Skriv ut Lukk vindu


 

Organisasjonsdesign og ledelse - master

Fakta

Varighet:2 År
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Master i organisasjonsdesign og ledelse
Opptakskrav:Se nedenfor
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:5043

Beskrivelse av studiet

Mastergradsprogrammet i organisasjon og ledelse tar sikte på å utvikle kunnskap om drivkrefter og effekter av endrings- og omstillingsprosesser i lys av forholdet mellom organisasjon og individ, og forholdet mellom organisasjoner og omverden. Hvordan organisatoriske trender påvirker moderne organisasjoner og lederens rolle i slike prosesser fokuseres særskilt. Faget omfatter både offentlig og privat sektor så vel som det frivillige organisasjonssamfunnet.

Programmet består av en fagspesifikk del på 70 studiepoeng hvorav 20 av dem er valgfrie, samt en masteroppgave på 50 studiepoeng.

De fagspesifikke emnene skal sikre et godt faglig og metodisk grunnlag for arbeidet med masteroppgaven. Valgemnene gir mulighet til å velge et fagområde som studenten ønsker å fordype eller spesialisere seg i, blant annet med henblikk på masteroppgaven. Etter søknad kan emner fra andre institutter og utdanningsinstitusjoner godkjennes som valgemner.

Masteroppgaven er en viktig del av programmet. Hensikten med den er særlig å utvikle evnen til selvstendig analyse av organisasjoner. Oppgaven kan enten være en drøfting av en problemstilling på grunnlag av studier av relevant litteratur eller en analyse av et tema med utgangspunkt i innsamlede data. Hoveddelen av arbeidet med oppgaven skal gjøres i 3. og 4. semester.

Valgemner tilbys både vår- og høstsemesteret. Oversikt over emner publiseres på nettsiden. Studenten kan også ta valgemner fra mastergradsprogrammet i statsvitenskap. Emner fra andre utdanningsinstitusjoner kan godkjennes etter søknad.

Se "Oppygging av studiet" for veiledende oversikt over studieforløpet.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) STV-3077 Klassiske og nyere organisasjonsteorier - 20 stp. STV-3061 Oppgavedesign og kvalitativ metode - 10 stp.
2. sem. (vår) STV-3058 Nyere lederskapsteori - 10 stp. SVF-3004 Kvantitative forskningsmetoder I - 10 stp.
3. sem. (høst) STV-3901 Masteroppgave i organisasjon og ledelse - 50 stp.
4. sem. (vår)

Hva lærer du?

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Etter endt studium og oppnådd grad har kandidaten:

Ferdigheter

Kandidaten kan:

Generell kompetanse

Kandidaten kan:


Undervisning og eksamen

Undervisningen består av forelesninger, seminarer, studentpresentasjoner og fagdiskusjoner mellom studentene og faglærere. Studentene vil få tilgang til digitale ressurser, som innleste forelesninger, oppgaver og andre undervisningsressurser. Undervisningsform og omfang beskrives nærmere i de enkelte emnebeskrivelsene.

Studiet tilbys med undervisning i Tromsø, men ved bruk av digitale ressurser vil det være mulig å ta dette studiet selv om man ikke bor i Tromsø.

I hovedsak vil følgende eksamensformer benyttes:

Disse eksamensformene er valgt for å prøve studentene i forskjellige typer kunnskap, både relatert til gjengivelse og beskrivelse av teoretiske perspektiver og begreper, og til refleksjon og anvendelse av disse perspektivene på faglige og praktiske problemstillinger. Videre gir det studentene mulighet til å utvikle sin skriftlige og muntlige kompetanse, og til å fremstille sin kunnskap på ulike måter. Mens skoleeksamen er valgt for å kontrollere at studentene har tilegnet seg oversikt og breddekunnskap i emnet, brukes hjemmeeksamen for å teste evnen til faglig fordypning i en problemstilling og til å besvare slike problemstillinger på en selvstendig måte. Muntlig eksamen benyttes på enkelte emner for å prøve studentenes evne til muntlig fremstilling og til å reflektere over en gitt problemstilling i direkte dialog med en samtalepartner. Muntlig eksamen kan også brukes til å teste breddekunnskap i det aktuelle emnet og for å utdype og supplerer skriftlige besvarelser.Kontinuasjonseksamen omtales særskilt i de enkelte emnebeskrivelser.


Undervisnings- og eksamensspråk

Språket er hovedsakelig norsk. Masteroppgaven skrives på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å få skrive masteroppgaven på engelsk.


Utveksling

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer. Du kan få innpasset emner fra utenlandske universiteter som valgemner i mastergraden. Utenlandsopphold må godkjennes av instituttet før du reiser. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet.

Dette studiet tilrettelegger for utveksling i 2. og 3. semester, og blant UiTs mange utvekslingsavtaler har instituttet hatt god erfaring med disse:

Montpellier (Frankrike)

Bologna (Italia)

Granada (Spania)

Mainz (Tyskland)

Berkeley (USA)

Warsawa (Polen)

Videre har UiT og HSL-fakultetet flere åpne avtaler med universiteter verden rundt.

Søknadsfrist for utveksling: Vårsemesteret: 1. september/høstsemesteret 1. februar

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.


Jobbmuligheter

Mastergradsprogrammet i organisasjon og ledelse kvalifiserer for ulike stillinger innen offentlige, private og frivillige organisasjoner. Relevante arbeidsoppgaver kan være innen; personal/HR-avdelinger, konsulent/saksbehandling, utrednings- og kartleggingsarbeid, mellomlederposisjoner, konsulentvirksomhet, undervisning, kommunikasjon m.m.

Videre studier

Under gitte karakterkrav kvalifiserer mastergraden for opptak til ph.d.-program i humaniora og samfunnsvitenskap, studieretning statsvitenskap.