Kvalifisering av skade i erstatningsretten


Marte Kolsum skriver doktorgradsavhandling om kvalifisering av skade i erstatningsretten. På denne siden kan du følge med på prosjektet etterhvert som det utvikler seg. Vi har stilt Kolsum noen spørsmål om bakgrunnen for prosjektet. 

Marte Kolsum Foto: UiT
Hva gjorde du før du begynte som stipendiat?

Jeg har tidligere vært universitetslektor ved samme sted, og derfor har jeg fått bred undervisningserfaring. 

Hva er tittelen på avhandlingen din, og hva handler den om?

Tittelen på avhandlingen min er «Kvalifisering av skade i erstatningsretten». 

Skade er ikke legaldefinert. Ordet skade vil i dagligtalen oftest sikte til den faktiske objektivt konstaterbare skade, forringelse eller ødeleggelse. Den folkelige bruken av skade knytter seg også til subjektiv opplevelse av å rammes av en ulempe eller et tap. Etter rettspraksis og teori kvalifiserer ikke alle endringer som omfattes av den alminnelige språklige forståelsen av ordet skade som en relevant skade i erstatningsrettslig forstand. Normering av skaden medfører at erstatningsrelevant skade ikke nødvendigvis speiler oppfatningen hos en skadelidt. Avhandlingen behandler de mest sentrale rettslige fenomenene som begrenser rekkevidden av erstatningsrettens virkeområde på bakgrunn av skadens art.

Hvorfor valgte du å forske på dette?

Jeg valgte å gå i gang med prosjektet fordi jeg var, og er, fryktelig nysgjerrig. 

Hvorfor bør dette forskes på?

Normering av erstatningsrelevant skade er ikke helhetlig systematisert og veiledning for konkrete rettsspørsmål er begrenset. Det er behov for forskning på dette grunnleggende problemfeltet i erstatningsretten.Medlemmer:

Marte Kolsum (Principal investigator)