Skriv ut Lukk vindu


 

Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master

Fakta

Varighet:5 År
Studiepoeng:300
Gradsnavn:Master i grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn
Opptakskrav:Se nedenfor
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 084

Beskrivelse av studiet

Lærerutdanning 1.-7. trinn ved UiT er en profesjonsrettet og forskningsbasert lærerutdanning for barneskolen. Med en mastergrad fra UiT lærer du ikke bare fag, men også hvordan du skal undervise. Fordi studiet har praksis allerede første studieår, får du et godt innblikk i skolehverdagen, og du vil oppleve hvordan det er å jobbe som lærer.

Norsk og matematikk er obligatoriske fag. I tillegg til disse velger du to andre undervisningsfag; fag 3 og fag 4. Som fag 3 kan du velge engelsk eller samfunnfag, og som fag 4 ett av fagene kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse, musikk, naturfag eller KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk). Har du nordsamisk som på morsmålsnivå, kan du ta samisk som fag 4 og få undervisningskompetanse i samisk for barneskolen.

Studiet avsluttes med en masteroppgave og avhengig av fordypning kan du velge blant følgende masterfag: begynneropplæring, engelsk, matematikk, norsk og samfunnsfag.

NB! Alle fagvalg betinger nok studenter for igangsettelse.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) LER-1000 Pedagogikk og elevkunnskap 1-7. Fra plan til praksis- didaktisk arbeid - 10 stp. LER-1601 Praksis 1. studieår. Lærerutdanning 1.-7. trinn - 0 stp. LER-1050 FoU-tema fellesemne - Lærerrollen - 5 stp.
2. sem. (vår)
3. sem. (høst) LER-1001 Pedagogikk og elevkunnskap 1-7 - Å mestre mangfoldet: Tilpasset opplæring og læring - 10 stp. LER-1602 Praksis 2. studieår. Lærerutdanning 1.-7. trinn - 0 stp. LER-1051 FoU-tema 1-7: Begynneropplæring - 5 stp.
4. sem. (vår)
5. sem. (høst) LER-2051 FoU-oppgave fellesemne - Utforsking av egen praksis - 15 stp. LER-2600 Praksis 3. studieår. Lærerutdanning 1.-7. trinn - 0 stp.
6. sem. (vår)
7. sem. (høst) LER-3600 Praksis 4. studieår. Lærerutdanning 1.-7. trinn - 0 stp. LER-3000 Pedagogikk og elevkunnskap fellesemne - Skolen som organisasjon og skolen i samfunnet - 15 stp. LER-3001 Pedagogikk og elevkunnskap 1-7. Kultur, identitet og danning - 15 stp.
8. sem. (vår)
9. sem. (høst) LER-3500 Metode - 15 stp.

Hva lærer du?

Som utdannet grunnskolelærer for 1.-7. trinn har du opparbeidet deg en solid kompetanse i hvordan du best mulig kan lære elevene den viktigste grunnkunnskapen. Du har fått kompetanse i å opptre som klasseleder, formidler og motivator. Du har fått solid kunnskap om begynneropplæring i lesing, skriving og regning, og gjennom mye praksis har du fått du god trening i lærerrollen.

Med en masterutdanning fra UiT skal du føle deg trygg på hvordan du planlegger, begrunner, gjennomfører og vurderer elevtilpasset opplæring. Du kan forstå og ta i bruk relevant forskning, og du kan være med på å videreutvikle skolen i samspill med elever, kollegaer og andre. Du blir en god lærer!


Undervisning og eksamen

Utdanningen er organisert som et fulltidsstudium, og det er ukentlig undervisning på campus Tromsø. Studentaktive arbeidsmåter er sentrale i studiet noe som forutsetter at du stiller særlig godt forberedt til all undervisning. Det stilles krav til oppmøte i undervisning og praksis, og det forventes jevn og høy arbeidsinnsats gjennom hele studieforløpet.

Undervisningen gis som forelesninger, seminarer, øvelser, rollespill, gruppearbeid og veiledning. I tillegg blir det lagt vekt på at alle får erfaring med arbeidsformer som benyttes i grunnskolen, inkludert musikk, drama og andre kreative og estetiske uttrykk.

Eksamensformene vil variere mellom praktisk eksamen, muntlig eksamen, hjemmeeksamen, , skoleeksamen, FoU-oppgaver (forskning og utvikling) og masteroppgave.


Praksis

Som masterstudent får du praksisopplæring i barneskolen allerede fra første studieår, og i løpet av utdanningen gjennomfører du minst 110 dager praksis i grunnskolen. Du får veiledning i praksisperioden slik at du kan utvikle deg og bli trygg som lærer. Det legges opp til en naturlig progresjon der du i starten av studiet observerer undervisning og gradvis får mer ansvar for å planlegge og gjennomføre egen undervisning. Teori og praksis er koblet sammen gjennom hele studieløpet.

Fjerde studieår kan du gjennomføre 4 uker praksis i utlandet. Da får du mulighet til å få oppleve skolehverdagen i et annet land.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk. I fagvalg engelsk er undervisningsspråket engelsk.

Utveksling

Delstudier i utlandet kan gjøre deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet. Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer. Master i grunnskolelærerutdanning tilrettelegger for utvekslingssemester 4. studieår (8. semester)

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter med mer finner du på universitetets sider om utveksling. Mer detaljert informasjon om utveksling/utenlandsopphold vil bli gitt 3. studieår.


Jobbmuligheter

Etter endte studier vil du bli grunnskolelærer med lektorkompetanse rettet mot 1.-7. trinn i grunnskolen. Utdanningen kan også gi kompetanse i annet arbeid som skolerådgivning, informasjonsarbeid, kommunikasjonsrådgivning, voksenopplæring og skoleledelse.