Research in Teacher Education Practices (RiTE)

I RITE konsentrerer vi oss om forskning i og på lærerutdanningene og spørsmål knyttet til hvordan profesjonsforståelsen og -kunnskapen dannes hos studenten, blir tatt videre inn i yrket og bidrar til en fortsettende profesjonsutvikling for den enkelte profesjonsutøver og for kollegiet på arbeidsplassen. Gruppa vil arbeide med utvikling av kunnskap knyttet til kvalitet i integrerte lærerutdanninger og innta et metaperspektiv på lærerutdanningenes kunnskapsbase. Vi fokuser også på samspillet mellom UH og skole for utvikling av utdanningskvalitet, kvalitet i overgangen mellom studier og yrke og partnerskapsdesign. Gruppa vektlegger praksisteorier, som praksisarkitekturteori og aktivitetsteori.

RITE ble etablert i 2019 og er tverrfaglig sammensatt med 6 medlemmer. Som lærerutdannere og med ILPs nye strukturer ser vi tverrfagligheten som verdifull og ønsker å hegne om den! En av medlemmene holder på med doktorgrad.

I strategiene for UiT og HSL er det et mål å ha nasjonalt ledende lærerutdanninger. Innovative lærerutdanninger forutsetter en kontinuerlig utvikling av utdanningenes kunnskapsgrunnlag. Det trengs et sterkt og synlig forskningsmiljø, med fokus på lærerutdanningenes innhold og utforming, på utvikling av utdanningene og overnasjonale trender og på relevansen for skolen. RiTE tar sikte på å fylle en slik rolle.

Medlemmer


Vi har jevnlige møter, 3 – 5 pr. semester. I disse møtene presenterer en eller flere deltakere et pågående arbeid og får tilbakemeldinger på dette. I tillegg har vi gjerne et tema hvor en eller flere som har særlig kompetanse deler og inspirerer de andre. I vår hadde vi for eksempel oppe:

Agendaen/temaer for høsten er 

Som ei gruppe som har vektlagt lærerutdanningsforskning vil vi også forholde oss til utvikling av lærerutdanning og lærerutdanningsforskning på ILP og bidrar til å stille spørsmål ved ILPs strategi på feltet gjennom pågående FoU-arbeid.  

ProsjekterHolmbukt, T., Son, M, Larsen, A. B. (under review). Transforming teacher education for English – contradictions in the activity system hindering a third-space partnership. Acta Didactica Norden.

Holmbukt, T., Son, M. (2020). Towards reconceptualising teacher education for English: Benefits and challenges of implementing a third space. Acta Didactica Norden 14(2).

Holmbukt, T. (2018). Interdisciplinary approaches for deep learning. Nordic Journal of Modern Language Methodology 6(1).

Holmbukt, T., Son, M. (2017). Praksisnær lærerutdanning – et eksempel fra engelskfaget. FoU i praksis.

Holmbukt, T. (2016). Hva forskerstudenter lærer om elev- og lærerrollen gjennom et tverrfaglig prosjekt. In Leming, T., Tiller, T. and Allerby, E. (eds.) Forskerstudentene. Lærerstudenter i nye roller. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Holmbukt, T., Larsen, A. B. (2016). Interdisciplinary teaching as motivation: An initiative for change in post-16 vocational education. Nordic Journal of Modern Language Methodology 4(1).

Larsen, A. B. 2022. Authenticity and Literature(s) in Teacher Education: Bildung in Jigalong and Bárbmo. In Elof, I., Stadler, W. J. & Will, L. (eds.) Authenticity across Languages and Cultures. Bristol: Multilingual Matters.

Larsen, Annelise Brox. Perceptions of Cultural Diversity among Pre-service Teachers. Scandinavian Journal of Educational Research 2021. ISSN 0031-3831.s 1 - 14.s doi: 10.1080/00313831.2021.2006300

Zondag, Anke; Larsen, Annelise Brox; Guldal, Tale Margrethe; van den Tillaar, Roland. The influence of improvisation activities on speaking confidence of EFL student teachers. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 2020; Volum 14 (2). ISSN 2535-7697.s 82 - 102.s doi: 10.23865/up.v14.1879

Larsen, A. B. (2018) An Intertextual Approach to Reading Literary Texts in English in Teacher Education. Acta Didactica Norway 12/2.

Larsen, A. B. (2016) Språklærerstudenter møter forskning i praksis. In Leming, T., Tiller, T. and

Allerby, E. (eds.) Forskerstudentene. Lærerstudenter i nye roller. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Eriksen, A., Larsen, A. B & Leming, T. (2015) Acting and reflecting; making connections between theory and practice in teacher education. Reflective Practice: International and Multidisciplinary Perspectives 16 /1. pp. 73-84.

Larsen, A. B. (2014) Rollespill som oversettelse. In Røvik, K. A., Furu, E. M. and Eilertsen, T. V. (eds.) Reformideer i norsk skole. Spredning, oversettelse og implementering. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. pp. 289-307.

Research in Teacher Education Practices (RiTE)


Universitetsveien 39
9019 Tromsø
Forskningsgruppa RiTE v/ leder Annelise Brox Larsen
Logg inn / Login