Skriv ut Lukk vindu


 

Sosiologi - master

Fakta

Varighet:2 År
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Master i sosiologi
Opptakskrav:Bachelorgrad med fordypning i sosiologi
Søknadsfrist:20. april
Søknadskode:5050

Beskrivelse av studiet

I mastergraden i sosiologi kan du studere hvordan lokale, nasjonale og globale fellesskap dannes og forvitrer, og hvem og hva som har makt til å bestemme individenes deltakelse på samfunnets ulike felt som medisin og helse, kultur og familieliv.  Du kan videre studere hva som er forholdet mellom tradisjon og modernitet i globaliseringens tid, mellom sosiale bevegelser og samfunn, hva som skaper sosial ulikhet og sosiale konflikter, og hva betingelsene for fellesskap og samarbeid er.

Mastergradsprogrammet i sosiologi består av en opplæringsdel og en masteroppgave. Opplæringsdelen består av 40 studiepoeng obligatoriske emner og 20 studiepoeng valgfrie emner. I tillegg kommer masteroppgaven på 60 studiepoeng. De obligatoriske emnene skal sikre et godt faglig og metodisk grunnlag for arbeidet med masteroppgaven. Valgemnene gir studentene mulighet til å velge et fagområde som de ønsker å fordype eller spesialisere seg i, bl.a. med henblikk på masteroppgaven.

Mastergradsprogrammet i sosiologi består av 120 studiepoeng, som fordeler seg som følger:

Obligatoriske emner:

Valgemner:

Valgemnene tilbys avhengig av interesse og tilgjengelige ressurser. Det kan forekomme endringer.

Noen valgemner vil tilbys i vårsemesteret og andre i høstsemesteret. Valgemnene vil hovedsakelig ha form av forskningsseminarer, og vil være knyttet opp mot de ansattes forskning. Emner på 2000-nivå, samt emner fra andre institutter kan godkjennes som valgemner etter søknad. Eksempel på slike emner er:


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2. sem (vår)
Valgfritt emne
3. sem (høst)
Valgfritt emne
4. sem (vår)

Hva lærer du?

Etter fullført grad skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Ferdigheter:


Undervisning og eksamen

Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger, seminar med studentfremlegg, praktiske øvelser, PC-lab og veiledning. Undervisningsformen og omfang er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Eksamensformen varierer mellom hjemmeoppgaver over selvvalgt eller oppgitt tekst og muntlig eksamen. De ulike eksamensformene er valgt for å prøve studentene i forskjellige typer kunnskap. Videre får studentene mulighet til å øke sin kompetanse i både skriftlig og muntlig kompetanse og til å presentere sin kunnskap på ulike måter.

Noen emner har obligatoriske arbeidskrav som er lagt inn i undervisningen. Arbeidskravet må være avlagt og godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres. Eksamensformen er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Utveksling

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! 
Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og  internasjonale erfaringer.

Dette studiet tilrettelegger for utveksling i andre eller tredje semester, og blant UiTs mange utvekslingsavtaler anbefaler vi spesielt disse:

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du her.

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, ta kontakt med internasjonal koordinator ved fakultetet.


Jobbmuligheter

Mastergradsprogrammet i sosiologi kvalifiserer for arbeid både innenfor det private næringsliv, organisasjoner i det sivile samfunn og offentlig sektor. Målgruppe for master i sosiologi er studenter som ønsker kompetanse til analyser av organisasjoner, planleggings- og utredningsoppgaver, formidlingsoppgaver eller undervisning i videregående skole, høyskoler og universitet. Med fullført mastergrad i sosiologi vil man også være godt kvalifisert for arbeid innenfor forskning.

Videre studier

Studiet kan kvalifisere for opptak til doktorgradsstudiet i sosiologi.