Skriv ut Lukk vindu


 

Hørelære med didaktikk og praksis - master

Fakta

Varighet:2 År
Studiepoeng:120
Gradsnavn: Master i Hørelære med didaktikk og praksis.
Opptakskrav:Faglærerutdanning i musikk - bachelor
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:8031

Beskrivelse av studiet

Kjerneelementene er hørelære og undervisning i hørelære. Andre musikkteoretiske emner som er relevant for hovedområdet, vil ha en vesentlig plass i studieforløpet. Slike emner er pianospill, satslære og musikalsk analyse. Masteroppgaven består av et selvstendig skriftlig arbeid.  

Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
MUS-3303 Vitenskapsteori og forskningsmetode
2. semester (vår)
3. semester (høst)
Valgemner: MUS-3202 Hørelære med didaktikk og praksis 2 (30 sp) eller MUS-3203 Komponering/arrangering med didaktikk og praksis (30 sp)
4. semester (vår)

Hva lærer du?

Etter bestått studium skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisning og eksamen

Gruppeundervisning, individuell og nettbasert undervisning. Enkelte emner kan gjennomføres som samlingsbaserte studier. En stor del av studentens arbeidstid vil gå med til egenøving i hørelære og disipliner knyttet til dette. Utvikling av pedagogiske ferdigheter skjer gjennom observasjon av undervisning og selvstendig undervisningspraksis med individuell veiledning. Føring av rapporter og praksislogg. Valgemne kan være relevante emner som tilbys ved Universitetet i Tromsø, innpassing av emner fra andre institusjoner eller emner spesielt relatert til masterprogrammet. Ved valg av slike emner gir det studenten ytterligere kompetanse til å undervise på videregående skole og høyere nivå.

Når eksamen i obligatoriske emner er bestått, kan studenten framstille seg til endelig eksamen, i form av innlevering av mastergradsoppgaven. Masteroppgaven består av en skriftlig prosjektoppgave og muntlig forsvar av denne.

Eksamen vurderes med gradert karakter A til F.


Praksis

 Enkelte emner inneholder obligatorisk praksis beskrevet i den enkelte emneplan.

Undervisnings- og eksamensspråk

 Norsk. Litteratur kan foreligge på andre nordiske språk samt engelsk.

Jobbmuligheter

Lærer i videregående skole, folkehøgskole og andre utdanningsinstitusjoner.