Skriv ut Lukk vindu


 

Kunsthistorie - årsstudium

Fakta

Varighet:1 År
Studiepoeng:60
Gradsnavn:Ingen
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:1. desember
Søknadskode:5314

Beskrivelse av studiet

Kunsthistorie er studiet av kunst i vid forstand. Studiet av billedkunst og arkitektur står sentralt, og også kunnskap om teorier og metoder for å kunne forstå og tolke ulike visuelle uttrykk. Årsstudiet består av en gjennomgang av kunstens historie, med innføring i ikonografi, visuell analyse og grunnleggende kunstteori i vårsemesteret, og vekslende tema og ekskursjon i høstsemesteret. En viktig del av studiet består av feltarbeid (både innen- og utenlands) i form av monumentbeskrivelser og andre praktiske øvelser.

Studiet er organisert med tre emner på 10 studiepoeng i vårsemesteret, ett emne på 20 og ett på 10 studiepoeng i høstsemesteret, se oppbygging av studiet.


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (vår)
2. sem (høst)

Hva lærer du?

Etter bestått årsstudium har du følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Du har

Ferdigheter

Du kan

Generell kompetanse:

Du har


Undervisning og eksamen

Undervisningen består av forelesning, seminar og feltarbeid/ekskursjon. Hvert emne er satt opp med omtrent 4 timer per uke. Det vil si at du som fulltidstudent har omtrent 12 timer undervisning i uka. I høstsemesteret er det også en ekskursjon.

Alle emnene har arbeidskrav som må bestås før du kan avlegge avsluttende eksamen. Dette kan for eksempel være skriftlige innleveringer, muntlige presentasjoner og prøve i timen. Eksamensformen varierer mellom hjemmeoppgaver, mappeoppgaver og skoleeksamen.

Det benyttes en gradert bokstavkarakterskala fra A-F, der A er beste karakter og F er stryk/ikke bestått. For nærmere informasjon om arbeidskrav, eksamensordning og karakteruttrykk, se den enkelte emnebeskrivelse.

Kontinuasjonsbestemmelser:
Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for emner som undervises i høstsemesteret og 15. august for emner som undervises i vårsemesteret. Kontinuasjonseksamener arrangeres så snart som mulig etter ordinær eksamen. Man kan kontinuere i et emne kun én gang senest i begynnelsen av påfølgende semester. Ved kontinuasjonseksamen skal kandidaten ta om igjen eller levere på nytt den prøven/de prøvene som ikke ble bestått ved ordinær eksamen. Dersom eksamen består av flere prøver (mappe), vurderes alle prøver på nytt ved kontinuasjonseksamen. Oppgave(r), dvs. hjemmeoppgave(r)/semesteroppgave(r) med selvvalgt emne, som ikke ble bestått til ordinær eksamen, kan leveres inn på nytt i revidert versjon.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Jobbmuligheter

Årsstudium i kunsthistorie kan inngå i bachelorstudiet i kunsthistorie, og kan sammen med praktisk pedagogisk utdanning gi undervisningskompetanse. Det gir også kompetanse som er relevant for stillinger i museum, gallerier og antikvariater eller stillinger i offentlig sektor med ansvar for kulturminnevern. Faget er også relevant dersom du ønsker å jobbe med kulturformidling.

Videre studier

Etter årsstudiet i kunsthistorie kan du ta et semester med fordypning (2000-nivå) som bygger på forkunnskaper fra årsstudiet.

Årsstudiet kan brukes som en del av et bachelorgradsstudium, men det inneholder ikke ex.phil. eller ex.fac. Hvis du vet at du vil ta en grad ved universitetet, vil det derfor være enklere for deg å begynne direkte på et flerårig program.

Dersom du fullfører en bachelorgrad med fordypning i kunsthistorie på minimum 80 stp, kan du søke om opptak til mastergradsstudiet i kunsthistorie. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i fordypningen i kunsthistorie.