Skriv ut Lukk vindu


 

Statsvitenskap - master

Fakta

Varighet:2 År
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Master i statsvitenskap
Opptakskrav:Bachelorgrad i statsvitenskap
Søknadsfrist:20. april
Søknadskode:5039

Beskrivelse av studiet

Statsvitenskap tar for seg politikk i alle sine former og på alle nivå: internasjonalt, nasjonalt, regionalt og kommunalt. Dette åpner for stor spennvidde, med politisk samhandling, makt, demokrati og organisasjon som sentrale tema. Gjennom emnene og masteroppgaven får studentene mulighet til å spesialisere seg i en av statsvitenskapens subdisipliner, internasjonal politikk, offentlig politikk, komparativ politikk eller politisk teori, samt fordype seg i et nærmere avgrenset forskningsområde. Mastergradsprogrammet vil også gi studentene innsikt i statsvitenskapelig metode og forskningsetikk og dessuten søke å skape forståelse for de forskjellige metoders styrker og svakheter i forhold til subdisipliner og forskningsprosjekter.

 

Mastergradsprogrammet i statsvitenskap består av fagspesifikke emner og en masteroppgave. Opplæringsdelen inneholder 40 studiepoeng obligatoriske emner og 30 studiepoeng valgfrie emner. De obligatoriske emnene skal sikre et godt faglig og metodisk grunnlag for arbeidet med masteroppgaven. Valgemnene gir studentene mulighet til å velge et fagområde som de ønsker å fordype eller spesialisere seg i, bl.a. med henblikk på masteroppgaven. Emner fra andre institutter / utdanningsinstitusjoner kan, etter søknad, godkjennes som valgfrie emner.

Masteroppgaven har et omfang på 50 studiepoeng. Oppgaven gjennomføres som et enkelt forskningsprosjekt og kan enten være en drøfting av en problemstilling på grunnlag av studier av relevant litteratur, eller en analyse av et tema med utgangspunkt i innsamlede data. Hovedvekten av arbeidet skal gjøres i 3. og 4. semester.

Mastergradsprogrammet i statsvitenskap består av 120 studiepoeng, fordelt som følger:
Obligatoriske emner:

Tabellen gir en veiledende oversikt over studieforløpet

 


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
Tilgjengelige valgemner (varierer). Ett av disse skal velges
2. sem (vår)
Tilgjengelige valgemner (varierer). Ett av disse skal velges
3. sem (høst)
Tilgjengelige valgemner (varierer). Ett av disse skal velges
4. sem (vår)

Hva lærer du?

Etter bestått studieprogram skal kandidatene ha følgende læringsutbytte:
Kunnskaper

Kandidaten har kunnskap om

Ferdigheter

Kandidaten kan:

Kompetanse

Kandidaten kan:


Undervisning og eksamen

Undervisningen består av forelesninger, seminarer og veiledning. Forelesningene gis av instituttets ansatte, av ansatte fra andre institutter der det er formålstjenlig, og i noen grad av forelesere fra andre institusjoner. Undervisningsform og omfang er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.


Eksamen og vurdering
I hovedsak vil følgende eksamensformer benyttes:

Eksamensformene er valgt for å prøve studentene i forskjellige typer kunnskap, både relatert til gjengivelse og beskrivelse av teoretiske perspektiver og begreper, og til refleksjon og anvendelse av disse perspektivene på faglige og praktiske problemstillinger.  Videre gir det studentene mulighet til å utvikle sin skriftlige og muntlige kompetanse, og til å fremstille sin kunnskap på ulike måter. Mens skoleeksamen er valgt for å kontrollere at studentene har tilegnet seg oversikt og breddekunnskap i emnet, brukes hjemmeeksamen for å teste evnen til faglig fordypning i en problemstilling og til å besvare slike problemstillinger på en selvstendig måte. Muntlig eksamen benyttes på enkelte emner for å prøve studentenes evne til muntlig fremstilling og til å reflektere over en gitt problemstilling i direkte dialog med en samtalepartner. Muntlig eksamen kan også brukes til å teste breddekunnskap i det aktuelle emnet og for å utdype og supplere skriftlige besvarelser. Noen emner har arbeidskrav som må være avlagt og godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres.

 

Eksamen vurderes med bokstavkarakterer (A-F) der F er stryk. Kontinuasjonseksamen omtales særskilt i de enkelte emnebeskrivelser.

 

Evaluering av studiet

Studieprogrammet blir evaluert årlig. Emnene som inngår i studieprogrammet blir evaluert minimum en gang i løpet av programperioden. I emneevalueringen inngår både student- og faglærerevaluering.


Undervisnings- og eksamensspråk

Språket er hovedsakelig norsk, med engelsk for en del valgfrie emner. Masteroppgaven skrives på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å få skrive masteroppgaven på engelsk.


Utveksling

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! 
Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og  internasjonale erfaringer.

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv, se her: Studentutveksling


Jobbmuligheter

Studiet vil være relevant for jobber innen offentlig forvaltning og privat næringsliv, i nasjonale og internasjonale organisasjoner, for undervisning, og for formidling og informasjonsarbeid eksempelvis innenfor media.

Videre studier

Mastergraden kvalifiserer for søknad om opptak til doktorgradsstudiet i statsvitenskap.