Slik blir fusjonsmidlene fordelt

Mest penger går til faglige utviklingstiltak innen helse/omsorgsfag og ingeniørfag.

Det var lite penger i potten da rektorrådsmøtet fordelte SAKS-midlene. Foto: Colourbox

En av sakene som ble behandlet i Rektorrådsmøtet i Narvik 1. september, var hvordan fusjonsmidlene (de såkalte SAKS-midlene) skulle fordeles.

– Det var elleve millioner kroner i potten, men det ble søkt om 36 millioner kroner fra de ulike miljøene. Det sier seg selv at det var mange vi måtte skuffe. Det er dyrt å fusjonere, og det koster mye mer enn de midlene myndighetene har gitt oss, forteller rektor ved UiT, Anne Husebekk.

– Blant annet var det mange spennende samarbeidsprosjekter mellom universitetet og de to høgskolene som søkte om midler. Det var det dessverre ikke rom for nå, men jeg håper jo at vi kanskje får finansiert det neste år. For disse prosjektene viser at vi allerede samarbeider godt på tvers av institusjonene, og det er veldig gledelig å se, fortsetter Husebekk.

Mest berørt

Mest penger ble satt av til faglige utviklingstiltak innen helse/omsorgsfag (1 million kroner) og ingeniørfag (1,7 millioner kroner).

– Det er disse områdene som blir mest berørt av fusjonen, sier Anne Husebekk.

Det ble også satt av en million kroner til nye skilt, i hovedsak av lokalitetene i Narvik og Harstad. Nær en million kroner skal også brukes på konvertering av lønn/personaldata. Fra og med 1. januar 2016 skal alle ansatte ved de tre institusjonene lønnes av en og samme arbeidsgiver.

SAKS-midlene fordeles som følger:

Drift fusjon

Frikjøp tillitsvalgte

600 000

Ekstraordinære driftsmidler fagforeninger

200 000

Drift arbeidsgrupper

400 000

Infrastruktur

Konvertering databaser ØA

150 000

Konsulenthjelp Uninett/Agresso

150 000

Konvertering lønns/personaldata

980 000

Innkjøp og etablering av ephorte outlook

229 000

Fusjon FS

735 000

Oppgradering utstyr digital skoleeksamen

300 000

Skilting

1 000 000

Faglige utviklingstiltak

Omstillingsseminar

150000

Sikkerhet og beredskap

500 000

Økonomi

500 000

Ingeniør

1 700 000

Helse/ omsorg

1 000 000

Sosialfag

700 000

Organisasjon

400 000

Studentparlamentene

100 000

Uforutsette utgifter                                                1 200 000

 

Eget fakultet til Harstad?

Spørsmålet om hvorvidt Campus Harstad skal ha eget fakultet ble tatt opp, uten at det ble gjort noen endelig vedtak. Det er igangsatt et arbeid med utspring i vernepleierutdanninga ved Høgskolen i Harstad med tanke på eventuelt fakultet i Harstad.

Rektorrådet understreker likevel at et eventuelt fakultet må ha en faglig berettigelse, og at en også må vurdere andre alternativer for den faglige organiseringen.

– Nå er vi i en prosess for å finne ut hvordan organisasjonen skal være i framtida. Ett alternativ er å ha et fakultet i Harstad, men det må i så fall være faglig begrunnet. Det kan også tenkes andre løsninger som kan være vel så gode. Men arbeidet med å finne ut av dette pågår nå i arbeidsgruppene, og de leverer sine rapporter 9. Oktober. Dette skal så sammenfattes, sendes på en kort høring, tas opp i rektorrådet, og deretter sendes forslag til vedtak på styreseminaret 27. Oktober. Først da blir den endelige organisasjonsstrukturen vedtatt, sier Husebekk.

Viser vilje til gode løsninger

Rektor ved UiT, Anne Husebekk, legger ikke skjul på at det er vanskelig å fusjonere.

UiT-rektoren legger ikke skjul på at fusjonsprosessen langt fra er en enkel oppgave:

– Det er klart at fusjon er vanskelig, men etter at den kongelige resolusjonen ble klar i juni, så har alle tre institusjoner vist vilje til å finne gode løsninger. Situasjonen er annerledes enn da UiT fusjonerte med tidligere Høgskolen i Tromsø og Høgskolen i Finnmark. Den gang ble man enige om en felles plattform først, og fusjonerte man. Denne gangen skjer det motsatt: Vi blir enige om fusjon, og må vi bli enige om hvordan.

Hun er likevel ikke i tvil om at fusjonen kommer i havn.

– Det gjør vi. Vi må bare gjøre det på en slik måte at de fleste føler at dette var riktig å gjøre, sier Anne Husebekk. 

Utvider universitetsstyret

En annen viktig sak som ble behandlet på Rektorrådsmøtet, var fordeling av nye representanter i styret til det fusjonerte universitetet.

I Kongelig resolusjon er forutsatt at universitetsstyret utvides med representanter fra Harstad og Narvik i perioden fram til 31. juli 2017. Rektorrådet anbefaler at universitetsstyret utvides med representanter for følgende grupper:

  • En fast vitenskapelig tilsatt
  • En teknisk/administrativt ansatt
  • En studentrepresentant
  • En ekstern representant

Godt arbeid i gruppene

I tillegg ble rapportene fra alle arbeidsgruppene gjennomgått på tirsdagens møte. Oppfatningen til rådet var at det gjøres mye godt arbeid i gruppene.

Rektorrådet ser imidlertid at det er korte frister for høring og utsending av sakspapirer i forbindelse med at fag- og arbeidsgruppene skal levere sine rapporter 9. oktober. Ved behov er det derfor ønskelig at Rektorrådet innkalles til SKYPE-møte for å gjøre eventuelle avklaringer.

Når de har levert sine rapporter, skal det også vurderes hvordan dette arbeidet videreføres.

 

 

 

 

Til stede på rektorrådet 1. september var:

Anne Husebekk, rektor UiT

Lasse Lønnum, universitetsdirektør UiT

Sveinung Eikeland, viserektor UiT

Ellen Karoline Dahl, tillitsvalgt UiT

Aurora Meland, studentrepresentant UiT

Arne Erik Holdø, rektor HiN

Bjørnar Storeng, høgskoledirektør HiN

Jan-Arne Pettersen, tillitsvalgt, HiN

Bjørn Dinesen, studentrepresentant, HiN (vara)

Bodil Olsvik, rektor HiH

Karl Erik Arnesen, høgskoledirektør HiH  

Baard Herman Borge, tillitsvalgt HiH

Denisa Sobarzo, studentrepresentant HiH

 

Administrasjonen:

Reidar H Øren, fusjonssekretariatet

Anne Gjerløw, fusjonssekretariatet

André Løvik, fusjonssekretariatet

Bjarte Toftaker, fusjonssekretariatet

 

Referat fra møtet ligger vedlagt nederst på siden.
Vedlegg: