Skriv ut Lukk vindu


 

Filosofi - master

Fakta

Varighet:2 År
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Master i filosofi
Opptakskrav:Bachelorgrad eller tilsvarende grad i filosofi
Søknadsfrist:15. april/1. november
Søknadskode:5037

Beskrivelse av studiet

Målgruppen for masterprogrammet i filosofi er studenter som vil utvikle evnen til selvstendig kritisk refleksjon, argumentasjon og analytisk tenkning. Programmet lærer deg å reflektere over problemer som angår menneskelig handling og kunnskap, politiske og etiske spørsmål og spørsmål om grunnlaget for vitenskapleg tenking. Dette krever evnen til å formulere problem og argumentere for ulike løsningsforslag.

Mastergradsprogrammet består av en opplæringsdel og en masteravhandling, hver på 60 studiepoeng.

Opplæringsdelen består av seks 10 studiepoeng-emner, der ett er obligatorisk. De andre fem velger man blant de masteremnene som instituttet tilbyr de ulike semestrene.

De valgfrie emnene har alle sammee form og struktur. Det blir gitt 10-12 førelesinger/seminar i et par emner hvert semester. De har hver et pensum på 7-800 sider. Det inngår eit arbeidskrav i form av en øvingsoppgave på 5 sider, eller muntlig presentasjon, over oppgitt emne. Eksamen består av en semesteroppgåve på 10-12 sider, hvor tema og problemstilling blir avklart med faglærer

Masteravhandlingen, FIL-3900, er et selvstendig arbeid på ca. 80 sider, over et selvvalgt tema, som blir følgt opp av en faglig veileder.

I tillegg velger studenten eit fordypningspensum på 7-800 sider hvor minst halvparten er originallitteratur.

Både tema for avhandlingen og fordypningspensumet skal godkjennes av veilederen.

For mer informasjon se de enkelte emnebeskrivingene.

Vi anbefaler studentene om å arbeide med avhandlingen parallelt med at de tar de obligatoriske emnene, de tre første semesterene, og konsentrerer seg helt om avhandlingen det siste semesteret. Arbeidet med avhandlingen bør en komme i gang med i samarbeid med veilederen allerede fra første semesteret. Dette arbeidet starter med Prosjektseminaret i det første semesteret, der en også tar valgemner.

I de påfølgende to semestrene bør en ta valgemner parallellt med arbeidet med avhandlingen, mens en i det siste semesteret konsentrerer seg kun om avhandlingen. 


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
Valgemne
2. sem (vår)
Valgemne
Valgemne
3. sem (høst)
Valgemne
Valgemne
4. sem (vår)

Hva lærer du?

Etter bestått studium har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisning og eksamen

Mastergradsprogrammet i filosofi er normert som helårsstudium og du forventes å arbeide 35-40 timer i uken for å nå programmets læringsmål. Dette inkluderer forelesninger, seminarer, skrive- og diskusjonsseminar, kollokviegrupper og selvstudium.

Masteravhandlingen, FIL-3900, er et selvstendig arbeid på ca. 80 sider, over eit selvvalgt tema, som blir følgt opp av en faglig veileder.

I tillegg velger studenten eit fordypningspensum på 7-800 sider hvor minst halvparten er originallitteratur.

Både tema for avhandlingen og fordypningspensumet skal godkjennes av veilederen.

For mer informasjon se de enkelte emnebeskrivingene.

Vi anbefaler studentene om å arbeide med avhandlingen parallelt med at de tar de obligatoriske emnene, de tre første semesterene, og konsentrerer seg helt om avhandlingen det siste semesteret. Arbeidet med avhandlingen bør en komme i gang med i samarbeid med veilederen allerede fra første semesteret. Dette arbeidet starter med Prosjektseminaret i det første semesteret, der en også tar valgemner.

I de påfølgende to semestrene bør en ta valgemner parallellt med arbeidet med avhandlingen, mens en i det siste semesteret konsentrerer seg kun om avhandlingen.

Eksamen er todelt: 1) Innlevering av masteravhandlingen. 2) En individuell muntlig eksamen med en intern og en ekstern sensor. Endelig bokstavkarakter settes etter en helhetlig vurdering av avhandlingen og den muntlige prestasjonen.

HSL-fakultetet er administrativt ansvarlig for mastergradsprogrammet i filosofi. Ved Institutt for filosofi er det opprettet en programledelse som har det faglige ansvaret for både bachelor- og masterstudiet i filosofi, samt for årsstudiet.

Emnene i studiet evalueres hvert semester. Evalueringen foregår muntlig i møter med studenter og ansatte som dialogbasert evaluering og/eller skriftlig ved bruk av anonyme spørreskjema.


Undervisnings- og eksamensspråk

Mastergradsprogrammet i filosofi er norskspråklig. Undervisning og eksamensoppgaver er derfor på norsk. Pensumlitteraturen er likevel ofte på engelsk og du har som student anledning til å velge om du besvarer eksamen på engelsk eller norsk/skandinavisk.

Utveksling

Institutt for filosofi bærer preg av internasjonalisering. Det er mange ansatte med utenlandsk og internasjonal bakgrunn. Internasjonale konferanser arrangeres dessuten av forskningsgruppene og her inviteres du til å delta. Det vil også være utenlandske studenter på utveksling hos oss, samt andre besøkende som er her på forskningsopphold. En del av pensum er på engelsk.

Det er mulighet til å få innpass for emner fra utenlandske universiteter som del av valgemnene i mastergraden. Dette må være direkte relevant for studentens studieplan og fordypning

Studentene oppfordres primært til å benytte instituttets veletablerte samarbeids- og utvekslingsavtaler. Vi tar forbehold om hvilke emner det utenlandske universitetet kan tilby. Før utreise må studenten ha en forhåndsgodkjenning, det vil si at faglærer hjelper studenten å velge emner som skal godkjennes som del av studiet. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet. For oppdatert oversikt over hvilke universiteter studieprogrammet i filosofi har avtale med, vises det til UiTs nettside om internasjonalisering, eller ta kontakt med internasjonal koordinator.


Jobbmuligheter

Masterstudiet i filosofi kvalifiserer for arbeid innanfor forsking, kultursektoren, administrasjon og organisasjon, journalistikk og redaksjonsarbeid. I kombinasjon med andre undervisningsfag og praktisk pedagogisk utdanning kvalifiserer en mastergrad i filosofi til undervisning i grunnskole og vidaregåande skole.

Mastergradsprogrammet i filosofi gir relevant kompetanse for yrker innen skole og utdanning, kulturinstitusjoner, politiske organisasjoner, naturforvaltning, ideelle organisasjoner, offentlig forvaltning og administrasjon, journalistikk, forlags-, medie- og formidlingsbransjen og i næringslivet.

Mastergradsprogrammet danner også grunnlaget for en videre forskerutdanning i faget filosofi.

Videre studier

Dersom et nærmere angitt karakterkrav oppfylles, kvalifiserer en mastergrad i filosofi for opptak til ph.d. i filosofi og eventuelt andre, relevante fag.