Arbeidsgruppe Organisasjon

Rektorrådet for fusjonen mellom UiT, HiH og HiN har etablert en arbeidsgruppe som skal arbeide med organisasjon.

Følgende medlemmer er utnevnt til arbeidsgruppa organisasjon (gruppa er ennå ikke fulltallig):

 • Lise Bang Ericsson, HiN
 • Børre Bang, HiN
 • Jan-Arne Pettersen, Tekna, HiN (Vara: Hans Olofsen)
 • Turid Eilertsen, HiH
 • Rikke Rindahl Bendiksen, HiH
 • Johanne Hagerupsen, tillitsvalgt, HiH (Vara: Synnøve Vestli)
 • Mats Beldo, student, UiT
 • Kjetil Kvalsvik, UiT
 • Wenche Kjæmpenes, UiT
 • Marit Martinsen Dahle, NTL, UiT

Leder for arbeidsgruppa vil være Wenche Kjæmpenes og Viggo Johannessen (UiT) vil være sekretær.

Arbeidsgruppa vil blant annet innenfor området administrasjon ha følgende oppgaver:

 • Anbefale en god og hensiktsmessig integrasjon av administrativt ansatte og de oppgaver som har vært utført ved de fusjonerte høgskolene i hele universitetet. 
 • Foreslå organisering av de administrative tjenestene ved campus Narvik og Harstad og herunder anbefale administrative enhetlige funksjoner som kan ledes og driftes fra Harstad og Narvik.

Innenfor området styring og ledelse vil arbeidsgruppen:

 • Beskrive stedlig ledelse ved campus i Narvik og Harstad.

I relasjon til campusfunksjoner, har gruppen fått i oppdrag å :

 • Beskrive hvordan det enkelte campus kan og bør ivareta deler av universitetets rolle i forhold til næringsliv, offentlige aktører og andre i regionen rundt campus. Gruppen skal særlig se på denne rollen i forbindelse med campus Harstad og Narvik. 
 • For å sikre og skape et godt arbeidsmiljø både ved og mellom campusene, skal gruppen foreslå tiltak som bidrar til å bygge en felles kultur for det nye universitetet som også inkluderer et fellesskap på de enkelte campusene.

Arbeidsgruppens mandat ligger vedlagt.

Møter i arbeidsgruppen

 • Arbeidsgruppen gjennomførte sitt første møte 24. juni. Referat fra møtet ligger vedlagt.
 • Arbeidsgruppen gjennomførte sitt andre møte 18. august. Referat fra møtet ligger vedlagt.