Utdanner vi helsepersonell som by og land trenger ?


Et samarbeidsprosjekt mellom INTEREST gjennom forskningsgruppeleder, NSDM, Rural and Remote Nursing and Healtcare in Artic and North-Sami Area og NTNU ved professor Hilde Grimstad

Et forprosjekt hvor kartlegging, litteratursøk og workshops skal danne grunnlaget for et større forskningsprosjekt hvor det overordnede forskningsspørsmålet er Utdanner vi helsepersonell som by og land trenger ?

Prosjektet er avgrenset til å gjelde sykepleiere og leger.

Del A:

kartlegge utdanninger i Norge.

oppbygning av studieplan/praksis foregår hvor ?

hvor mange studenter får erfaringer fra distrikt ?

Del B:

Litteraturstudie

Hva er aktuelle forskningsspørsmål?

Hvilke forskningsmetoder og data er tatt i bruk?

Del C:

Mobilisere samarbeidspartnere

Arrangere workshop (brainstorming)

Del D:

Utforme en forskningssøknad

Avklare finansieringskilderFinansiering:

Hovedsaklig egeninnsats fra deltakerne.

Midler til reisevirksomhet i forbindelse med workshops fra intern kilde.