Skriv ut Lukk vindu


 

Praktisk-pedagogisk utdanning for trinn 8-13 (deltid) - årsstudium

Fakta

Varighet:2 År
Studiepoeng:60
Gradsnavn:
Opptakskrav:
Søknadsfrist:15. april 2022
Søknadskode:5056

Beskrivelse av studiet

Praktisk-pedagogisk utdanning for trinn 8-13 er et deltidsstudium over 4 semestre, med et omfang på 60 studiepoeng fordelt på to studieår.

Utdanningen består av pedagogikk, 30 studiepoeng, fagdidaktikk, 30 studiepoeng, og praksis. Det legges stor vekt på å integrere de tre delene.

I pedagogikk og fagdidaktikk vil studentene få både kunnskap om det formelle grunnlaget for opplæring og teoretisk kunnskap og redskaper som vil gi dem kompetanse i å planlegge, lede og vurdere læring. I andre del av PPU vil endring og utvikling bli særlig vektlagt gjennom innføring i aksjonslæring/aksjonsforskning.

Det vil bli gitt innføring i samisk ungdoms rett til opplæring i tråd med styringsdokumentene og i samiske forhold.

I praksisopplæringens første del skal studentene under kyndig veiledning prøve ut sentrale arbeids- og vurderingsformer og få trening i å lede læringsprosesser. I del to skal studentene videreutvikle sin kompetanse i og lede læringsprosesser og få trening i å planlegge og gjennomføre utviklingsarbeid.

Yrkesetisk kompetanse inngår i alle sider ved lærerarbeidet. Studentene vil få innføring i kravene til lærerens yrkesutøvelse.


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester og 2. semester
For studenter som ved opptak er kvalifisert til å få tilbud om to fagdidaktiske fag:
PFF-502X (fagdidaktikk 1)
PFF-502X (fagdidaktikk 2)
For studenter som ved opptak er kvalifisert til å få tilbud om kun ett fagdidaktisk fag:
PFF-502X (fagdidaktikk)
PFF-504X (fordypning i fagdidaktikk)
3. semester og 4. semester
For studenter som ved opptak er kvalifisert til å få tilbud om to fagdidaktiske fag:
PFF-5029
PFF-5017 (praksis del 2)
PFF-503X (fagdidaktikk 1)
PFF-503X (fagdidaktikk 2)
For studenter som ved opptak er kvalifisert til å få tilbud om kun ett fagdidaktisk fag:
PFF-5029
PFF-5017 (praksis del 2)
PFF-503X (fagdidaktikk)
PFF-50XX (fordypning i fagdidaktikk)

Hva lærer du?

Kunnskap

Kandidaten har;

Ferdigheter

Kandidaten kan;

Generell kompetanse

Kandidaten


Undervisning og eksamen

Det legges opp til et bredt undervisningsrepertoar med forelesninger, individuelle studier, læring i grupper og undervisnings- og læringsformer ved hjelp av digitale verktøy. All undervisning og praksis er obligatorisk.

Studentene vil bli vurdert både i praksis og i profesjonsfaget i hver hoveddel av studiet. Praksis må være bestått før eksamen i profesjonsfaget kan avlegges.

Vurderingsuttrykket er A-F i alle deler av studiet. Se den enkelte emneplan.

Det foretas skikkethetsvurdering av studenter i alle deler av utdanningen, både på universitetet og ved praksisskolen, i henhold til § 1 og 2 i Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Skikkethetsvurdering utføres som en helhetsvurdering av studentenes faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer.


Praksis

Det inngår 35 dager praksis (7 hele uker) i hver del. Studentene skal ha praksis på ungdomsskole og i videregående opplæring. Praksis i del 2 vil ha et særlig fokus på selvstendig opplæringsansvar. Se den enkelte praksisplan.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Jobbmuligheter

Målgruppen er studenter som vil bli lektorer og undervise på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Utdanningen kan også gi grunnlag for annet arbeid som informasjonsarbeid, kommunikasjonsrådgivning, voksenopplæring, skolerådgiving og skoleledelse.