Skriv ut Lukk vindu


 

Sosiologi - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelorgrad i sosiologi
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Søknadsfrist:

15.april 2023

1. mars for søkere med realkompetanse.

Søknadskode:186 880

Beskrivelse av studiet

Er du opptatt av hvordan mennesker lever sammen? I sosiologi vil du lære om samhandling mellom mennesker, i små og store grupper, og i samfunn - både nasjonalt og globalt. Sosiologi er et spennende fag som gir studentene nye perspektiver på samfunnet og anledning til å utvikle sine interesser.

I studiet kan du lære om samfunnets oppbygging og virksomhet - og om samhold, interessekonflikter og maktforhold innad i samfunn. Du lærer hvordan sosiologer undersøker sosiale relasjoner og institusjoner. Sosial ulikhet og relasjoner mellom kjønn og mellom etniske grupper er aktuelle tema, sammen med for eksempel familie, arbeidsliv og utdanning.

Studiet tilbyr stor valgfrihet for studentene, samt mulighet til å fordype seg faglig og tematisk. De obligatoriske emnene på bachelorgradsprogrammet i sosiologi gir innføring i sosiologiske teorier og samfunnsvitenskapelige metoder, og videre fordypning i teori, samt en tematisk fordypning i bacheloroppgaven. Valgemner gjør at studentene kan vinkle studiet etter egen interesse.

Valgemner:

Sosiologi tilbyr følgende valgemner (endringer kan forekomme):

I bachelorgradsprogrammet i sosiologi kan de sosiologiske emnene kombineres med andre samfunnsvitenskapelige fag, helsefag eller språkfag. Det anbefales å velge emnegrupper av minst 30 studiepoeng som støtteemner.

Følgende studieløp anbefales:


For å styrke kompetansen innenfor et sosiologisk felt anbefales det å kombinere flere emner som gir en viss fordypning innenfor feltet.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) SOS-1001 Individ og samfunn - 20 stp. EXF-0714 Examen facultatum ved HSL-fakultetet - 10 stp.
2. sem. (vår) FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten - 10 stp. SOS-1002 Sosiologiens klassikere - 10 stp.
3. sem. (høst)
4. sem. (vår)
5. sem. (høst)
6. sem. (vår) SOS-2002 Bachelorgradsoppgave - 20 stp. SOS-2001 Sosiologiske analysemåter - 10 stp.

Hva lærer du?

Etter endt studium og oppnådd grad skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:


Ferdigheter:


Kompetanse:


Undervisning og eksamen

Undervisningen består av forelesning, seminarer, kollokviearbeid og veiledning. Mange emner består av en kombinasjon av forelesninger og seminarundervisning. På enkelte emner gis det veiledning i forbindelse med hjemmeoppgaver eller arbeidskrav. Undervisningsform og omfang er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Eksamensformen varierer mellom hjemmeoppgaver, skoleeksamen og muntlig eksamen. De ulike eksamensformene er valgt for å prøve studentene i forskjellige typer kunnskap og gi dem ulike ferdigheter. Videre gir det studentene mulighet til å utvikle sin kompetanse i både skriftlig og muntlig presentasjon og til å fremstille sin kunnskap på ulike måter. Mens skoleeksamen er valgt for å kontrollere at studentene har tilegnet seg oversikt og breddekunnskap i emnet, brukes hjemmeeksamen og muntlig prøve for å teste fordypning i faglige innhold. Eksamensformen er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Obligatoriske arbeidskrav er lagt inn i undervisningen i de emnene hvor eneste eksamensform er hjemmeoppgave. Arbeidskravet må være avlagt og godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres.

For vurdering av eksamen benyttes det en karakterskala med fem trinn fra A-E, der A er beste karakter, E er dårligst og F er ikke bestått. Kontinuasjonseksamen vil bli særskilt omhandlet i de enkelte emnebeskrivelser.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden, er internasjonale erfaringer veldig viktig. Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont. Instituttet har blant annet utvekslingsavtaler med institutter ved følgende universiteter:


UiT Norges arktiske universitet har også avtaler med en rekke andre universiteter i hele verden gjennom ulike nettverk (feks. Erasmus, North2North, Barentsplus og Nordpluss) som du som student kan benytte deg av dersom du ønsker å ta deler av ditt studium ved et universitet i utlandet.

Utvekslingsoppholdet kan være på ett eller et halvt år. Vi anbefaler et utvekslingsopphold i 4. semester med eventuell forlengelse til 5. semester.

Søknadsfrister:
1. februar (høstsemester)
1. september (vårsemester)

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt studiekonsulent eller internasjonal koordinator.


Jobbmuligheter

Bachelorprogrammet i sosiologi utvikler dine evner til å forstå forholdet mellom mennesker og grupper i ulike samfunn, noe som gjør deg aktuell for fremtidige jobber der analytisk evne etterspørres. Slike yrker finnes det mange av enten du leter etter en mulighet som utreder eller saksbehandler i kommune eller fylke, stat eller i ulike interesseorganisasjoner eller som kommunikasjonsrådgiver, journalist eller konsulent i privat sektor. Valgmulighetene er mange med sosiologi som fundament.

Ønsker du å bli lærer på ungdomstrinnet eller i videregående skole bør du velge program for lektorutdanning 8-13. Sosiologi er både studieretningsfag (masterfag) i lektorutdanninga og kan tas som fag to (60 studiepoeng). En annen vei inn i læreryrket er å ta ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) etter endt mastergrad i sosiologi. Da må du ha 60 studiepoeng i et annet skolefag.

Videre studier

Bachelorgraden kvalifiserer for opptak til toårig mastergradsprogram i sosiologi. Graden kvalifiserer også for opptak til tverrfaglige mastergradsprogrammer, som for eksempel mastergrad i samfunnsplanlegging og kulturforståelse, Master's of Philosophy in Indigenous Studies og Master's of Philosophy in Peace and Conflict Transformation ved UiT Norges arktiske universitet.