Skriv ut Lukk vindu


 

Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master

Fakta

Varighet:5 År
Studiepoeng:300
Gradsnavn:Master i grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn
Opptakskrav:Se nedenfor
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 084

Beskrivelse av studiet

Hvorfor ta master i grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn ved UiT:

Med en mastergrad fra UiT lærer du ikke bare fag, men også hvordan du skal undervise. Fordi studiet har praksis allerede første studieår, får du et godt innblikk i skolehverdagen, og du vil oppleve hvordan det er å jobbe som lærer.

Lærerutdanning 1.-7. trinn ved UiT er en profesjonsrettet og forskningsbasert lærerutdanning for barneskolen. Teori og praksis er koblet sammen gjennom hele studieløpet.

Etter endt utdanning har du opparbeidet deg en god kompetanse for hvordan du på best mulig måte skal lære elevene den viktigste grunnkunnskapen. Du får solid utdanning i hvordan du skal opptre som klasseleder, formidler og motivator. Du blir en god lærer og ekspert i begynneropplæring!

Fag i utdanningen

Norsk og matematikk er obligatoriske fag. I tillegg til disse velger du to andre undervisningsfag (fag 3 og fag 4). Du kan velge mellom engelsk, KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk), kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse, musikk, naturfag, og samfunnsfag.

Studiet avsluttes med en masteroppgave i begynneropplæring eller fagdidaktikk. I fagdidaktikk kan du velge blant følgende masterfag: begynneropplæring, engelsk, matematikk, naturfag, norsk eller samfunnsfag.

NB! Alle fagvalg betinger nok studenter for igangsettelse.

Kvalitet i utdanningen

UiT kvalitetssikrer praksis blant annet gjennom Universitetsskoleprosjektet som er et samarbeid med flere kommuner. Prosjektet arbeider med å utvikle praksisopplæringen i utdanningen. Dette medfører at du vil møte skoler som er utviklingsorienterte og som arbeider spesielt med praksisdelen av utdanningen.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) LER-1000 Pedagogikk og elevkunnskap 1-7. Fra plan til praksis- didaktisk arbeid - 10 stp. LER-1601 Praksis 1. studieår. Lærerutdanning 1.-7. trinn - 0 stp. LER-1050 FoU-tema fellesemne - Lærerrollen - 5 stp.
2. sem. (vår)
3. sem. (høst) LER-1001 Pedagogikk og elevkunnskap 1-7 - Å mestre mangfoldet: Tilpasset opplæring og læring - 10 stp. LER-1602 Praksis 2. studieår. Lærerutdanning 1.-7. trinn - 0 stp. LER-1051 FoU-tema 1-7: Begynneropplæring - 5 stp.
4. sem. (vår)
5. sem. (høst) LER-2051 FoU-oppgave fellesemne - Utforsking av egen praksis - 15 stp. LER-2600 Praksis 3. studieår. Lærerutdanning 1.-7. trinn - 0 stp.
6. sem. (vår)
7. sem. (høst) LER-3600 Praksis 4. studieår. Lærerutdanning 1.-7. trinn - 0 stp. LER-3000 Pedagogikk og elevkunnskap fellesemne - Skolen som organisasjon og skolen i samfunnet - 15 stp. LER-3001 Pedagogikk og elevkunnskap 1-7. Kultur, identitet og danning - 15 stp.
8. sem. (vår)
9. sem. (høst) LER-3500 Metode - 15 stp.

Hva lærer du?

Som utdannet grunnskolelærer for 1.-7. trinn har du opparbeidet deg kunnskap om hvordan undervise i dine fag. Du har fått solid kunnskap om begynneropplæring, om hvordan skape læringsresultater for hver enkelt elev og om å være en god motivator.

Utdanningen gir deg kunnskap og verktøy slik at du kan tilrettelegge og strukturere undervisningen for best mulig læring for hver enkelt elev. Du kan benytte digitale verktøy i undervisningen, og gjennom systematisk utviklingsarbeid i praksis er du godt forberedt på å møte en skole i utvikling.

Med en masterutdanning fra UiT skal du føle deg trygg på hvordan du planlegger, begrunner, gjennomfører og vurderer elevtilpasset opplæring. Du har også kunnskap om hvordan videreutvikle opplæringen i samspill med elever, kollegaer og andre.


Undervisning og eksamen

Undervisning

Utdanningen er organisert som et fulltidsstudium, og det forventes jevn og høy arbeidsinnsats gjennom hele studieforløpet. Studentaktive arbeidsmåter er sentrale i studiet noe som forutsetter at du stiller særlig godt forberedt til all undervisning. Det stilles krav til oppmøte i undervisning og praksis.

Undervisningen gis som forelesninger, seminarer, øvelser, rollespill, gruppearbeid og veiledning. I tillegg vil det legges vekt på at studentene får erfaring med andre arbeidsformer som også benyttes i grunnskolen, inkludert musikk, drama og andre kreative og estetiske uttrykk.

Eksamen
Eksamensformene vil variere mellom praktisk eksamen, muntlig eksamen, hjemmeeksamen, mappevurdering, skoleeksamen, FoU-oppgave (forskning og utvikling) og masteroppgave.


Praksis

Som masterstudent får du praksisopplæring i barneskolen allerede fra første studieår. Du blir veiledet gjennom praksisperioden slik at du kan utvikle din yrkesfaglige kompetanse. I løpet av studiet gjennomfører du minst 110 dager praksis i grunnskolen. Praksis legger opp til en naturlig progresjon der du i starten av studiet observerer undervisning og etterhvert får planlegge og gjennomføre egen undervisning.

Du får også mulighet til å gjennomføre 4 uker praksis i utlandet. På fjerde studieår kan du få oppleve skolehverdagen i et annet land.

For ytterligere informasjon kan du besøke vår nettside for praksis: https://uit.no/praksis#kapittel_700711


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk. I fagvalg engelsk er undervisningsspråket engelsk.

Utveksling

Delstudier i utlandet kan gjøre deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer.

Du kan få innpasset emner fra utenlandske universiteter som valgemner i mastergraden. Utenlandsopphold må godkjennes av instituttet før du reiser. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet.

Master i grunnskolelærerutdanning tilrettelegger for utveksling (3 til 6 måneder) i høstsemesteret fjerde studieår (8. semester).

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter med mer finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.


Jobbmuligheter

Etter endte studier vil du bli grunnskolelærer med lektorkompetanse rettet mot 1.-7. trinn i grunnskolen. Utdanningen kan også gi kompetanse i annet arbeid som skolerådgivning, informasjonsarbeid, kommunikasjonsrådgivning, voksenopplæring og skoleledelse.