Skriv ut Lukk vindu


 

Samfunnssikkerhet - master

Fakta

Varighet:2 År
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Master i samfunnssikkerhet
Opptakskrav:Se nedenfor
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:4025

Beskrivelse av studiet

Studiet gir en fordypning i teorier og metoder på sentrale tema som kan anvendes i møte med sikkerhets- og beredskapsutfordringer i organisasjoner, og i samfunnet i sin helhet. Du får kunnskap om metoder og redskaper for å vurdere og å analysere trusler, risiko og sårbarhet.

Studiet har fokus på hvordan vi kan forebygge uønskede hendelser og bygge et mer robust samfunn, men samtidig etablere en beredskap til å håndtere kriser når de oppstår. Et annet tema er hvordan organisasjoner jobber for å ivareta sikkerheten både til ansatte, samfunnet og miljøet. Studiet gir også innsikt i metoder for gransking, slik at man kan ta lærdom av ulykker og forhindre at de gjentar seg.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) SVF-3003 Kvalitative forskningsmetoder - 10 stp. SVF-3206 Safety Management and Accident Investigation - 10 stp. SVF-3207 Resilience - 10 stp.
2. sem. (vår) SVF-3004 Kvantitative forskningsmetoder I - 10 stp. SVF-3202 Krisehåndtering - 10 stp. SVF-3204 Risikovurdering og - styring - 10 stp.
3. sem. (høst)
4. sem. (vår) SVF-3920 Masteroppgave i samfunnssikkerhet - 30 stp.

Hva lærer du?

Du lærer å vurdere og analysere sikkerhet og risiko knyttet til ulike aktiviteter og samfunnsfunksjoner. Du får kunnskap om hvordan man kan forebygge skader og ulykker gjennom planlegging, regulering og organisering, samt vurdere konsekvensene av ulike tiltak. Du lærer å arbeide med og analysere krisesituasjoner og katastrofer. Gjennom risikoanalyser og tiltak innen helse, miljø og sikkerhet får du se hvordan man kan håndtere utfordringer i slike situasjoner.

Studiet lærer deg å anvende og vurdere bruken av teorier, metoder og analyseverktøy innen sikkerhet og beredskap. Du lærer deg å utforme problemstillinger og gjennomføre undersøkelser innen fagområdet. Du får erfaring med å jobbe i tverrfaglige team og gjennomføre prosjektarbeid.

Du lærer hvordan du kan bidra i faglig og offentlig kommunikasjon med myndigheter, bedrifter, frivillige organisasjoner og andre som er involvert i og berørt av sikkerhetsutfordringer.


Undervisning og eksamen

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og egenstudier. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen. I flere av fagene kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet.

Studiet avsluttes med en masteroppgave. I prosjektarbeid og i masteroppgaver gis individuell veiledning fra instituttets vitenskapelig ansatte.


Undervisnings- og eksamensspråk

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.

Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk.


Utveksling

Universitetet ønsker å legge til rette for at studenter som ønsker det skal kunne ha utvekslingsopphold i utlandet. De som ønsker dette bes så tidlig som mulig kontakte Seksjon for internasjonalt samarbeid.

Eksempler på utvekslingsavtaler er Lund Universitet, Northern Arctic Federal University og Antwerp Maritime Academy.


Jobbmuligheter

I en verden som preges av alvorlige miljøutfordringer, uforutsigbare konflikter, avansert teknologi og tettere internasjonalt samarbeid øker stadig behovet for personer med spesialkompetanse på beredskapsplanlegging, ulykkesforebygging og krisehåndtering. Man kan jobbe internasjonalt med humanitær bistand i for eksempel FN.

Tidligere studenter jobber blant annet i: Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), Troms Kraft, Statnett, Redningsselskapet, UNN, Sivilforsvaret, Kystverket, Statens Vegvesen, MOWI, Norwegian Royal Salmon, Fylkesmannen i Vestland og Forsvaret.

Aktuelle jobber kan være:

Videre studier

Fullført studium kvalifiserer til opptak på ulike samfunnsvitenskapelige Ph.d-programmer ved en rekke universitet.