Skriv ut Lukk vindu


 

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:90
Gradsnavn:Erfaringsbasert master i organisasjon og ledelse for offentlig sektor
Opptakskrav:Bachelorgrad eller tilsvarende, samt to års relevant yrkeserfaring
Søknadsfrist:1. mars 2023.
Søknadskode:5033

Beskrivelse av studiet

Erfaringsbasert master i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (MPA) vil gi studentene innsikt i de sentrale forskningsspørsmål knyttet til utforming, styring og endring av offentlige organisasjoner. Studiet kombinerer forskningsbasert viten om organisasjonsmodeller, prosesser, lederskap og utviklings- og endringsstrategier og anvender denne på praktiske problemstillinger i offentlig sektor. Kunnskapsutviklingen i studiet tar utgangspunkt i studentenes arbeidslivserfaring. Nettverksbygging, diskusjon og erfaringsutveksling inngår derfor som vesentlige elementer i kunnskapsutviklingen.

Mastergradsprogrammet gir studentene innsikt i vitenskapsteori, forskningsdesign og dataanalyser og etablerer forståelse for de forskjellige metoders styrker og svakheter i forhold til arbeidet med egen masteroppgave. Studentene vil gjennom masteroppgaven videreutvikle sine analytiske evner og vil oppøve evnen til å ta kunnskapsbaserte beslutninger. Gjennom de nettbaserte læringsformene som benyttes i studiet vil studentene også utvikle sin digitale kompetanse.

Mastergradsprogrammet består av fire obligatoriske fagspesifikke emner (totalt 60 stp.) og en masteroppgave (30 stp). De fagspesifikke emnene skal sikre et godt faglig og metodisk grunnlag for arbeid med masteroppgaven, mens masteroppgaven gir studentene mulighet til å fordype seg i noen av de utfordringer som er forbundet med ledelse og organisering av offentlig sektor. Studiet forutsettes gjennomført på tre år, hvorav to år medgår til de fagspesifikke emnene og ett år til skriving av masteroppgaven. Det er mulig å ta fagspesifikke emner i programmet selv om man ikke er tatt opp som programstudent (jamfør punktet oppbygging under). Det avlegges eksamen i hvert emne.

Masteroppgaven er et selvstendig faglig arbeid som tar utgangspunkt i et tema og en problemstilling som faller innenfor programmets overordnede faglige profil. Det stilles krav til presist faglig arbeid. Hovedvekten av arbeidet skal gjøres i 5. og 6. semester.

Oppbygging av studiet

Oppbygging:

De fagspesifikke emnene bygger progressivt på hverandre. For programstudenter er alle emnene obligatoriske. Det er likevel mulig å ta delemner i programmet selv om man ikke er tatt opp som programstudent.

Emnet danner grunnlaget for de andre obligatoriske emnene gjennom at det undervises i begreper og grunnleggende strukturer og prosesser i offentlig sektor.

Emnet bygger på de begreper, strukturer og prosesser som er gjennomgått i emnet STV3033 eller tilsvarende emner. Emnet består av både klassiske og nyere tilnærminger til lederskap.

Dette emnet bygger naturlig på de to foregående emnene (eller tilsvarende emner), ettersom endringer og utvikling er knyttet til eksisterende strukturer og prosesser, samt at ledelse er et viktig element i slike strategier. Emnet vil sentreres rundt tre analytiske temaer: endringens begrep, endringens begrunnelser og endringens grep.

Metodeemnet er både en naturlig avslutning på teorigjennomgangen og en innledning til siste del av mastergradsprogrammet som er skriving av masteroppgaven. Emnet er bygd opp rundt tre hovedbolker: Vitenskapsteori, forskningsdesign og dataanalyser.

Masteroppgaven innebærer anvendelse av de kunnskaper som er ervervet gjennom de fire fagspesifikke emnene. Masteroppgaven kan skrives alene eller i gruppe på to personer. Veiledningen kan både være kollektiv og individuell. Arbeidet med masteroppgaven kan også påbegynnes tidligere i studiet, men veiledning vil ikke bli gitt før alle obligatoriske emner er bestått.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) STV-3033 Organisasjonsmodeller og prosesser i offentlig sektor - 15 stp.
2. sem. (vår) STV-3034 Lederskap i offentlig sektor - 20 stp.
3. sem. (høst) STV-3035 Utviklings- og endringsstrategier i offentlig sektor - 15 stp.
4. sem. (vår) STV-3036 Metode - 10 stp.
5. sem. (høst) STV-3909 Mastergradsoppgave i Master of public administration - MPA - 30 stp.
6. sem. (vår)

Hva lærer du?

Etter endt studium og oppnådd grad skal de uteksaminerte kandidatene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om:

Ferdigheter

Generell kompetanse

Kandidaten kan:


Undervisning og eksamen

Undervisningen består av nettbaserte forelesninger og seminarer, fysiske samlinger og veiledning. Nettbaserte læringsformer anvendes i studiet. Undervisningsform og omfang er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene. Dersom antallet studenter blir under 10 ved campus Narvik og campus Kirkenes vil det bli faglig tilrettelegging ved bruk av teknologi.

Eksamens- og vurderingsformene er redegjort for i emnebeskrivelsene for hvert av delemnene.

Eksamensformene består av ulike typer hjemmeeksamen med oppgitt eller selvvalgt oppgave, mens muntlig eksamen benyttes i forbindelse med masteroppgaven.

For å kunne fremstille seg til eksamen i de ulike delemnene må et arbeidskrav være bestått. Dette er en skriftlig eller muntlig fremstilling basert på en gitt problemstilling. Arbeidskravet er redegjort for i de enkelte emnebeskrivelsene.

For vurdering av eksamen benyttes en karakterskala fra A-F, der F er stryk. Kontinuasjonseksamen er særskilt omtalt i de enkelte emnebeskrivelser.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk. Masteroppgaven skrives på norsk eller annet skandinavisk språk, eventuelt på engelsk etter søknad til instituttet.

Utveksling

Delstudier i utlandet er mulig. UiT og HSL-fakultetet har flere åpne avtaler med universiteter verden rundt. Utenlandsopphold må godkjennes av Institutt for samfunnsvitenskap før du reiser. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet.


Søknadsfrist for utveksling: Vårsemesteret: 1. september/høstsemesteret: 1. februar

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.


Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for lederstillinger innen all virksomhet i offentlig sektor.