Skriv ut Lukk vindu


 

Nordsamisk som morsmål - årsstudium

Fakta

Varighet:1 År
Studiepoeng:60
Gradsnavn:Ingen
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Søknadsfrist:1. desember 2021
Søknadskode:5307

Beskrivelse av studiet

Årsstudiet i nordsamisk som morsmål gir deg en grundig innføring i nordsamisk språk og litteratur. Ved siden av å få trening i å bruke samisk språk i faglige sammenhenger, lærer du om språkets oppbygging og om dets posisjon i kulturen og samfunnet. Du lærer også om eldre og moderne samisk litteratur, å analysere litterære tekster, samt å se dem i sammenheng med historiske, kulturelle og samfunnsmessige forhold.

Vær oppmerksom på at årsstudiet har oppstart i vårsemesteret annethvert år. Neste oppstart er våren 2022.

Studiet består av 6 enkeltemner med et samlet omfang på 60 studiepoeng (stp) innenfor områdene språk og litteratur. Studiet starter om våren og går over to semestre:

Nærmere informasjon om hvert enkelt emne (inkludert pensumlister) er å finne i emnekatalogen på nett.


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (vår)
2. sem (høst)


Hva lærer du?

Etter fullført årsstudium i nordsamisk som morsmål har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Du har:

Ferdigheter:

Du kan:

Generell kompetanse:

Du kan:


Undervisning og eksamen

Undervisningen består av forelesning og seminar. Hvert emne er satt opp med omtrent 4 timer per uke. Det vil si at du som fulltidsstudent har omtrent 12 timer undervisning i uka.

Alle emnene har arbeidskrav som må bestås før du kan avlegge avsluttende eksamen. Dette kan for eksempel være skriftlige innleveringer eller muntlige presentasjoner. Eksamensformen varierer mellom hjemmeoppgaver, semesteroppgaver og skoleeksamen.

Alle eksamensbesvarelser vurderes av minimum to sensorer, hvorav én intern (vanligvis foreleser) og én ekstern (ikke ansatt ved UiT Norges arktiske universitet). Det benyttes en gradert bokstavkarakterskala fra A-F, der A er beste karakter og F er stryk/ikke bestått. For nærmere informasjon om arbeidskrav, eksamenssordning og karakteruttrykk, se den enkelte emnebeskrivelse.


Kontinuasjonsbestemmelser:
Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for emner som undervises i høstsemesteret og 15. august for emner som undervises i vårsemesteret. Kontinuasjonseksamener arrangeres så snart som mulig etter ordinær eksamen. Man kan kontinuere i et emne kun én gang senest i begynnelsen av påfølgende semester. Ved kontinuasjonseksamen skal kandidaten ta om igjen eller levere på nytt den prøven/de prøvene som ikke ble bestått ved ordinær eksamen. Dersom eksamen består av flere prøver (mappe), vurderes alle prøver på nytt ved kontinuasjonseksamen. Oppgave(r), dvs. hjemmeoppgave(r)/semesteroppgave(r) med selvvalgt emne, som ikke ble bestått til ordinær eksamen, kan leveres inn på nytt i revidert versjon.


Undervisnings- og eksamensspråk

Nordsamisk.

Jobbmuligheter

Årsstudiet i nordsamisk som morsmål kan inngå i lektorutdanninga i språk og samfunnsfag og sammen med praktisk-pedagogisk utdanning gi undervisningskompetanse.

Med en mastergrad i et skolefag, kan årsstudiet sammen med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) gi undervisningskompetanse i samisk i skolen.

Du kan også bruke faget i litteratur- og kulturformidling, forlag, media, offentlig forvaltning, oversettelse, språk- og tekstkonsulentvirksomhet, informasjonsarbeid, bibliotek- og arkivarbeid, reiseliv og reklame m.m.

Videre studier

Etter årsstudiet i nordsamisk som morsmål kan du ta et semester med fordypning (2000-nivå); det vil si ett semester med emner som bygger på årsstudiet.

Årsstudiet kan brukes som en del av et bachelorgradsstudium eller lektorutdanningen i språk og samfunnsfag. Årsstudiet inneholder ikke ex.phil. Dersom du vet at du vil ta en grad ved universitetet, vil det derfor være enklere for deg å begynne direkte på et flerårig program.

Dersom du fullfører en bachelorgrad med fordypning i nordsamisk som morsmål (80 stp), kan du søke om opptak til mastergradsstudiet i samisk som morsmål. For opptak til mastergradsstudiet kreves en bachelorgrad med fordypning i samisk (80 stp) eller tilsvarende gradsutdanning. Av de 80 må 60 stp være fra 1000-nivå og 20 stp fra 2000-nivå. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i samiskemnene.