Skriv ut Lukk vindu


 

Sosialantropologi - master

Fakta

Varighet:2 År
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Master i sosialantropologi
Opptakskrav:Bachelorgrad med en fordypning i sosialantropologi
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:5038

Beskrivelse av studiet

Mastergradsprogrammet i sosialantropologi gir innsikt i fagets teoretiske utvikling og antropologisk metode. I studiet lærer du å utvikle et selvstendig forskningsprosjekt som realiseres gjennom praktisk feltarbeid. Feltarbeidet gir muligheter for nære møter med mennesker og miljøer hvor tenkemåter og praksiser ofte er ulike dine egne. Under veiledning får du innføring i hele forskningsprosessen, fra prosjektutforming, via datainnsamling og analyse til ferdigstilling av en vitenskapelig oppgave. Etiske betraktninger inkluderes i forhold til de ulike stegene i prosessen.

Det anbefales å følge progresjonen som er skissert i studieplanen.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) SOA-3002 Prosjektutforming - 10 stp. SOA-3012 Monografikurs - 10 stp. SOA-3013 Fra data til tekst - 10 stp.
2. sem. (vår) SOA-3020 Praktisk metodekurs med feltarbeid - 20 stp. SOA-3015 Contemporary themes in social anthropology - 10 stp.
3. sem. (høst) SOA-3900 Masteroppgave - 60 stp.

Hva lærer du?

Etter endt studium og oppnådd grad skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse
Studenten skal:

ha bred innsikt i kulturell variasjon og krysskulturelle relasjoner

Ferdigheter
Studenten skal:

Kompetanse
Studenten skal:


Undervisning og eksamen

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger, seminarer med studentfremlegg og individuell veiledning. Noen emner har obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres. Arbeidskrav kan for eksempel være obligatorisk deltakelse i undervisningen, oppgaveinnlevering underveis i semesteret, eller fremlegg av eget prosjekt. Slike arbeidskrav vurderes av faglærer som godkjent/ikke godkjent.

Eksamensformen varierer mellom hjemmeoppgaver og muntlig eksamen. De ulike eksamensformene er valgt for å prøve studentene i forskjellige typer kunnskap. Videre får studentene mulighet til å øke sin kompetanse i både skriftlig og muntlig framstilling. Eksamensformen er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

For vurdering av eksamen benyttes det en karakterskala med fem trinn fra A - E, der A er beste karakter. E er dårligste karakter og F er ikke bestått. På enkelte emner kan også bestått/ikke bestått bli benyttet.

Pensum:
Samlet pensum til mastergraden utgjør ca. 4500 sider.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Utveksling

Globalisering fører til at internasjonale erfaringer blir viktigere.

Et studieopphold i utlandet vil kunne utvide din personlige og faglige horisont.

UiT gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested.

Masterprogrammet i sosialantropologi er i utgangspunktet ikke tilpasset utvekslingsopphold på grunn av langvarig feltarbeid, men det er mulig å kombinere feltarbeid og utveksling i 2. semester for de som ønsker dette. Emner som planlegges tatt ved et utenlandsk universitet, må forhåndsgodkjennes for innpassing i graden og kan enten være antropologiske emner eller et valgfritt emne som støtter opp under masteroppgavens tema. Tilknytning til utenlandsk universitet i forbindelse med masterprosjektet er også mulig.

Studenter anbefales å i så fall å studere ved ett av våre samarbeidsuniversiteter, for eksempel:

University of Granada

University of Aberdeen


Jobbmuligheter

En mastergrad i sosialantropologi gir deg faglige kunnskaper i generell sosialantropologi og spisskompetanse på temaet/regionen for ditt masterprosjekt. Med mastergrad i sosialantropologi kan du arbeide innenfor bistands- og interesseorganisasjoner, i offentlig forvaltning, i nasjonale og internasjonale organisasjoner, miljøvern, museer, arbeid med flyktninger og innvandrere, i næringsliv og utdanningssektoren.

Når du har fullført mastergraden har du opparbeidet deg både mye faglig kunnskap og arbeidslivsrelevant kompetanse i måter å håndtere kunnskapen på og i å arbeide disiplinert og under press. Noe av det spesielle ved utdanningen din er den analytiske kompetansen du har ervervet deg. Den analytiske kompetansen sammen med bred samfunnsvitenskapelig kunnskap og metodiske ferdigheter danner grunnlag for selvstendighet som arbeidslivet etterspør. Med en mastergrad i sosialantropologi er du godt rustet for å lykkes innen et bredt spekter av arbeidslivet.

Videre studier

Mastergraden legger grunnlag for en videre forskerkarriere ved å gi opptaksgrunnlag til Ph.D.-studium med fordypning i sosialantropologi eller andre studieretninger.