Skriv ut Lukk vindu


 

Barnehagelærer (samlingsbasert) - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor barnehagelærer
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse
Søknadsfrist:

15. april for søkere med generell studiekompetanse

1. mars for søkere med realkompetanse

Søknadskode:186 131

Beskrivelse av studiet

Barnehagelærerutdanningen søker deg som ønsker en arbeidshverdag der du har ansvar for barns barnehagehverdag gjennom læring, lek og omsorg. Utdanningen gir blant annet kompetanse til å lede og til å samarbeide med barn, barnas familier og medarbeidere. Du trenger ikke erfaring fra arbeid i barnehage, men må være forberedt på en akademisk og praksisnær utdanning.

Hvorfor ta bachelor som barnehagelærer ved UiT?
• Teori og praksis er tett koblet sammen

• Godt og nært samarbeid med praksisbarnehager generelt og våre seks universitetsbarnehager spesielt

• Unikt studiemiljø (kort avstand mellom det meste og de fleste)

Barnehagelærerutdanningens innhold er strukturert i kunnskapsområder, forsterkning (4. semester), fordypning (5. semester) og bacheloroppgave. Kunnskapsområdene ser du i tabellen for oppbygging av studiet. Alle emner er profesjonsrettede og har integrert relevant pedagogisk, faglig og didaktisk kunnskap tilpasset barnehagens fagområder. Obligatorisk praksis er integrert i alle emner.

Barnehagelærerutdanningen ved UiT fokuserer på mangfold i nord. Landsdelen byr på det urbane og det rurale, og et mangfold i kultur og natur. Dette skal danne et bakteppe, gi inspirasjon og være en av flere læringsarenaer i utdanningen. UiT skal utdanne barnehagelærere som er rustet til å møte barn og familier med ulik kulturell og språklig bakgrunn, med særlig vekt på samiske forhold.

Den samlingsbaserte utdanningen er for deg som ønsker å følge undervisning samlingsbasert (om lag 10 samlinger pr studieår, i tillegg kommer praksis). Legg merke til at det fortsatt er en heltidsutdanning.


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. og 2. semester
35 dager praksis i barnehage
3. og 4. semester
40 dager praksis i barnehage
5. semester
10 dager praksis i barnehage
Fordypningsemne/internasjonalt semester (30 stp.)
Velg ett fordypningsemne
6. semester
15 dager praksis i barnehage

Hva lærer du?

Barnehagelærerutdanningen forbereder deg på alle sider ved yrkesutøvelsen og bidrar til å utvikle din profesjonskompetanse. Dette omfatter den faglighet og de verdier, holdninger, handlinger og vurderinger som ligger til grunn for barnehagelærerens yrkesutøvelse.
Barnehagelærerutdanningen skal kvalifisere deg til å utøve barnehagelæreryrket i et samfunn som preges av mangfold og endring.
Forventet læringsutbytte fremgår av studieplanen (se nederst på siden).

Undervisning og eksamen

Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, seminarer med studentaktivitet, øvelser, kurs, digitale verktøy, ekskursjoner, temaarbeid, individuelt og gruppebasert arbeid og veiledning. Elementer fra praksis inngår i undervisningen.
Undervisningen ved barnehagelærerutdanningen ved UiT Alta er organisert i bolker med 8-9 samlinger pr. studieår og med eksamener i avslutningen av hvert kunnskapsområde/emne.
Eksamensformene vil variere mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen, muntlig eksamen, praktisk eksamen og bacheloroppgave.

Praksis

Praksis er obligatorisk og integrert i alle emner. Omfanget er 100 dager, og emnebeskrivelsene angir hvor mange dager praksis som er integrert i de ulike emnene det enkelte studieår. Praksis gjennomføres i ulike praksisbarnehager med praksislærer som veileder. For studenter bosatt i Nord-Troms og Finnmark kan de gjennomføre praksis på hjemstedet.
Andre studieår kan studenter søke om å få gjennomføre deler av praksis i utlandet.
Se mer informasjon i Studieplanen.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Utveksling

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet i en stadig mer globalisert verden. Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer. Det vil også utvide din personlige og faglige horisont. Studiet legger til rette for utenlandsopphold i 4. semester (praksis) og 5. semester (internasjonalt semester).
Blant universitetets mange avtaler har utdanningen egne avtaler som du ser i neste fane.
Videre har UiT og HSL-fakultetet flere åpne avtaler med universiteter verden rundt.

Søknadsfrist for utveksling i vårsemesteret: 1. september/høstsemesteret 1. februar

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.


Jobbmuligheter

Etter endt utdanning er du kvalifisert for pedagogisk lederstilling og barnehagelærerstilling, støttepedagog e.l. i barnehage, eller i annen relevant pedagogisk virksomhet for barn i barnehagealder.

Videre studier

Barnehagelærerutdanning kvalifiserer til videre studier både på masternivå, f.eks. master i pedagogikk og master i spesialpedagogikk, og flere videreutdanninger innenfor relevante tema (fagområder som bygger på barnehagelærerutdanningen). Her finner du alle videreutdanningsemner ved instituttet.