Skriv ut Lukk vindu


 

Klinisk ernæring - master

Fakta

Varighet:2 År
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Master i klinisk ernæring
Opptakskrav:Bachelor i ernæring
Søknadsfrist:15.april 2023
Søknadskode:186 3104

Beskrivelse av studiet

Studiet gir klinisk kompetanse og autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog. Tittelen klinisk ernæringsfysiolog er i Norge en beskyttet yrkestittel.

I de to kliniske emnene i første studieår får studentene fordype seg i klinisk ernæringsbehandling ved forskjellige sykdomsdiagnoser og sammensatte lidelser. Fagansatte ved Ernæringssenteret og de øvrige kliniske miljøene ved Universitetssykehuset i Nord-Norge er sentrale i denne undervisningen. I første studieår inngår også epidemiologi, statistikk og forskningsmetode, samt forberedelse til det selvstendige arbeidet med masteroppgaven.

I andre studieår er mesteparten av tiden satt av til heltidsarbeid med masteroppgaven, samt til seks uker sammenhengende praksis på sykehus.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) ERN-3000 Klinisk ernæring 1 - 30 stp.
2. sem. (vår) ERN-3950 Masteroppgave i klinisk ernæring - 60 stp. ERN-3002 Klinisk ernæring 2 - 14 stp. ERN-3001 Epidemiologi, statistikk og forskningsmetoder - 7 stp.
3. sem. (høst) ERN-3009 Klinisk praksis - 9 stp.
4. sem. (vår)

Hva lærer du?

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisning og eksamen

De ulike emnene på masterprogrammet i klinisk ernæring bruker en rekke ulike lærings- og undervisningsmetoder: forelesninger, ulike typer gruppearbeid, laboratorieøvelser, kjøkkenlab, datalab, mentorgruppemøter, praksis, e-læring, selvstudie og skriftlige og muntlige presentasjoner.

Solid vitenskapelig kompetanse som klinisk ernæringsfysiolog krever en evne til systematisk, kunnskapsbasert tankegang og kritisk analyse av informasjon. Dette blir ivaretatt i det langsgående emnet, kalt VITERN, som går gjennom hele studiet. Det langsgående emnet profesjonell kompetanse i ernæring (PROFERN) har til hensikt å legge grunnlaget for nødvendig profesjonell kompetanse som klinisk ernæringsfysiolog. PROFERN omhandler kliniske og etiske problemstillinger av relevanse for utdanningen og yrkesutøvelse. Det er mulig å oppholde seg ved en utenlands institusjon når man skriver masteroppgave.

Eksamens- og vurderingsmetodene er utdypet under beskrivelsen av hvert emne. Der finner man også en oversikt over arbeidskravene på de ulike emnene. Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. Til vanlig er sluttevalueringen en skriftlig eksamen, med vurderingsuttrykket bestått/ikke bestått. Masteroppgaven har vurderingsutrykk A-F, der F er stryk.


Praksis

1 året: Det er lagt inn to uker praksis i løpet av første studieår.

2 året: Det er lagt inn seks uker sammenhengende, klinisk praksisperiode som kan passe inn der det er mest hensiktsmessig med tanke på arbeidet med masteroppgaven (i løpet av september-februar). Studentene skal ha klinisk praksis for å kunne innhente et bredt erfaringsgrunnlag, samt få mengdetrening i fagspesifikke ferdigheter.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Utveksling

Master i klinisk ernæring er et nyopprettet program fra og med 2019 og det arbeides med å opprette utvekslingsavtaler, jfr. UiTs krav om utvekslingsavtaler på alle studieprogram. For mer informasjon om utveksling, bruk kontaktpersonene på denne siden.

Jobbmuligheter

Studiet gir grunnlag for selvstendig arbeid som klinisk ernæringsfysiolog. Kliniske ernæringsfysiologer kan jobbe innen en rekke ulike sektorer; i primærhelsetjeneste, sykehus, kommune, privat sektor, forvaltning, utdanning, opplysningskontor, pasientorganisasjoner, næringsmiddelindustri, forskning og selvstendig virksomhet.

Videre studier

Med mastergrad i klinisk ernæring har man mulighet til å søke om opptak til doktorgradsprogram.