Skriv ut Lukk vindu


 

Paramedisin - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i paramedisin
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse + PREHOS
Søknadsfrist:Generell studiekompetanse: 15. april
Realkompetanse: 1.mars
Søknadskode:186 554

Beskrivelse av studiet

Dette spennende studiet vil gi deg kompetansen du trenger for å arbeide som en trygg og tydelig paramedisiner, med høy grad av handlingskompetanse og oppdatert kunnskap. Emnene bygger på hverandre og gir faglig progresjon med stigende krav til kompetanse og forståelse av yrkesutøvelsen.

I første studieår vil du få utvikle grunnleggende forståelse og oversikt innen helsevesenets og menneskekroppens oppbygning, regulering og funksjoner. Det settes fokus på de ulike forutsetninger for at alt skal fungere, rent medisinsk så vel som relasjonelt. Felleskurs med andre helsefagstudenter introduserer viktige tema som vitenskapsteori og metode, etikk, helse- og sosialpolitikk og relasjonelle ferdigheter. Kunnskap om det friske og det syke mennesket introduseres gjennom emnene Anatomi og fysiologi og Sykdomslære.

Du vil også tidlig begynne og tilegne deg kompetanse i å avdekke og håndtere vanlige akuttmedisinske tilstander i emnene Akuttmedisin, diagnostikk og intervensjon A. Denne kunnskapen flettes sammen med aktuell legemiddellære i Farmakologi og legemiddelhåndtering og Legemiddelregning.

Avslutningsvis undervises emnet Traumatologi som gir deg kunnskap og ferdigheter om håndtering av skadde pasienter, fra småskader til livstruende tilstander.

Andre studieår starter med Klinisk ambulansepraksis A , hvor studentene får praktisere den grunnleggende kompetansen de har tilegnet seg. Emnet Etikk, kommunikasjon og helserett utfordrer studentene i rolle- og profesjonsforståelse samt utvikler kompetanse som fremmer samhandling med pasienter, pårørende og andre samarbeidspartnere.

I studiets fjerde semester introduseres emner som skal gi studentene økt vurderings- og handlingskompetanse i møte med komplekse og spesielle paramedisinske problemstillinger. Gjennom Psykisk helse, rus og avhengighet får studentene dypere forståelse for psykisk helse, og for problematikk knyttet til rusmidler- og avhengighet. Emnet Primærhelsetjeneste og legevaktsmedisin gjør studentene kjent med kommunehelsetjenesten og gir de erfaring med helhetlige medisinske pasientforløp i legevakt.

I Ambulanseoperativt arbeid lærer studentene innsats knyttet til mer utfordrende og spesielle ambulanseoppdrag. Emnet omhandler blant annet utrykningskjøring, egensikkerhet, innsats ved større hendelser, operativ psykologi og ledelse, PLIVO (pågående livstruende vold) og CBRNe (kjemisk-, biologisk-, radiologisk-, nukleær- eller eksplosiv agens).

Tredje studieår starter med emnet Akuttmedisin- diagnostikk og intervensjon B. Her styrkes viktige paramedisinske ferdigheter som holder liv i pasienter med alvorlig svikt i vitale funksjoner, samt studentene gis dybdekunnskap og ferdigheter spesielt med tanke på og kunne ivareta fødende, eldre og barn. Emnet er faglig forankret i flere somatiske spesialavdelinger blant annet anestesi-, føde- og barneavdeling.

Studentene skal deretter fungere som gradvis mer selvstendige ambulanseutøvere gjennom to ulike praksisløp, henholdsvis i Klinisk ambulansepraksis B og i Paramedisinsk fordypningspraksis. Sistnevnte innbefatter et variert praksisforløp med forankring i legevakt, anestesi og psykisk helse.

Studieåret avsluttes med en bacheloroppgave hvor studentene fordyper seg i aktuelle problemstillinger og viser helhetlig paramedisinsk kompetanse.

Studiet er organisert i 16 ulike emner, veiledede praksisuker og hospiteringspraksis som til sammen utgjør 180 studiepoeng. Hvert semester omfatter 30 studiepoeng, og et studieår tilsvarer 60 studiepoeng.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) MED-1705 Akuttmedisin - diagnostikk og intervensjon A - 15 stp. HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag. - 10 stp. MED-1701 Anatomi, fysiologi og biokjemi - 10 stp. MED-1701 Anatomi, fysiologi og biokjemi - 10 stp. MED-1702 Sykdomslære - 10 stp. MED-1702 Sykdomslære - 10 stp. HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag. - 10 stp.
2. sem. (vår) MED-1705 Akuttmedisin - diagnostikk og intervensjon A - 15 stp. MED-1706 Traumatologi - 10 stp. MED-1706 Traumatologi - 10 stp. MED-1703 Farmakologi og legemiddelhåndtering - 4 stp. MED-1703 Farmakologi og legemiddelhåndtering - 4 stp. MED-1704 Legemiddelregning - 1 stp. MED-1704 Legemiddelregning - 1 stp.
3. sem. (høst) MED-2702 Etikk, kommunikasjon og helserett - 15 stp. MED-2702 Etikk, kommunikasjon og helserett - 15 stp. MED-2701 Klinisk ambulansepraksis A - 15 stp. MED-2701 Klinisk ambulansepraksis A - 15 stp.
4. sem. (vår) MED-2703 Psykisk helse, rus og avhengighet - 10 stp. MED-2703 Psykisk helse, rus og avhengighet - 10 stp. MED-2704 Primærhelsetjeneste og legevaktsmedisin - 10 stp. MED-2704 Primærhelsetjeneste og legevaktsmedisin - 10 stp. MED-2705 Ambulanseoperativt arbeid - 10 stp. MED-2705 Ambulanseoperativt arbeid - 10 stp.
5. sem. (høst) MED-2707 Klinisk ambulansepraksis B - 15 stp. MED-2801 Bacheloroppgave i paramedisin - 15 stp. MED-2706 Akuttmedisin - diagnostikk og intervensjon B - 15 stp. MED-2706 Akuttmedisin - diagnostikk og intervensjon B - 15 stp. MED-2708 Paramedisinsk fordypningspraksis - 15 stp. MED-2708 Paramedisinsk fordypningspraksis - 15 stp.
6. sem. (vår) MED-2707 Klinisk ambulansepraksis B - 15 stp. MED-2801 Bacheloroppgave i paramedisin - 15 stp.

Hva lærer du?

Ved fullført studiet skal kandidaten være i stand til å sikre faglig forsvarlig prehospital behandling til akutt og kronisk, somatisk og psykisk syke, samt selvstendig kunne utvikle egen kompetanse.

Kandidaten har etter fullført studium følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Kandidaten kan:
-vurdere sentrale akuttmedisinske tilstander og metoder innen paramedisinske emner, samt fagets egenart og plass i samfunnet.
-vurdere relevante medisinske og naturvitenskapelige- og samfunnsvitenskapelige emner.
-drøfte relevant forskning og utviklingsarbeid innen fagområdet.
-vurdere HMS prinsipper og de lovmessige rammer for tjenesteutøvelsen, samt vise en bred multikulturell forståelse.
-identifisere og ivareta spesielt sårbare pasientgrupper med komplekse helsemessige- og/eller sosiale problemer.
-redegjøre for organisering, roller/oppgaver og aktører innen redningstjeneste, kommune- og spesialisthelsetjeneste.

Ferdigheter
Kandidaten kan:
-holde seg faglig oppdatert og utføre faglig forsvarlig paramedisinsk praksis basert på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap.
-ivareta pasientens grunnleggende behov og vitale funksjoner ved å observere, vurdere, planlegge, iverksette, evaluere og dokumentere pasientbehandlingen.
-beherske relevante faglige verktøy, teknikker og prosedyrer, samt vurdere og begrense risiko for uønskede hendelser.
-samhandle tverrprofesjonelt og tverretatlig for å skape et koordinert, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud.
-utøve god kommunikasjon og samhandling med pasienter, pårørende og kolleger, herunder også veilede i lærings-, mestrings- og endringsprosesser.

Generell kompetanse
Kandidaten kan:
-utøve faglig forsvarlig, omsorgsfull og kunnskapsbasert paramedisinsk praksis basert på etisk bevissthet, juridisk- og kritisk refleksjon.
-samhandle med andre yrkesutøvere i redningstjenesten og helsevesenet, samt identifisere behov for forebyggende tiltak og bistå inn i undervisning/opplæring/veiledning av kolleger, pasienter og samarbeidspartnere.
-vise evne og vilje til livslang læring og refleksjon over egen faglige utøvelse, og bidra til nytenking, innovasjon og utvikling av kvalitet i helsetjenesten.
-identifisere og reflektere over etiske dilemma og utfordringer i praktisk helsearbeid og i det flerkulturelle samfunnet.


Undervisning og eksamen

Forelesninger, seminar, studiegrupper, skriftlige studieoppgaver, observasjonspraksis, simulering- og ferdighetstrening, og kliniske studier er arbeids- og undervisningsformer som anvendes i studiet. Store deler av de anbefalte læremidlene er på engelsk.

Eksamensformer som benyttes er skriftlige skoleeksamener, individuelle hjemmeoppgaver, praktiske tester både på universitet og i klinikk samt skriftlige oppgaver med og uten muntlig høring.

Arbeidskrav
I tillegg til eksamen settes det obligatorisk arbeidskrav som vilkår for å fremstille seg til vurdering/eksamen og/eller gjennomføre praksisstudier. Arbeidskrav gis vurdering godkjent/ikke godkjent. Arbeidskravene tilknyttet hvert emne fremgår i den enkelte emneplan.


Praksis

Klinisk praksis er veiledet praksis i ambulansetjeneste og paramedisinsk fordypningspraksis er knyttet til relevante praksisplasser i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Sistnevnte organiseres i et vekselløp mellom legevakter, intermediær-, anestesi-, barn- og fødeavdelinger. Praksisen utgjør til sammen 45 studiepoeng og gjennomføres i semester, 3, 5 og 6. Tilstedeværelse i praksis utgjør gjennomsnittlig 30 timer pr. uke. Disse skal planlegges i turnus, dvs. de går over både dagtid, kveld og natt. Praksisperiodene vil helt eller delvis foregå utenfor Tromsø.

I tillegg tilfaller enkelte hospiteringsdager på første årsenhet ved ambulansetjeneste, akuttmottak og AMK (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral).


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Utveksling

Studenter kan på grunnlag av søknad gis mulighet til å gjennomføre deler av sin utdanning i utlandet. Søkeren vurderes ut fra faglige og personlige forutsetninger.

Jobbmuligheter

Bachelorstudiet i paramedisin kvalifiserer til å kunne søke autorisasjon som ambulansearbeider. De fleste med denne utdanninga, jobber i ambulansetjenesten, og samarbeider da gjerne tett med politi, brannvesen, sykepleiere og leger.

En bachelorgrad i paramedisin, gir et godt utgangspunkt for å kunne velge ulike karriereveier innen akuttmedisin, både i det offentlige og det private arbeidsmarkedet. Ambulansearbeidere fins også i andre nordiske og sammenlignbare vestlige land. Her er noen eksempler på arbeidsplasser for paramedisinere:

- Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)
- Akuttmottak
-Akuttpsykiatriske institusjoner
-Ambulansetjeneste (bil-, båt- og luftambulanse)
-Forsvaret
-Humanitære organisasjoner
-Legevakt
-Offshore
-Sykehus
-Sprøyterom

Videre studier

Med bachelorgrad i paramedisin, kan du også ta videreutdanning og bygge på med en mastergrad innen helsefag eller spesialisere deg innen akuttmedisin.