Skriv ut Lukk vindu


 

Filosofi - master

Fakta

Varighet:2 År
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Master i filosofi
Opptakskrav:Bachelorgrad eller tilsvarende grad i filosofi
Søknadsfrist:15. april og 1. november 2024
Søknadskode:5037

Beskrivelse av studiet

I Tromsø fokuserer vi særlig på praktisk filosofi, som etikk, politisk filosofi, feministisk filosofi og miljøfilosofi. Vi analyserer aktuelle samfunnsproblemer som klimaendringer, kvinneundertrykking, rasisme, urfolksrettigheter, global urettferdighet, og populisme.

Mastergradsprogrammet består av en opplæringsdel og en masteravhandling, hver på 60 studiepoeng. Opplæringsdelen består av seks 10 studiepoeng-emner, der ett er obligatorisk. De andre fem velger man blant de masteremnene som instituttet tilbyr de ulike semestrene.

Fordypningsemnene våre i filosofi blir jevnlig oppdatert og tar utgangspunkt i forskningen på instituttet. Her kan du se hvilke emner vi har tilbudt tidligere [lenke].

Som masterstudent vil du kunne bli med i en eller flere av forskningsgruppene på instituttet: Etikk (ERG), Politisk filosofi (PDJ), Feministisk filosofi (FemPhil) og Miljøfilosofi (EPRG). Du vil kunne ta del i forskningsgruppenes konferanser og arbeidsverksteder, der internasjonale gjesteforelesere eller utenlandske studenter er med. Disse forskningsgruppene har knyttet til seg et nettverk av forskere, som du kan ta kontakt med i forbindelse med eget arbeid.

Du vil kunne ta del i et aktivt studentmiljø. Utsikten linjeforening for filosofistudenter organiserer sosiale og faglige tilstelninger, og filosofisk filmklubb viser jevnlig filmer med en filosofisk innledning. Vi har også en mentorordning for nye studenter.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) FIL-3900 Masteroppgave i filosofi - 60 stp. FIL-3007 Prosjektseminar - 10 stp.
2. sem. (vår)
3. sem. (høst)
4. sem. (vår)

Hva lærer du?

Etter bestått studium har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisning og eksamen

Studiet bruker flere ulike undervisningsformer:

Mastergradsprogrammet består av en opplæringsdel og en masteravhandling, hver på 60 studiepoeng. Opplæringsdelen består av seks 10 studiepoeng-emner, der ett er obligatorisk.

De andre fem velger man blant de masteremnene som instituttet tilbyr de ulike semestrene. Emnene tar utgangspunkt i forskningen som foregår på instituttet, og blir oppdatert hvert semester.

Det obligatoriske emnet er et prosjektseminar. Dette er en forberedelse til masteroppgaven. Du vil blant annet lære hvordan du kan skrive en prosjektbeskrivelse, og diskutere hva du vil forske på.

Masteravhandlingen er et selvstendig arbeid på ca. 80 sider, over et selvvalgt tema. Du vil ha en faglig veileder, som gir deg individuell oppfølging. I tillegg velger du et fordypningspensum på 7-800 sider hvor minst halvparten er originallitteratur.

Vi legger til rette for at arbeidet med avhandlingen kan komme i gang allerede fra det første semesteret. Du vil da begynne med å utarbeide en problemstilling i samarbeid med en veileder. I de påfølgende to semestrene anbefaler vi å ta valgemner parallelt med arbeidet med avhandlingen, mens du i det siste semesteret konsentrerer seg kun om avhandlingen.

De valgfrie emnene har alle samme form og struktur. Det blir gitt 10-12 seminar, og hvert av emnene har et pensum på 7-800 sider. Det er et arbeidskrav for emnene, enten en øvingsoppgave på 5 sider eller muntlig presentasjon. Eksamen i består av en semesteroppgave på 10-12 sider, hvor tema og problemstilling blir avklart med faglærer.

Evalueringen av masteroppgaven er todelt, og karakteren settes etter en helhetlig vurdering av både avhandlingen og en muntlig eksamen.

I tillegg til undervisningen vil du kunne ta del i arbeidsverkstedene og konferansene til forskningsgruppene: Etikk (ERG), Politisk filosofi (PDJ), Feministisk filosofi (FemPhil) og Miljøfilosofi (EPRG). Disse forskningsgruppene har knyttet til seg et nettverk av forskere, som du kan ta kontakt med i forbindelse med eget arbeid.


Undervisnings- og eksamensspråk

Mastergradsprogrammet i filosofi er norskspråklig. Undervisning og eksamensoppgaver er på norsk eller engelsk. Pensumlitteraturen er ofte på engelsk og du har som student anledning til å velge om du besvarer eksamen på norsk, engelsk eller et annet skandinavisk språk.


Utveksling

Det er mulig å bruke andre semesteret på å reise på utveksling. Vi anbefaler deg å benytte instituttet og fakultetets veletablerte utvekslingsavtaler. Før utreise må studenten ha en forhåndsgodkjenning, det vil si at faglærer hjelper studenten å velge emner som kan godkjennes som del av studiet.

Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet. For en oppdatert oversikt over hvilke universiteter studieprogrammet i filosofi har avtale med, vises det til UiTs nettside om internasjonalisering, eller ta kontakt med internasjonal koordinator.


Jobbmuligheter

Masterstudiet i filosofi gir deg analytisk spisskompetanse, evne til kritisk refleksjon og gode språklige ferdigheter. Dette er relevant kompetanse for yrker innen skole og utdanning, kulturinstitusjoner, politiske organisasjoner, naturforvaltning, ideelle organisasjoner, offentlig forvaltning og administrasjon, journalistikk, forlags-, medie- og formidlingsbransjen, og i næringslivet.

I kombinasjon med andre undervisningsfag og praktisk pedagogisk utdanning kvalifiserer en mastergrad i filosofi til undervisning i grunnskole og videregående skole.

Mastergradsprogrammet danner også grunnlaget for en videre forskerutdanning i faget filosofi.

Her kan du lese noen karriereintervju med tidligere studenter i filosofi ved UiT.

Videre studier

Mastergrad i filosofi kvalifiserer deg for opptak til PhD-studier i filosofi eller andre relevante fag. I tillegg må man oppnå et karakterkrav, som varierer mellom ulike institusjoner.

Ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærarutdanning (HSL) er det stilt krav om et karaktersnitt på B (eller tilsvarende) på mastergraden for å bli tatt opp.