Skriv ut Lukk vindu


 

Sosialantropologi - master

Fakta

Varighet:2 År
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Master i sosialantropologi
Opptakskrav:Bachelorgrad med en fordypning i sosialantropologi
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:5038

Beskrivelse av studiet

Mastergradsprogrammet i sosialantropologi er et forskningsbasert studieprogram, som gir innsikt i fagets teoretiske utvikling og kunnskap i sosialantropologiens metodiske framgangsmåter. I studiet lærer studenten å utvikle et selvstendig forskningsprosjekt som realiseres gjennom praktisk feltarbeid. Feltarbeidet gir muligheter for nære møter med mennesker og miljøer hvor sosiale og kulturelle forutsetninger og materielle vilkår kan være svært annerledes enn ens egne. Under veiledning gis det innføring i hele forskningsprosessen, fra prosjektutforming, via datainnsamling og analyse til ferdigstilling av en vitenskapelig oppgave. Etiske betraktninger inkluderes i forhold til de ulike stegene i prosessen.

en opplæringsdel og en masteroppgave. Opplæringsdelen består av 50 studiepoeng obligatoriske emner og 10 studiepoeng valgemner. I tillegg kommer masteroppgaven på 60 studiepoeng.

I første semester tar studentene SOA-3001, som et intensivkurs i antropologisk teori på 20 stp. Samtidig gjennomfører studentene SOA-3002 (10 stp.), hvor de skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som gjør rede for problemstilling og metodiske fremgangsmåter for å fremskaffe datamateriale til avhandlingen.

I andre semester tar studentene SOA-3020, som er et praktisk metodekurs av to tredjedels semesters varighet der studenten gjennomfører et selvstendig antropologisk feltarbeid etter de tematiske, metodiske, etiske og regionale føringer i prosjektbeskrivelsen. Feltarbeid/datainnsamling bør planlegges tidligst mulig. I løpet av feltarbeidsperioden skal studenten holde nær kontakt med veileder, og emnet avsluttes med en feltrapport som skal være innlevert i begynnelsen av tredje semester.

Videre tilbys det et valgfritt emne på 10 stp., der tema kan variere fra år til år. Dette emnet avsluttes tidlig i vårsemesteret for å gi anledning til ca. 4 måneders feltarbeid. Valgemnet kan eventuelt også avlegges i studentens 4. semester, eller etter søknad erstattes med et emne fra et annet fag som støtter opp under masteroppgavens tema. Emnet kan også tas som del av et utenlandsopphold i tilknytning til feltarbeidet.

Tredje og fjerde semester brukes til skriving av mastergradsoppgaven (SOA-3900). I oppgaven skal studenten gjør rede for de tematiske, metodiske og teoretiske forutsetninger som arbeidet bygger på. Det empiriske materialet som analyseres, skal fremstilles på en oversiktlig måte.

I løpet av tredje semester (høst) gis det et oppgave-/skriveseminar, hvor utvalgte deler av feltarbeidsmaterialet legges frem for diskusjon.

Det anbefales at studentene til masterprosjektet velger tema og/eller region i forhold til de forskningsområder som staben dekker. Dette fremgår bl.a. av presentasjonen av staben på instituttets hjemmeside. Studenten vil bli tildelt en veileder i løpet av første halvdel av første semester på studiet.

Obligatoriske emner
¿ SOA-3001 Teoretiske perspektiver (20 stp.)
¿ SOA-3002 Prosjektutforming (10 stp.)
¿ SOA-3020 Praktisk metodekurs med feltarbeid (20 stp.)
¿ SOA-3900 Masteroppgave (60 stp.)Valgemner

SOA-300x valgfritt, rullerende emne á 10 stp. Relevante emner fra andre fag kan også innpasses etter forhåndsgodkjenning.

Det anbefales å følge progresjonen som er skissert i tabellen.

 


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
2. semester (vår)
Valgfritt SOA-emne, som
3. semester (høst)
4. semester (vår)

Hva lærer du?

Etter endt studium og oppnådd grad skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse
Studenten skal:

ha bred innsikt i kulturell variasjon og krysskulturelle relasjoner

Undervisning og eksamen

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger, seminarer med studentfremlegg og individuell veiledning. Noen emner har obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres. Arbeidskrav kan for eksempel være obligatorisk deltakelse i undervisningen, oppgaveinnlevering underveis i semesteret, eller fremlegg av eget prosjekt. Slike arbeidskrav vurderes av faglærer som godkjent/ikke godkjent.

Eksamensformen varierer mellom hjemmeoppgaver og muntlig eksamen. De ulike eksamensformene er valgt for å prøve studentene i forskjellige typer kunnskap. Videre får studentene mulighet til å øke sin kompetanse i både skriftlig og muntlig framstilling. Eksamensformen er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

For vurdering av eksamen benyttes det en karakterskala med fem trinn fra A - E, der A er beste karakter. E er dårligste karakter og F er ikke bestått. På enkelte emner kan også bestått/ikke bestått bli benyttet.

Pensum:
Samlet pensum til mastergraden utgjør ca. 4500 sider.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk.

Utveksling

Globalisering fører til at internasjonale erfaringer blir viktigere.

Et studieopphold i utlandet vil kunne utvide din personlige og faglige horisont.

UiT gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested.

Masterprogrammet i sosialantropologi er i utgangspunktet ikke tilpasset utvekslingsopphold på grunn av langvarig feltarbeid, men det er mulig å kombinere feltarbeid og utveksling i 2. semester for de som ønsker dette. Emner som planlegges tatt ved et utenlandsk universitet, må forhåndsgodkjennes for innpassing i graden og kan enten være antropologiske emner eller et valgfritt emne som støtter opp under masteroppgavens tema. Tilknytning til utenlandsk universitet i forbindelse med masterprosjektet er også mulig.

Studenter anbefales å i så fall å studere ved ett av våre samarbeidsuniversiteter, for eksempel:

University of Granada

University of Aberdeen

Informasjon om utveksling/utenlandsopphold, søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du her. Du kan også kontakte internasjonal koordinator ved fakultetet.


Jobbmuligheter

En mastergrad i sosialantropologi gir deg faglige kunnskaper i generell sosialantropologi og spisskompetanse på temaet/regionen for ditt masterprosjekt. Med mastergrad i sosialantropologi kan du arbeide innenfor bistands- og interesseorganisasjoner, i offentlig forvaltning, i nasjonale og internasjonale organisasjoner, miljøvern, museer, arbeid med flyktninger og innvandrere, i næringsliv og utdanningssektoren.

Når du har fullført mastergraden har du opparbeidet deg både mye faglig kunnskap og arbeidslivsrelevant kompetanse i måter å håndtere kunnskapen på og i å arbeide disiplinert og under press. Noe av det spesielle ved utdanningen din er den analytiske kompetansen du har ervervet deg. Den analytiske kompetansen sammen med bred samfunnsvitenskapelig kunnskap og metodiske ferdigheter danner grunnlag for selvstendighet som arbeidslivet etterspør. Med en mastergrad i sosialantropologi er du godt rustet for å lykkes innen et bredt spekter av arbeidslivet.

Videre studier

Mastergraden legger grunnlag for en videre forskerkarriere ved å gi opptaksgrunnlag til Ph.D.-studium med fordypning i sosialantropologi eller andre studieretninger.