Skriv ut Lukk vindu


 

Nordisk - årsstudium

Fakta

Varighet:1 År
Studiepoeng:60
Gradsnavn:Ingen
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april/1. desember
Søknadskode:186 211/5311

Beskrivelse av studiet

Årsstudium i nordisk gir deg grundige kunnskaper om norsk språk og litteratur og til dels også språket og litteraturen i andre nordiske land. I de tre språklige emnene studerer du moderne norsk språkstruktur, talemålsvariasjon og språknormering i nyere tid, og eldre språk og språkutvikling, mens de tre litterære emnene gir deg en oversikt over litteraturen fra middelalderen til i dag.

Gjennom dette nordiskstudiet får du altså grunnleggende kunnskaper i de sentrale delene av faget. I tillegg til at du lærer å analysere og tolke språklig og litterært tekstmateriale, er det et mål at du skal få en god skriftlig beherskelse av bokmål og nynorsk og være i stand til å bruke disse for å formidle den kunnskapen du har tilegnet deg. Studiet skal dermed sette deg i stand til å arbeide i yrker som krever kunnskaper i både språk, kultur og litteratur eller spesialisert kunnskaper innenfor ett av områdene. Emnene i årsstudiet utgjør første år i en bachelorgrad i nordisk språk og litteratur.

Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2. sem (vår)

Hva lærer du?

Etter fullført årsstudium i nordisk har du følgende læringsutbytte:

Kunnskap:
Du har:


Ferdigheter:
Du kan:


Kompetanse:
Du kan:


Undervisning og eksamen

Åsstudiet består av seks emner fordelt over to semester, og hvert emne har ca. fire timer med forelsninger per uke.

Alle emnene har arbeidskrav som må være godkjente før du kan avlegge avsluttende eksamen. Dette kan for eksempel være skriftlige innleveringer og muntlige presentasjoner. Eksamensordningen kan variere fra emne til emne, men en ukes hjemmeeksamen og skriftlig skoleeksamen (seks timer) er de mest brukte ordningene på dette studiet.

Alle eksamensbesvarelsene vurderes av minimum to sensorer, hvorav én er intern (vanligvis foreleser) og én er ekstern (ikke ansatt ved UiT Norges arktiske universitet). Det benyttes en gradert bokstavkarakterskala fra A-F, der A er beste karakter og F er stryk/ikke bestått. For nærmere informasjon om arbeidskrav, eksamenssordning og karakteruttrykk, se den enkelte emnebeskrivelse.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk, bokmål og nynorsk. Undervisningen kan i noen tilfeller gis på et annet skandinavisk språk.

Målform ved skriftlig eksamen: Det kreves at eksamen besvares på en spesiell målform (bokmål eller nynorsk). Se beskrivelsene av de enkelte emnene.


Jobbmuligheter

Med en mastergrad i et skolefag, kan årsstudium i nordisk sammen med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) gi undervisningskompetanse i norsk i skolen. Du kan også bruke faget i litteratur- og kulturformidling, forlag, media, offentlig forvaltning, oversettelse, tolkning, språk- og tekstkonsulentvirksomhet, informasjonsarbeid, bibliotek- og arkivarbeid, reiseliv og reklame m.m.

Videre studier

Årsstudium i nordisk kan inngå i lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 og i bachelor i nordisk språk og litteratur, eller som valgfrie emner i andre studieprogram. Etter årsstudium i nordisk kan du ta et semester (30 stp) med fordypning (2000-nivå), det vil si ett semester med emner som bygger på studiet.

Dersom du fullfører en bachelorgrad i nordisk kan du søke opptak til mastergradsstudiet i nordisk språk og litteratur.