Personvern og samtykke


Som deltaker i SAMINOR kan du være trygg på at opplysningene som samles inn om deg behandles i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Opplysningene som samles inn, vil bare bli brukt til godkjente forskningsformål. Det vil ikke være mulig å identifisere deg når resultater fra SAMINOR publiseres.

English flag icon    Samisk flaggikon   
 

For å ivareta dine rettigheter etter Helseforskningsloven, forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser og personvernlovgivningen, er det viktig at du vet hvilke personopplysninger SAMINOR behandler og hvordan.   

 

Personvern og ditt samtykke

Det er frivillig å delta i SAMINOR. Du kan delta selv om du ikke ønsker å være med på alle deler av undersøkelsen. Som deltaker i SAMINOR samtykker du til at dine opplysninger og bio-ogiske prøver kan brukes til forskning på ubestemt tid. Samtykket gjelder frem til du eventuelt velger å trekke det tilbake. Du samtykker også til å kunne bli invitert til nye eller tilleggsundersøkelser dersom det blir aktuelt.

Du kan når som helst trekke ditt samtykke. Hvis du trekker deg, vil forskningen på dine opplysninger og biologisk materiale opphøre. Du kan da kreve at ditt biologiske materiale destrueres og dine helseopplysninger slettes eller utleveres innen 30 dager. Det gjelder likevel ikke hvis opplysningene allerede er
anonymisert eller inngått i analyser, eller hvis biologisk materiale etter bearbeidelse inngår i et annet produkt. Dersom du ønsker innsyn i hvilke opplysninger SAMINOR har lagret om deg eller du ønsker å trekke ditt samtykke, kan du kontakte oss på e-post: saminor@uit.no.

For de som har deltatt i kvalitative intervjuer: Data fra kvalitative intervjuer i SAMINOR 3 vil bli anonymisert i 2027. Når intervjuene er anonymisert vil det ikke være mulig å finne tilbake til hvem som har sagt hva, og det vil heller ikke være mulig å trekke seg fra intervjustudien.  

 

SAMINOR har egne retningslinjer for hvordan vi ivaretar data og biologisk materiale fra deltakerne på en best mulig måte, og er opptatt av å holde høy etisk standard for den forskningen som gjøres. Når forskerne får tilgang til data, er alle personentydige kjennetegn fjernet og erstattet med et tilfeldig løpenummer (avidentifisering), slik at forskerne ikke vet identiteten til deltakerne. 

 

SAMINOR 3 gjennomføres av Senter for samisk helseforskning og det er senteret som forvalter data fra undersøkelsen. Databehandlingsansvarlig for SAMINOR er UiT Norges arktiske universitet. Det betyr at det er universitetet som har det overordnede ansvaret for hvordan opplysningene lagres og tilgjengeliggjøres.

 • Personvernombudet ved UiT Norges arktiske universitet kan kontaktes på personvernombud@uit.no.
 • Forskningsansvarlig er SAMINORs leder, forsker 1,dr.med. Ann Ragnhild Broderstad.
 • Du kan også kontakte Datatilsynet eller Statens helsetilsyn dersom du opplever at opplysninger eller biologiske prøver ikke behandles i samsvar med personvern- og helselovgivningen.

SAMINOR ledes av en styringsgruppe som består av representanter fra Sametinget, Helse Nord, Troms og Finnmark fylkeskommune, KS Kommunesektorens organisasjon, Sørsamisk helsenettverk, en ansattrepresentant fra Senter for samisk helseforskning og en ekstern forsker. Instituttleder ved Institutt for samfunnsmedisin er styringsgruppens leder, og SAMINORs faglige leder er sekretær.

 

Hvilke opplysninger lagres i SAMINOR?

Opplysninger som er registrert om deltaker er basert på spørreskjemaopplysninger, mål fra de fysiske undersøkelsene og analyser fra de biogiske prøvene. 

Dersom du har deltatt i SAMINOR, har vi

 • opplysninger om deg fra spørreskjema du har svart på
 • resultater av kliniske undersøkelser (eksempelvis høyde, vekt og blodtrykk) 
 • resultatet av analysene av biologiske prøver (eksempelvis urin-, blod- og hårprøver)
 • opplysninger fra skatteetaten om ditt kjønn, fødselsår og bostedskommune (i SAMINOR 1 også sivilstatus)

Analyser av prøvene blir lagret i en database sammen med dine spørreskjemasvar. Resterende blodprøver lagres i en biobank ved UiT Norges arktiske universitet for senere bruk i forskning.

Fra og med SAMINOR 3 samler SAMINOR også inn informasjon via intervjuer. Det du som intervjudeltaker har sagt i disse intervjuene vil bli lagret, men din identitet vil være skjult.

Spørreskjemaet har en rekke spørsmål om din helse, sykdom og livsstilssykdommer

 • ulike sykdommer
 • hjerte- og karsykdom og diabetes (sukkersyke)
 • covid-19
 • legemiddelbruk
 • fysiske plager
 • tann- og munnhelse
 • graviditet, barn, menstruasjonog overgangsalder
 • bruk av alternativ medisin/tradisjonell helbreder
 • diskriminering og hets
 • vold og overgrep
 • funksjonsnedsettelser
 • bruk av og fornøydhet med helse- og omsorgstjenester
 • hvordan historiske hendelser påvirker deg i dag
 • negative livshendelser
 • kosthold
 • livskvalitet
 • søvnplager
 • mental helse
 • hvordan klima og naturinngrep påvirker deg
 • arbeid/utdanning/økonomi
 • bruk av sosiale tjenester og trygd
 • rusmidler
 • sosial støtte og mestring
 • seksuell orientering
 • fysisk aktivitet
 • religion
 • språk,etnisitet og kultur

Dette undersøker vi på den fysiske undersøkelsen:

 • måler høyde og vekt, livvidde og hoftevidde
 • måler hjerterytme (EKG)
 • måler blodtrykk og hvilepuls
 • måler gripestyrke
 • måler lungekapasitet (spirometri) på noen utvalgte deltakere
 • noen deltakere blir bedt om å gå med en aktivitetsmåler på kroppen i en uke
 • tar blodprøver og hårprøver
 • vi spør deltakerne om å avgi en urinprøve

Deltakere over 70 år inviteres til en ekstra undersøkelse som varer omtrent 30 minutter:

 • balansetest og enkle funksjonstester som å sette seg ned og reise seg opp
 • test av hukommelse og konsentrasjon der deltakere skal gjenkjenne ord, dyr og koble symboler og tall

Blod- og urinprøvene brukes til å analysere:

 • nivåer av blodsukker
 • nivåer av fettstoffer i blodet
 • blodprosent og jernlager
 • nivåer av ulike enzymer (proteiner)
 • nivåer av utvalgte hormoner
 • nivåer av utvalgte salter og mineraler
 • markører for betennelser i kroppen
 • ulike indikatorer for hvordan nyrene dine fungerer
 • antistoffer mot covid-19 (korona) for et utvalg av deltakere
 • vitamin B12

 

 

Hvem kan bruke data og biologisk materiale fra SAMINOR?

For å få tilgang til SAMINOR-materialet må forskningsprosjekter søke SAMINOR om lov. Data fra SAMINOR kan brukes i forskningsprosjekter for å gi økt kunnskap om helse, sykdommer og levekår i befolkningen bosatt i fleretniske områder i nord. Forskningsprosjekter som benytter data eller biologisk materiale fra SAMINOR skal ha en klar nytteverdi for befolkningen i de undersøkte områdene.

Alle som har forskningskompetanse (doktorgrad eller tilsvarende) og er tilknyttet en norsk forskningsinstitusjon kan søke om adgang til å analysere data fra SAMINOR. Studenter kan også søke om å få tilgang til å bruke SAMINOR-data ved at hovedveileder er prosjektleder. Politiet, forsikringsselskaper eller arbeidsgiver vil ikke få tilgang til dataene.

Forskere vil kun få utdelt de opplysninger som er nødvendig for å kunne svare på sine spesifikke forskningsspørsmål. Forskere får kun tilgang til data uten direkte identifiserende personopplysninger. Det betyr at direkte gjenkjennbare opplysninger om deg er fjernet. Når forskerne er ferdige med sine analyser, må de slette de opplysningene de har fått utlevert. Ved all bruk av biologisk materiale skal rester av prøvematerialet enten destrueres eller returneres til SAMINOR.

 

Alle forskningsprosjekter som vil benytte data eller biologisk materiale fra SAMINOR, må være innenfor rammene av norske lover og forskrifter og ha innhentet nødvendige godkjenninger før data eller biologisk materiale blir utlevert.

All helseforskning hvor samer inngår som gruppe, eller som innhenter data fra områder der samer utgjør en betydelig andel av befolkningen, eller som omhandler samisk etnisitet, språk eller kultur, krever et samisk kollektivt samtykke. Et slikt samtykke må innhentes fra Sametingets Sakkyndig etisk komité for samisk helseforskning for alle prosjekter som bruker informasjon fra SAMINOR.

I noen forskningsprosjekter kan prøver og avidentifiserte opplysninger bli utlevert til forskere i andre land (også utenfor EU/EØS). Det vil skje i en slik form at våre utenlandske samarbeidspartnere ikke kan knytte informasjon opp til deg som person. Prosjektlederen må være ansatt ved en norsk forskningsinstitusjon og vilkårene i personvernforordningen må være oppfylt.

Det kan bli aktuelt å analysere biologiske prøver ved laboratorier i utlandet (også utenfor EU/EØS). Informasjon om utleveringer til mottakere utenfor EU/EØS vil bli oppdatert på saminor.no. 

 

Data fra SAMINOR kan bli sammenstilt med (koblet til) opplysninger om deg fra andre registre. Forskere som ønsker å sammenstille dataene til andre register må få godkjenning i henhold til gjeldende norsk lov før koblinger kan foretas. Prosjekter gis kun tillatelse til å koble konkrete opplysninger hvor forskninsgprosjektenes formål er innenfor SAMINORs overordnede formål Jf. helseregisterloven § 19 a. Dette kan for eksempel være nasjonale registre om sykdom, inntekt, trygd, utdanning, yrke ol., diagnoseregistre ved sykehus, eller opplysninger fra andre helseundersøkelser som du har deltatt i.

Noen aktuelle registre er:

 • Kreftregisteret, Dødsårsaksregisteret, Hjerte- og karregisteret, infeksjonsregistre, Legemiddelregisteret(tidligere reseptregisteret), Medisinsk Fødselsregister, Norsk pasientregister, KUHR-databasen (Kontroll og utbetaling av helserefusjoner), trygderegisteret FD-trygd, andre registre fra NAV, registre fra Statistisk Sentralbyrå om befolkning, familie, trygdeopplysninger, utdanning, med mere, historiske registre og andre nasjonale registre og folketellinger.

Koblingen til andre registre er mulig ved hjelp av det 11-sifrede fødselsnummeret alle innbyggere i Norge har. Dette vil bli gjort på en slik måte at forskerne ikke får kjennskap til din identitet. Koblingen til registrene er beskyttet gjennomen kodenøkkel som oppbevares adskilt.

 

Dokumenter: Samtykkeerklæringer, invitasjonsbrev og informasjonsskriv

SAMINOR 1

Samtykkeerklæring (norsk og nordsamisk)

Invitasjonsbrev (norsk og nordsamisk)
Informasjonsskriv design 1 (norsk og nordsamisk)
Informasjonsskriv design 2 (norsk og nordsamisk)

SAMINOR 2, trinn 1

Informasjon i invitasjonsbrev, samtykke i spørreskjema Invitasjonsbrev (norsk og norsamisk)
Invitasjonsbrev (norsk og sørsamisk)
Invitasjonsbrev (norsk og lulesamisk)

SAMINOR 2, trinn 2

Samtykkeerklæring (norsk)

Samtykkeerklæring (nordsamisk)

Invitasjonsbrev Skånland/Evenes (norsk)
Invitasjonsbrev Karasjok (nordsamisk)
Informasjonsskriv (norsk)
Informasjonsskriv (nordsamisk)

SAMINOR 3

Samtykkeerklæring (norsk)
Samtykkeerklæring (sørsamisk)

Informasjonsskriv (norsk)
Informasjonsskriv (sørsamisk)
Invitasjonsbrev (norsk)
Invitasjonsbrev (sørsamisk)

Se egen side for oversikt over alle skjema fra SAMINOR 1 og  oversikt over alle skjema fra SAMINOR 2.