Skriv ut Lukk vindu


 

Fornybar energi, sivilingeniør - master

Fakta

Varighet:5 År
Studiepoeng:300
Gradsnavn:Master i teknologi/sivilingeniør
Opptakskrav:Generell studiekompetanse + SIVING
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 809

Beskrivelse av studiet

Studiet tar for seg elektrisk energi fra kilder som vann, sol og vind og bioenergi. Det gis mulighet for fordypning i disse fornybare energikildene. Studiet har videre søkelys på energisystemer, og hvordan elektriske kretser, energilagring og smarte systemer for fornybar energi kan utnyttes og utvikles.

Søkere må være interessert i å bruke matematikk, IKT og realfag som fysikk, kjemi og biologi for å finne ut og få innsikt i teknologiske og samfunnsmessige konsekvenser ved bruk av ulike fornybare energikilder. Med dette studiet kan du være med på å løse energispørsmålet for en bærekraftig fremtid gjennom et grønt skifte.

Studieprogrammet er nytt fra 2023 og var tidligere en del av studieprogrammet sivilingingeniør i Energi, klima og miljø


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) FYS-1008 Fornybar energi, bærekraft og samfunn - 10 stp. INF-1049 Introduksjon til beregningsorientert programmering - 10 stp. MAT-1050 Matematikk 1 for ingeniører - 10 stp.
2. sem. (vår) FYS-2500 Fysikk for ingeniører - 10 stp. MAT-1052 Matematikk 2 for ingeniører - 10 stp. AUT-2503 Elektrisitetslære - 5 stp.
3. sem. (høst) KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi - 10 stp. PRO-2604 Teknisk termodynamikk - 10 stp. TEK-1501 Statistikk - 5 stp. TEK-2800 Matematikk 3 - 5 stp.
4. sem. (vår) INF-1400 Objektorientert programmering - 10 stp.
5. sem. (høst) ELE-3600 Power System Fundamentals - 10 stp. FYS-2008 Measurement techniques - 10 stp. TEK-2007 Sustainable Design and Life Cycle Assessments - 10 stp.
6. sem. (vår) FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten - 10 stp.
7. sem. (høst)
8. sem. (vår)
9. sem. (høst) BED-2054 Innovasjon i praksis - 10 stp.
10. sem. (vår)

Hva lærer du?

Studiet kombinerer matematikk, datakunnskap, fysikk, kjemi og biologi for å gi deg en god forståelse av fornybare energikilder og hvordan de kan brukes i samfunnet. Du lærer om elektrisk kraftproduksjon og utviklingen av teknologi for omstilling til et bærekraftig samfunn.

Du lærer om bioenergi og biodrivstoff, hvordan solceller gjør stråling fra solen om til elektrisitet, om hvordan vindressurser kan benyttes til elektrisk kraft, om hvordan fornybar energi påvirker kraftsystemet og hvordan elektrisk energi kan lagres over tid.

I tillegg til de teknologiske mulighetene og utfordringene ved fornybar energi, så vil du få innsikt i hvordan disse energikildene vil påvirke samfunnet økonomisk og hvilke konsekvenser de har på miljøet over tid.

Etter dette studiet vil du bli en etterspurt ressurs i omstillingen til et mer bærekraftig samfunn. Du vil også ha gjennomført et selvstendig forskningsprosjekt knyttet til studiet som vil gi deg høy kompetanse og vil være relevant for videre arbeid.


Undervisning og eksamen

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger. Fagene kan også ha laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet.

Studiet avsluttes med en masteroppgave. I prosjektarbeid og i masteroppgaver gis individuell veiledning fra instituttets vitenskapelig ansatte. Masteroppgaven kan etter avtale også gjennomføres i, eller i samarbeid med, en bedrift.


Praksis

I studiet inngår et krav om opparbeiding av minst 6 ukers relevant arbeidspraksis i løpet av studietiden. Studentene er selv ansvarlig for å skaffe seg relevant praksisplass.

Praksis vil gi nyttig lærdom og gjøre deg bedre rustet for arbeidsmarkedet.


Undervisnings- og eksamensspråk

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.

Enkelte fag vil være engelskspråklige, spesielt vil dette gjelde emner på 2000 og 3000 nivå. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk.


Utveksling

Det er mulig å dra på utveksling i løpet av studietiden. UiT har utvekslingsavtaler med mange universiteter i hele verden.

Studenter som ønsker et utvekslingsopphold kan fortrinnsvis gjennomføre dette i 7. semester.


Jobbmuligheter

Som sivilingeniør innen fornybar energi vil kandidatene få solid kompetanse som vil være ettertraktet i arbeidsmarkedet. En sivilingeniør jobber i varierte næringer som tilbyr muligheter og utfordringer som skal løses for fremtiden.

Med en sivilingeniørgrad i Fornybar energi vil studentene ha kompetanse for stillinger innen planlegging, utvikling og drift av fornybar energi og kraftnettet. Studentene kan velge fordypningsemner rettet mot energimarkedet, smarte energisystemer eller fornybare energikilder.

Utdanningen gir muligheter på det nasjonale og internasjonale arbeidsmarkedet.

Videre studier

Fullført sivilingeniørstudium kvalifiserer for opptak til ph.d.-studier i realfag, under forutsetning av tilfredsstillende karakternivå.