Skriv ut Lukk vindu


 

Paramedisin - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i paramedisin
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse + PREHOS
Søknadsfrist:Generell studiekompetanse: 15. april
Realkompetanse: 1.mars
Søknadskode:186 554

Beskrivelse av studiet

Dette spennende studiet vil gi deg grunnlaget du trenger for å arbeide som en trygg og tydelig paramedisiner, med oppdatert kunnskap og høy grad av handlingskompetanse. Emnene bygger på hverandre og gir faglig progresjon med stigende krav til kompetanse og forståelse av yrkesutøvelsen. For å sikre at studenten skal utvikle tilstrekkelig grunnlag som paramedisiner stilles det krav om obligatorisk oppmøte ved all undervisningsaktivitet, med maksimum 20% fravær.

I første studieår blir det fokusert på å gi studentene grunnleggende kompetanse innen paramedisin. Felleskurs med andre helsefagstudenter introduserer viktige tema som vitenskapsteori og metode, etikk, helse- og sosialpolitikk og relasjonelle ferdigheter. Kunnskap om det friske og det syke mennesket introduseres gjennom emnene anatomi og fysiologi og sykdomslære. Studentene tilegner seg kompetanse til å håndtere vanlige akuttmedisinske tilstander i Akuttmedisin A. I emnet inngår også traumatologi som gir studentene kunnskap og ferdigheter om håndtering av skadde pasienter, fra småskader til livstruende tilstander. Tematikk knyttes opp mot farmakologi, legemiddelhåndtering og legemiddelregning.

Andre studieår: høstsemesteret er avsatt til praksisstudier, der studentene får praktisere den grunnleggende kompetansen de har tilegnet seg gjennom teori, simulerings- og ferdighetstrening. I emnet inngår praksis i ambulansetjenesten og akuttmottak.

I studiets fjerde semester (vårsemester) introduseres emner som skal gi studentene økt vurderings- og handlingskompetanse i møte med komplekse og spesielle paramedisinske problemstillinger. Gjennom psykisk helse, rus og avhengighet får studentene dypere forståelse for hvordan møte sterke følelsesuttrykk hos mennesker i ulike typer stress og krise. I emnet primærhelsetjeneste og legevaktmedisin blir studentene kjent med kommunehelsetjenesten og får erfaring med helhetlige medisinske pasientforløp i legevakt.

I ambulanseoperativt arbeid lærer studentene innsats knyttet til mer utfordrende og spesielle ambulanseoppdrag. Emnet omhandler blant annet utrykningskjøring, egensikkerhet, innsats ved større hendelser, operativ ledelse, samhandlingstrening og høyrisikosmitte.

Tredje studieår inneholder emnet Akuttmedisin B hvor viktige paramedisinske ferdigheter innen undersøkelse, vurdering og behandling styrkes. I tillegg får studentene kunnskap og ferdighet innen obstetrikk, geriatri og pediatri. I bacheloroppgaven skal studentene fordype seg i aktuelle problemstillinger og viser helhetlig paramedisinsk kompetanse. Studiet avsluttes med praksis, hvor studentene gradvis utvikler mer selvstendighet som paramedisiner i ambulansetjeneste, samt får fordypning innen legevakt, anestesi og psykisk helse

Studiet er organisert i 12 ulike fagemner, 18 veiledede praksisuker i ambulansetjenesten, 18 uker fordypningspraksis i relevante fagområder, samt simuleringsaktiviteter ved UiT. Hvert semester omfatter 30 studiepoeng, og et studieår tilsvarer 60 studiepoeng. Studiet går over 3 år, og gir totalt 180 studiepoeng.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag. - 10 stp. PAR-1110 Anatomi, fysiologi og biokjemi - 10 stp. PAR-1120 Sykdomslære - 10 stp.
2. sem. (vår) PAR-1130 Akuttmedisin A - 20 stp. PAR-1140 Farmakologi, legemiddelhåndtering og -regning - 10 stp.
3. sem. (høst) PAR-2190 Paramedisinsk praksis A - 30 stp.
4. sem. (vår) PAR-2110 Psykisk helse, rus og avhengighet - 10 stp. PAR-2120 Primærhelsetjeneste og legevaktsmedisin - 10 stp. PAR-2130 Ambulanseoperativt arbeid - 10 stp.
5. sem. (høst) PAR-2610 Akuttmedisin B - 15 stp. PAR-2630 Bacheloroppgave i paramedisin - 15 stp.
6. sem. (vår) PAR-2690 Paramedisinsk praksis B - 30 stp.

Hva lærer du?

Ved fullført studieprogram skal kandidaten være i stand til å sikre faglig forsvarlig prehospital behandling av pasienter med akutte og kroniske sykdommer samt somatisk og psykiske tilstander. Kandidaten skal selvstendig kunne utvikle egen kompetanse.

Kandidaten har etter fullført studium følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten kan:

Ferdigheter

Kandidaten kan:

Generell kompetanse

Kandidaten kan:


Undervisning og eksamen

Forelesninger, seminar, studiegrupper, skriftlige studieoppgaver, selvstudium, simulering- og ferdighetstrening, og kliniske studier (praksis) er arbeids- og undervisningsformer som anvendes i studiet. Store deler av de anbefalte læremidlene er på engelsk.

Eksamensformer som benyttes er skriftlige skoleeksamener, individuelle hjemmeoppgaver, praktiske tester både på universitet og i klinikk samt skriftlige oppgaver med og uten muntlig høring.

Arbeidskrav
I tillegg til eksamen settes det obligatorisk arbeidskrav som vilkår for å fremstille seg til vurdering/eksamen og/eller gjennomføre praksisstudier. Arbeidskrav gis vurdering godkjent/ikke godkjent. I hovedsak gis det to forsøk på arbeidskrav, Arbeidskravene tilknyttet hvert emne fremgår av den enkelte emneplan.


Praksis

Paramedisinsk praksis er veiledet praksis i ambulansetjeneste og andre relevante praksisplasser i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Praksisen utgjør til sammen 60 studiepoeng og gjennomføres i semester 3. og 6. Tilstedeværelse i praksis utgjør gjennomsnittlig 30 timer pr. uke. Disse skal planlegges i turnus, dvs. de går over både dagtid, kveld og natt. Praksisperiodene vil helt eller delvis foregå utenfor Tromsø.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Utveksling

Studenter kan på grunnlag av søknad gis mulighet til å gjennomføre deler av sin utdanning i utlandet. Søkeren vurderes ut fra faglige og personlige forutsetninger.

Jobbmuligheter

Bachelorstudiet i paramedisin kvalifiserer til å kunne søke autorisasjon som paramedisiner. De fleste med denne utdanninga, jobber i ambulansetjenesten, og samarbeider da gjerne tett med politi, brannvesen, sykepleiere og leger.

En bachelorgrad i paramedisin, gir et godt utgangspunkt for å kunne velge ulike karriereveier innen akuttmedisin, både i det offentlige og det private arbeidsmarkedet. Paramedisinere fins også i andre nordiske og sammenlignbare vestlige land. Her er noen eksempler på arbeidsplasser for paramedisinere:

- Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK, svarer på 113-henvendelser)
- Akuttmottak
-Akuttpsykiatriske institusjoner
-Ambulansetjeneste (bil, båt og som redningsmann på helikopter)
-Forsvaret
-Humanitære organisasjoner
-Legevakt
-Offshore
-Sykehus
-Sprøyterom eller tilsvarende

Videre studier

Med bachelorgrad i paramedisin, kan du også ta videreutdanning og bygge på med en mastergrad innen helsefag eller spesialisere deg innen akuttmedisin.