Skriv ut Lukk vindu


 

Klinisk ernæring - master

Fakta

Varighet:2 År
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Master i klinisk ernæring
Opptakskrav:Bachelor i ernæring
Søknadsfrist:20.april
Søknadskode:186 3104

Beskrivelse av studiet

Studiet vi gi en klinisk kompetanse som vil gjøre det mulig å søke om autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog. Tittelen klinisk ernæringsfysiolog er i Norge en beskyttet yrkestittel forbeholdt de som har en master i klinisk ernæring, og som har fått innvilget søknad om autorisasjon fra Helsedirektoratet.

I de to kliniske emnene i første studieår får studentene fordype seg i klinisk ernæringsbehandling ved forskjellige sykdomsdiagnoser og sammensatte lidelser. Denne delen av studiet er tett knyttet opp mot fagmiljøet ved Ernæringssenteret og de øvrige kliniske miljøene ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. I første studieår inngår også epidemiologi, statistikk og forskningsmetode, samt et emne der studentene skal forberede seg til det selvstendige arbeidet med masteroppgaven.

I andre studieår er mesteparten av tiden satt av til heltidsarbeid med masteroppgaven, samt til fire uker sammenhengende praksis på sykehus.


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
2. semester (vår)
(14 stp.)
(6 stp.)
3. semester (høst)
4. semester (vår)

Hva lærer du?

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisning og eksamen

De ulike emnene på masterprogrammet i klinisk ernæring bruker en rekke ulike lærings- og undervisningsmetoder: forelesninger, ulike typer gruppearbeid, laboratorieøvelser, kjøkkenlab, datalab, mentorgruppemøter, hospitering/praksis, e-læring, selvstudie og skriftlige og muntlige presentasjoner.

En systematisk, kunnskapsbasert tankegang og kritisk analyse av informasjon er viktig og derfor er vitenskapelig kompetanse i ernæring lagt inn som et langsgående tema gjennom hele studiet. Det langsgående temaet profesjonell kompetanse i ernæring skal være et forum for å diskutere kliniske og etiske problemstillinger som dukker opp i løpet av utdanningen og utplasseringene. Disse temaene er vevd inn i de andre temaene. Deler av undervisningen i profesjonell kompetanseutvikling gjennomføres i mentorgrupper. Alle emnene er i utgangpunktet obligatoriske, men det er mulig å søke om å få gjennomføre masteroppgaven i utlandet.

Eksamens- og vurderingsmetodene er utdypet under hvert emne. Der finner man også en oversikt over arbeidskravene på de ulike emnene. Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. Til vanlig er sluttevalueringen en skriftlig eksamen, med vurderingsuttrykket A-F, der F er stryk. Noen emner har bestått/ikke bestått som vurderingsuttrykk.


Praksis

1 året: Det blir lagt opp til punktpraksis enkelte dager i løpet av de to kliniske emnene første studieår.

2 året: Det er lagt inn fire uker sammenhengende, klinisk praksisperiode som kan passe inn der det er mest hensiktsmessig med tanke på arbeidet med masteroppgaven. Studentene skal ha klinisk praksis for å kunne innhente et bredt erfaringsgrunnlag, samt få mengdetrening i fagspesifikke ferdigheter.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Utveksling

Master i klinisk ernæring er et nyopprettet program fra og med 2019 og det arbeides med å opprette utvekslingsavtaler, jfr. UiTs krav om utvekslingsavtaler på alle studieprogram. For mer informasjon om utveksling, bruk kontaktpersonene på denne siden.

Jobbmuligheter

Studiet gir grunnlag for selvstendig arbeid som klinisk ernæringsfysiolog. Kliniske ernæringsfysiologer kan jobbe innen en rekke ulike sektorer; i primærhelsetjeneste, sykehus, kommune, privat sektor, forvaltning, utdanning, opplysningskontor, pasientorganisasjoner, næringsmiddelindustri, forskning og selvstendig virksomhet.

Videre studier

Med mastergrad i klinisk ernæring har man mulighet til å søke om opptak til doktorgradsprogram.