The complexity of coercion in child and adolescent psychiatry (CAP)


Tematikken for prosjektet er tvang innen barne- og ungdomspsykiatrien. Samarbeidsprosjektet er finansiert av forskningsrådet og varer i fire år fra 2021. Det samarbeides mellom ulike profesjoner og institusjoner. Deltakende institusjoner er i tillegg til UiT ved Det juridiske fakultet; Nordlandsforskning AS (prosjektleder), Universitetet i Agder, Københavns professionshøjskole, Høgskulen på Vestlandet, Mental Helse Ungdom og Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helse Sør-Øst.

Forskerne i prosjektet har grunnutdanninger innen juss, sykepleie, etnologi, sosialt arbeid og sosiologi. Det tverrfaglige samarbeidet gjør at all tvangsbruk i institusjonene kan kartlegges. I tillegg til tvangsvedtak vil også tvang basert på foreldresamtykke og tiltak som institusjonene ikke har registrert som tvang underlegges undersøkelser.

Fra et rettsvitenskapelig perspektiv vil både gjeldende rett og fungerende rett klargjøres. I samarbeid med de forskergruppen kan dette underlegges både rettssosiologiske og rettspolitiske analyser.