Skriv ut Lukk vindu


 

Psykologi - årsstudium

Fakta

Varighet:1 År
Studiepoeng:60
Gradsnavn:Ingen
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 752

Beskrivelse av studiet

I løpet av studiet vil du lære om biologisk psykologi, kognitiv psykologi, sosialpsykologi, personlighetspsykologi og utviklingspsykologi. Studiet gir også innsikt i hvordan du undersøker og tester psykologiske problemstillinger og god kjennskap til de viktigste teoriene og funnene i faget.

Det første semesteret tar du ex.phil. (FIL-0700) og innføring i generell psykologi (PSY-1001). Du vil blant annet lære om hvordan psykologien har bidratt til å forstå først og fremst mennesker, men også atferd hos dyr og andre organismer.

I det andre semesteret tar du emnene Tenkning, læring og skriving i høyere utdanning (PSY-0700), Psykologisk metodologi (PSY-1012) og Psykologiens historie og fenomenbeskrevet psykologi (PSY-1010). Psykologiens historie og fenomenbeskrevet psykologi er et emne som gir nærmere kjennskap til psykologiens historie og ulike tema fra psykologien presentert i en form som gjør det lett å kjenne igjen fra dagliglivet. Eksempler kan være psykiske avvik, seksualvaner, rus og avhengighet, flyskrekk, spiseforstyrrelser, vinterdepresjon, konflikter på jobben, effekter av hjerneskade og systematiske feil i dagliglivets tenkning og beslutninger.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) PSY-1001 Innføring i generell psykologi - 20 stp. FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten - 10 stp.
2. sem. (vår) PSY-0700 Tenkning, læring og skriving i høyere utdanning - 10 stp. PSY-1010 Psykologiens historie og fenomenbeskrevet psykologi - 10 stp. PSY-1012 Psykologisk metodologi - 10 stp.

Hva lærer du?

Årsstudiet i psykologi er utformet med tanke på å gi studentene mulighet til å oppnå læringsutbytte innen to overordnede kategorier: i) Kunnskaper, ferdigheter og kompetanser knyttet til psykologifaget som vitenskapelig disiplin og som grunnlag for å forstå mentale prosesser og atferd. ii) Kunnskaper, ferdigheter og kompetanser knyttet til akademisk virksomhet og livslang læring, slik som informasjonskompetanse, effektiv og ansvarlig kommunikasjon og kritisk tenkning.

Mer spesifikt skal en kandidat med fullført årsstudium i psykologi kunne:


Undervisning og eksamen


Studiets emnemoduler bruker ulike undervisningsformer. Forelesningsrekker danner ofte kjernen i undervisningstilbudet. Forelesningene er egnet til å fremheve hovedmomenter, forklare begreper, påpeke sammenhenger og skille eksempler fra de overordnede prinsippene de illustrerer. De skal også bidra til å gi perspektiver på teori og forskning som de tekstlige læremidlene ikke alltid kan gi. Forelesningene skal således understøtte mål om å beskrive, definere og forklare, men skal også synliggjøre hvordan en vitenskapelig tilnærming til forståelsen av mentale prosesser og atferd bør arte seg.

Forelesningsrekker er vanligvis supplert med arbeidskrav som gir øvelse i informasjonskompetanseferdigheter, skriftlig eller muntlig faglig formidling, kollegial veiledning og dialog.

Noen emner har også egne seminargrupper som skal stimulere studentene til felles aktiv jobbing med fagstoff, til kollegialt samarbeid og som skal gi trening i effektiv kommunikasjon.

For øvrig krever programmet at studentene jobber aktivt og jevnt, både selvstendig og i selvdrevne kollokviegrupper, for at de skal ha utbytte av undervisningstilbudet og kunne oppnå de forventede læringsmål.

Eksamensform vil variere fra emne til emne. Følgende former anvendes i årsstudiet:Undervisnings- og eksamensspråk

I hovedsak vil undervisningsspråket være norsk, men enkelte emner vil inneholde engelsk. Det vil ligge informasjon om dette på det enkelte emnet det gjelder.

Jobbmuligheter

Studiet retter seg mot studenter som ønsker en grunnleggende innføring i en vitenskapelig psykologifaglig tilnærming til forståelsen av mentale prosesser og atferd. Årsstudiet er identisk med det første året av bachelorstudiet i psykologi. Det er dermed også mulig å søke seg til det andre året i bachelorprogrammet etter endt årsstudium. Årsstudiet kan også benyttes som frie støttefag i en bachelorgrad fra andre fag. Faget handler dypest sett om å forstå og forklare atferd, og kompetanse innen psykologifaget vil derfor være relevant i et bredt spekter av yrkessammenhenger. Typiske eksempler kan være pedagogisk arbeid med mennesker i ulike aldre og arbeid i psykiatri og psykisk helsevern, samt øvrige sosial- og velferdstjenesteorienterte yrker.

Videre studier

Årsstudiet er identisk med det første året av bachelorstudiet slik at du også har mulighet til å begynne på andre året i bachelorprogrammet. Årsstudiet kan også benyttes som frie støttefag i en bachelorgrad fra andre fag.