ulike måter arbeider med rettslige problemstillinger som gjelder barn, f.eks. i utdanningssektoren, helsetjenesten og i barnevernet. Videreutdanningsemnet var samtidig et prosjekt med utvikling av digitale læringsformer. Emnet ble populært, men er ikke blitt tilbudt etter 2017 pga kapasitetsmangel.

To av gruppens medlemmer deltok i juni 2017 på 7th World Congress on Family Law and Children’s Rights i Dublin (Bendiksen og Nylund). Nylund er på talelisten til den 8th World Congress Family Law and Children's Rights i Singapore 2021.

I november 2017 arrangerte Det juridiske fakultet, UiO og Høyskolen i Oslo en todagers nettverkssamling for barnerettsforskere i de nordiske land. To av gruppens medlemmer deltok der. Etter intensjonen skal en slik samling arrangeres jevnlig. Det ble en samling i Århus i november 2018, og det er planlagt ny samling i Stockholm i 2021. ( utsatt pga pandemien.) 

Forskergruppa arrangert våren 2018 en nordisk workshop om barns konstitusjonelle rettigheter. 12 av de fremste barnerettsforskerne i Norden ble invitert til å delta, og til å skrive om ulike sider ved det konstitusjonelle vernet. Prosjektet resulterte i en bok, publisert både på papir og som open access hos Brill; Trude Haugli, Anna Nylund, Randis Sigurdsen og Lena Bendiksen, (eds.) Children's Constitutional Rights in the Nordic Countries. Les boka her!

Barnerett spesialfag ble ikke tilbudt i 2018 og 2019 pga kapasitetsproblemer. Høsten 2020 gjenoppstod faget i ny drakt, med tittelen Barns menneskerettigheter. Faget fikk god oppslutning og 26 av de påmeldte tok eksamen.

Våren 2018 deltok Anna Nylund og Trude Haugli med presentasjoner ved the 1st Biennial Workshop on Frontier Research in Children's Rights and Family Law, ved Faculty of Law, Cork universitet, Irland. Den internasjonale workshopen markerte oppstarten av et barnerettssenter ved fakultetet.    

I mai 2018 var forskergruppa ved Lena Bendiksen, Mona Martnes, Trude Haugli og Randi Sigurdsen til stede i Genève i forbindelse med at FNs barnekomite behandlet Norges femte og sjette rapport om barnekonvensjonen.  

Våren 2019 arrangerte gruppa en internasjonal forsker work-shop i forbindelse med Hege Brækhus sin 70 års dag. Innleggene resulterte i festskriftet «Dette brenner jeg for», med en nordisk tverrfaglig redaksjon bestående av Trude Haugli, Siri Gerhard, Anne Hellum og Eva-Maria Svensson. Her kan du lese en anmeldelse av boken

Gender, Inclusivity and Protecting the 21st Century Family Conference, i regi av International Centre for Family Law Policy and Practice (ICFLPP), London 2019.   Anna Nylund, Trude Haugli og Randi Sigurdsen deltok.  Nylund presenterte i sesjonen om barns rett til deltakelse.  Haugli presenterte i plenum prosjektet Children’s Constitutional Rights in the Nordic Countries.

Flere av forskergruppas medlemmer har deltatt på Lucy Smiths barnerettighetsdag, arrangert av Barneombudet og Institutt for privatrett, Institutt for offentlig rett og Norsk senter for menneskerettigheter Det juridiske fakultet, UiO. Haugli snakket i 2014 om Barnekomiteens generelle kommentar om barns deltakelse, BK artikkel 12, og i 2020 om Barns rett til helse, BK artikkel24.

Høsten 2018 deltok Anna Nylund , Randi Sigurdsen og Trude Haugli ved konferansen Children’s health matters in custody conflicts – alternative legal proceedings, ved Lund Universitet.

20. november 2019 var FNs barnekonvensjon 30 år. Dette markerte barnerettsgruppa med et åpent seminar ved UiT om barnekonvensjonen, med flere foredrag og etterfølgende diskusjon. (Bendiksen, Haugli, Nylund, Storvik, Somby og Sigurdsen holdt foredrag.)

I desember 2019 ble prosjektet Children's Right to Health, med en kostnadsramme på vel 16 millioner, tildelt 11.213.000,- kroner fra Norges forskningsråd, Fripro. Prosjektleder er Trude Haugli. Prosjektet finansierer blant annet en postdoc og to stipendiatstillinger. Prosjektet startet opp 1. august 2020, les mer om prosjektet her!

I 2020 fikk forskergruppa ved Marius Storvik tildelt 1 mill fra Norges forskningsråd, gjennom  prosjektet  The complexity of coercion in child and adolescent psychiatry (CAP). Prosjektet ledes av Nordlandsforskning i samarbeid med Universitetet i Agder, københavn og UiT.

Medlemmer


Leder av forskergruppa


Pågående prosjekterAvsluttede prosjekterMasteroppgaver


Til temabanken

Publikasjoner


Annet


Barnerett


Forskergruppe for barnerett - Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø
NO-9037 Tromsø
776 44197
jurfakbarnerett@uit.no
Logg inn / Login