Ingeniørvitenskap og teknologi

Rektorrådet i fusjonen mellom HiH, HiN og UiT har etablert en faggruppe for å arbeide med integrasjon av ingeniør- og teknologifagene i forbindelse med fusjonsarbeidet.

Dette er en bilateral faggruppe med representasjon fra HiN og UiT. Faggruppa skal sikre god og hensiktsmessig integrasjon av aktuelle miljøer ved HiN og UiT.

 

Utdrag av faggruppas mandat (mandatet finnes som vedlegg nederst på siden): 

Faggruppa skal gi en helhetlig anbefaling til rektorrådet om organisering og integrering av følgende områder: 

 • Formulere en visjon for bærekraftig utvikling av ingeniørvitenskapelig utdanning og forskning i Nord-Norge.
 • Etablere et fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi i Narvik, som skal ha hovedansvar for ingeniørvitenskapelig aktivitet i det fusjonerte universitetet.
 • Etablere felles studieplaner innen samme utdanningsprogram.
 • Se på muligheter for ulik profilering innen samme utdanningsprogram ved studiestedene 
 • Utarbeide organisasjonsstruktur for fakultetet i Narvik som sikrer styrings- og ledelsesordninger tilpasset enhetens størrelse, kompleksitet og geografiske forhold, som ivaretar utdanning, FoU, innovasjon og entreprenørskap. Organiseringen skal sikre fleksibilitet og muliggjøre tverrfaglig samhandling; både innenfor fakultet og mellom fakulteter, også på tvers av institutter.
 • Beskrive behov for nødvendig infrastruktur og støttefunksjoner ved fakultetet i Narvik og lokale studiesteder underlagt fakultetet.
 • Beskrive nødvendig finansiering av det nye fakultetet.
 • Vurdere synergimuligheter med øvrige fakulteter i et 2020-perspektiv
 • Identifisere utfordringer man må ha særskilt fokus på i det videre arbeidet.

 

Gruppa har følgende sammensetning

 • Bjørn Solvang, HiN
 • Arne Lakså, HiN
 • Bjørn Reidar Sørensen, HiN
 • Morten Hald, UiT
 • Yngve Birkelund, UiT
 • Camilla Brekke, UiT
 • Arne Gjengedal, Tekna, UiT
 • Gabor Ziebig, Tekna, HiN
 • Kenneth A. Johansen, student, UiT
 • Martine Rønsåsbjørg, student HiN


Leder: Bjørn Solvang, HiN

Sekretær: Johanne Bertling, HiN

 

Referat fra møter i faggruppa i ingeniørvitenskap og teknologi:

12.06.15

12.08.15

19.08.15

21.08.15

26.08.15

09.09.15

16.09.15

30.09.15