Informasjon til administrativt ansatte ved campus Harstad og Narvik

 

Universitetsdirektøren har forståelse for at situasjonen på nåværende tidspunkt oppleves som uavklart og litt frustrerende. Frem til vedtak er gjort i Universitetsstyret og arbeidet med innplassering er fullført i henhold til de retningslinjer som gjelder for dette, er ingen administrativt ansatte gitt innplassering. Et unntak er de som tilhører Avdeling for IT, Universitetsbiblioteket og Avdeling for bygg og eiendom som ble innplassert fra 1.januar. Det er et mål at øvrige tilsatte skal være innplassert innen 1.juli.

 

I perioden frem mot at alle beslutninger er gjort er det behov for at arbeidsoppgaver løses som tidligere, og det er også behov for å få løst funksjoner på vegne av hele UiT. Dette medfører at ansatte ved campus utenfor Tromsø vil kunne få tildelt oppgaver i form av fellesfunksjoner, og at andre midlertidig tilknyttes institutt ledet fra andre campus. Universitetsdirektøren vil igjen presisere at dette i utgangspunktet er kortsiktige løsninger for å kunne ivareta ordinær virksomhet frem til endelig organisering er vedtatt.

Universitetsdirektøren ønsker aktiv deltagelse fra de administrativt ansatte ved campus Harstad og campus Narvik og vil i forbindelse med sitt besøk ved disse campusene henholdsvis 3. og 4.mars invitere alle ansatte i administrasjonen til dialog/workshop der det gis anledning til å komme med innspill til hvordan dere ser for dere at administrativ organisering skal være ved campusene.

 

Arbeidsgruppe og prosessen videre

Universitetsdirektøren har nedsatt en arbeidsgruppe med følgende sammensetning for å gi en anbefaling om organisering av administrasjonene ved campus Harstad og campus Narvik:

Personal- og organisasjonsdirektør Rune Sundelin, Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag

Økonomidirektør Eli Margrethe Pedersen, Avdeling for økonomi

Fakultetsdirektør Terje Aspen, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Kontorsjef Vibeke Guddingsmo, Institutt for helse og omsorgsfag

Fakultetsdirektør Bjørnar Storeng, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Campusdirektør Karl Erik Arnesen, campus Harstad

Mona Johansen, PARAT, representant for tillitsvalgte

 

Arbeidsgruppa ledes av Rune Sundelin.

Mandat for gruppas arbeid finner dere på denne lenken: 

https://uit.no/fusjon/art?p_document_id=450139

 

Arbeidsgruppa har avholdt 1 møte, og neste møte blir holdt på campus Harstad 1. og 2.mars.

Gruppa vil levere sin rapport 8.april.

Rapporten blir deretter sendt på høring til fakulteter, enheter, studentparlament og tjenestemannsorganisasjonene. Universitetsstyret vil vedta organisering av administrasjonene i sitt møte 19.mai.

Umiddelbart etter vedtak i Universitetsstyret vil arbeidet med innplassering av ansatte starte. Da vil det bli gjennomført samtaler med alle ansatte. Dersom dere ønsker å lese mer om hvordan disse prosessene foregår finner dere det meste av informasjon i Omstillingshåndboka som dere finner på denne lenken:

https://uit.no/fusjon/art?p_document_id=436431

 

Dersom det er spørsmål kan enten Avdeling for personal og organisasjon kontaktes, personalavdelinger lokalt ved campusene eller Bjarte Toftaker i rektor og direktørs stab.