Vedtak om organisering av administrasjonen ved campus Harstad og campus Narvik

I Universitetsstyrets møte 19.mai ble sak om organisering av administrasjonene ved campus Harstad og campus Narvik behandlet.

Universitetsstyret fattet følgende vedtak med 14 mot 2 stemmer:

1)   Organiseringen av administrasjonen i Narvik og Harstad skal baseres på en hybridmodell hvor linjens behov for administrativt støtte ivaretas samtidig med fakultets- og campusbehov.

 

2)   Universitetsdirektøren bes om å gjennomføre en prosess for å fordele ressurser til involverte fakulteter og administrasjonen med utgangpunkt i en slik modell. Fordelingen skal tilgodese fellesoppgaver ved universitetet.  

 

3)   Det etableres en fakultetsadministrasjon ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi med følgende seksjonsinndeling

-       Seksjon for personal og organisasjon

-       Seksjon for økonomi og forskningsstøtte

-       Seksjon for utdanning og kommunikasjon
 

4)   Universitetsdirektøren bes foreslå organisering av administrasjonen i Harstad. Saken vedtas i styret på sirkulasjon innen utgangen av mai.

 

5)   Styret ønsker å bli forelagt en sak hvor det vurderes hvilke administrative funksjoner som med fordel kan legges til UiT-campus utenfor Tromsø.

 

6)   Styret forutsetter at organiseringen ikke skal føre til økt bruk av administrative ressurser.