Bortkastede utgifter i kontrakt


Marie Helness Haug skriver doktorgradsavhandling om bortkastede utgifter i kontrakt. På denne siden kan du følge med på prosjektet etterhvert som det utvikler seg. Vi har stilt Haug noen spørsmål om bakgrunnen for prosjektet. 

Hva gjorde du før du begynte som stipendiat?

Før jeg startet som stipendiat var jeg universitetslektor her i Tromsø. 

Hva er tittelen på avhandlingen din, og hva handler den om? 

Avhandlingens foreløpige tittel er «Bortkastede utgifter i kontrakt». 

Prosjektet omhandler kompensasjon for bortkastede utgifter i kontrakt. Bortkastede utgifter er, enkelt forklart, de utgifter en kontraktspart pådrar seg i forbindelse med, men ikke som følge av, et kontraktsbrudd. Utgiftene er frivillig pådratt, men kontraktsparten får ikke nyttgjort seg av dem som følge av kontraktsbruddet. Det finnes en rekke grunnlag for å tilkjenne en kontraktspart kompensasjon dersom det foreligger et kontraktsbrudd. Kompensasjon for bortkastede utgifter faller tradisjonelt ikke innenfor noen av de allerede etablerte kompensasjonsordningene. Jeg ønsker derfor å undersøke om det er mulig å få kompensert slike utgifter, og hva vilkårene eventuelt er. 

Hvorfor valgte du å forske på dette/ hva er bakgrunnen for prosjektet? 

Obligasjonsrett var et av de fagene jeg syntes var mest spennende da jeg studerte. Gjennom jobben som universitetslektor, hvor jeg underviste i flere formuerettslige fag, vokste interessen for formueretten og særlig obligasjonsretten. Jeg ønsket derfor et prosjekt som berører mange ulike sider av obligasjonsretten. 

Hvorfor bør dette forskes på? 

Utgifter som en kontraktspart ikke får dratt nytte av som følge av et kontraktsbrudd er en praktisk problemstilling, som kan tenkes å oppstå i alle typer kontraktsforhold. Det foreligger svært lite rettspraksis som omhandler problemstillingen, og det er ikke foretatt noen analyse av tematikken. På tross av dette tilkjennes kompensasjon for bortkastede utgifter i enkelte tilfeller. Jeg mener det er nødvendig med en rettslig analyse av en slik kompensasjonsordning. Medlemmer:

Marie Helness Haug (Principal investigator)