INTEREST

INTErprofessional rural RESearch Team – Finnmark

INTErprofessional rural RESearch Team – INTEREST er en nyopprettet forskningsgruppe i 2021. Forskningsgruppen består av forskere tilknyttet Finnmarksmodellen ved UiT Norges arktiske universitet. Andre helsefaglige utdanninger som har tilknytning til undervisning av legestudenter deltar likeverdig i forskningsgruppen. Gruppen driver forskning med relasjon til distriktsmedisin i hele begrepets bredde.

Tema for forskningsspørsmål er rekruttering og stabilisering av helsepersonell, samarbeid mellom tjenestenivå, kultursensitive helsetjenester og epidemiologi som fordrer utvikling av tjenestetilbud over lange avstander. Tverrprofesjonelt samarbeid i grunnutdanninger og i tjenestetilbud vil integreres i forskningen.

Forskningsgruppen ledes av førsteamanuensis Ingrid Petrikke Olsen.

Denne siden er under opprettelse og er ikke fullstendig.

Forskningsgruppeleder


Medlemmer


Ingrid Petrikke Olsen - førsteamanuensis

Nåværende forskningsinteresser er desentraliserte rammebetingelser for helsetjenester og rekruttering av helsepersonell til rurale områder.

Utviklet og implementert Finnmarksmodellen i årene 2013-2019. Er studieleder for Finnmarksmodellen.  Prosjektmedarbeider for UiT i arbeidet med nye Hammerfest sykehus som er under oppbygging og er forventet ferdigstilt i 2025. Deltakende i utviklingen av undervisning i kulturforståelse som en pilot i Finnmarksmodellen og som undervisning av urfolks rettigheter for alle helsefaglige utdanninger i Norge. 

Spesialist i Fødselshjelp og kvinnesykdommer i 2006. PhD i 2011 på temaet ultralyd og bekkenbunnsanatomi hos kvinner etterfulgt av publikasjoner på temaer innenfor kvinnehelse. Implementert robotassistert ultralyd på gravide kvinner i Finnmark som første aktør i Nord Europa.

Initiativtaker til opprettelsen av forskningsgruppen.

Torben Wisborg – professor

PhD basert på ti års erfaring med teamtrening av traumeteam i Norge og behandling av landmineskader i Nord-Irak. Forskningsinteresse er nå traumesystemer, traumeepidemiologi, traumeteam og traumeteamtrening. 

Kari Agledahl – førsteamanuensis

Agledahl har mange års erfaring med undervisning i medisinsk etikk: pasientautonomi, informert samtykke, pasient kommunikasjon, dødshjelp, avslutning av behandling, tvangsbehandling. PhD i medisinsk etikk med fokus på den skjulte etikken i daglig medisinsk arbeid. Interesse for sammenhengen mellom medisin og etikk og hvordan etikken synliggjøres i klinisk medisin.

Ingvild Agledahl - førsteamanuensis

Under spesialisering til urolog. 

Dagmar Steffan – PhD student

Spesialist i klinisk nevropsykologi.
Forskningsinteresser er interkulturell helseforskning, samisk helseforskning, nevropsykologi i samisk og interkulturell kontekst.

Katrine Prydz – Phd student

spesialist i allmennmedisin. Jobber med prosjektet "From student to professional - mastering the necessary non-technical skills? Assessment tools and effects of multi-professinal simulation training".
Dette er et doktorgradsprosjekt som går over 6 år og ser på medisinstudenters evne til å jobbe i team.

Malin Fors – lektor

Malin Fors er psykologspesialist i klinisk psykologi med psykoterapi. Forskningsintresser: makt og privilegier i psykoterapi, psykoanalytiske problemstillinger, kulturforståelse, dekolonisering, queerteori, kjønnsforskning og intersektionalitet. Malin er kursleder for Kulturforståelse for Finnmarksmodellen og har nylig levert sin Dr.philos ved UiO.

Assosierte medlemmer


 

Peder A. Halvorsen – professor

Halvorsen er fastlege og kommuneoverlege i Alta. Han har tidligere vært forskningsleder ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin og er nå regional leder av PraksisNett – praksisbasert forskingsnetteverk i primærhelsetjenesten. Forskningsinteresser er medisinske beslutninger, helsetjenesteforskning, distriktsmedisin, e-helse og legevaktsmedisin.

Mette Kjær – førsteamanuensis

Kjær har i en årrekke arbeidet med å forbedre diagnostikk og behandling for å forhindre føtal neonatal trombocytopeni (FNAIT), en sjelden sykdom hos foster og/eller nyfødt som kan føre til alvorlig livslang fysisk og/eller psykisk funksjonsnedsettelse eller død. Studiene har innbefattet nasjonal screening av gravide for å identifisere risikogravide, helseøkonomiske problemstillinger for å tilrettelegge for et bærekraftig helsetilbud for pasientgruppen, samt utvikling av en ny innovativ profylaktisk behandling. Mette Kjær er en av gründerne av firmaet Prophylix Pharma AS som i 2019 ble solgt til det amerikanske firmaet Rallybio, som vil bringe prosjektet videre med mål om å få profylaksen på markedet.

Kjær er i dag forskningsleder ved Finnmarkssykehuset HF og hennes interesse for lik helsetjeneste for befolkningen i Finnmark er nå hennes hovedfokus. Mette Kjær leder i dag prosjektet «Our Health – Our Research», et samarbeidsprosjekt mellom Finnmarkssykehuset, UiT Norges arktiske universitet, fylkeskommunen, statsforvalteren, kommuner og frivillige organisasjoner. Prosjektet skal avdekke befolkningens egne syn og prioriteringer for et bedre helsetilbud, med mål om bedre helse og oppvekstsvilkår for barn og unge i regionen.

Martin Støyten - PhD student

Støyten er stipendiat ved Institutt for Klinisk Medisin og er tilknyttet prostataprosjektet og er medlem i forskningsgruppen Translasjonell Kreftforkningsgruppe. Professor Hege Sagstuen Haugnes er hovedveileder og førsteamanuensis Ingvild Agledahl er biveileder for Støyten.

Martin støyten var en av de fire første studentene som ble uteksaminert fra Finnmarksmodellen.

Hans stipendiatstilling er finansiert av Finnmarksmodellen, herunder hans tilknytning til forskningsgruppen.

Anne Herefoss Davidsen -  PhD stipendiat

Stipendiat i samfunnsmedisin i 50 % stilling og fastlege ved Byhagen legesenter i Alta.

I sitt PhD prosjekt fordyper hun seg i auskultasjon av hjertet gjennom lydopptak av hjertelyder fra Tromsøundersøkelsen 7. Hovedveileder er professor Peder Halvorsen og biveiledere er professorene Hasse Melbye og Henrik Schirmer.

Anne Herefoss Davidsen er spesialist i allmennmedisin fra 2014. Cand Med fra UiT Norges arktiske universitet i 2004. Hun har 3 års erfaring fra indremedisin og kardiologi før hun begynte som fastlege i Alta i 2009. 

 

ProsjekterSamarbeidspartnere

Rural and Remote Nursing and Healtcare in Arctic and North-Sami Area

Centre for Sami Health Research – SAMINOR

Nasjonalt senter for distriktsmedisin – NSDM

Finnmarkssykehusets forskningsnettverk

Stiftelsen BEST Bedre & systematisk teamtrening

Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi

INTEREST – INTErprofessional rural RESearch Team – Finnmark+ 47 92 63 47 47
ingrid.p.olsen@uit.no
Logg inn / Login