Organisasjon


Tromsøundersøkelsen er en befolkningsbasert helseundersøkelse ved Institutt for Samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet. 

Tromsøundersøkelsens har en egen driftsorganisasjon som står i spissen for planlegging, koordinering og gjennomføring av de ulike undersøkelsene (Tromsø1 – 7). Driftsorganisasjonen ivaretar forvaltning og kvalitetssikring av innsamlede data og biologisk materiale, samt kontakt med tidligere deltakere i Tromsøundersøkelsen. 

Styringsdokument for Tromsøundersøkelsen (2021) 

Finansiering

Tromsøundersøkelsen er grunnfinansiert av Helse- og omsorgsdepartementet, UiT Norges arktiske universitet, Helse Nord RHF og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Troms fylkeskommune og ulike forskningsfond bidrar med midler.

Råd og utvalg

Tromsøundersøkelsen er organisert med en styringsgruppe og en rådgivende ledergruppe. Faglige leder er Sameline Grimsgaard.

 
Styringsgruppe Representant Vara
ISM instituttleder (leder) Torkjel Sandanger Nestleder
Dekan Helsefak Gunbjørg Svineng Prodekan forskning
Kvalitet og forskningsdirektør Helse Nord/UNN Tove Klæboe Nilsen Einar Bugge
IKM instituttleder Vinjar Fønnebø Nestleder
Brukerrepr. ISM (fast vit. ansatt) ​Inger Njølstad Anne Elise Eggen
Brukerrepr. deltakende institutt (roterer, fast vit. ansatt)​ Nina Emaus Geir Lorem
Forsker m/kompetanse innen befolkningsus. generelt (FHI) Wenche Nystad Haakon Meyer
Ansattrepresentant Tromsøundersøkelsen Laila Arnesdatter Hopstock Ola Løvsletten
Leder Tromsøundersøkelsen (sekretær) Sameline Grimsgaard  --
Ledergruppe Representant Vara
Faglig leder Tromsøundersøkelsen (vit.) Sameline Grimsgaard --
Leder forvaltningsenhet (adm.)​ Kristin Maren Kanstad --
Folkehelseforsker i Tromsøundersøkelsen Laila Arnesdatter Hopstock Ola Løvsletten
Leder Data og Publiseringsutvalget i Tromsøundersøkelsen (vit.) Tom Wilsgaard  Anne Elise Eggen
Repr. annet institutt (vit.)  ​Bente Morseth Elin Hadler-Olsen
Repr. forsker som bruker Tromsøundersøkelsen (vit.)​ Charlotta Rylander Geir Bertelsen
Repr. klinisk forsker (vit.) Ellisiv Mathiesen Toralf Melsom
Seniorrådgiver Tromsøundersøkelsen Anika Mackenroth --
Sekretær Irene Foss --

Rådgivere (kompenseres etter avtale): Inger Njølstad (Historikk), Åge Wifstad (Etikk), Anne Elise Eggen.


Data og publiseringsutvalget (DPU)  
Tom Wilsgaard Leder
Anne- Sofie Furberg Repr. Tromsøundersøkelsen
Anne-Elise Eggen Repr. Tromsøundersøkelsen
Ragnar Joakimsen Repr.  Bruddregisteret
Laila Arnesdatter Hopstock Repr. Tromsøundersøkelsen
Kristin Maren Kanstad Sekretær

 

Biomarkørutvalget  (BMU)  
Sameline Grimsgaard Leder /ISM
Maria Averina IKM
John-Bjarne Hansen IKM/TREC  (Sigrid Kufaas Brækkan, vara)
Bjørn Odvar Eriksen IKM/RENIS (Toralf Melsom, vara)
Karina Standahl Olsen Biobank
Kristin Maren Kanstad Sekretær