Lærerutdanning i forandringstid (LIFT)

Om LIFT

Forskningsgruppen LIFT ble etablert i 2010, og har alle sine medlemmer fra ILP.  Vår målsetning er primært å bidra til kvalitetsutvikling i lærerutdanningene gjennom systematisk fokus på utvikling, endring og forbedring av undervisningspraksis.  Den faglige og kompetansemessige bakgrunnen til LIFT-medlemmer gjenspeiler det mangfoldet som skole og barnehage representerer. Vår bakgrunn er fra fagområder som kroppsøving, kunst og håndverk, norsk, pedagogikk, mat og helse, samfunnsfag, engelsk mmSamarbeid med praksisfeltet er grunnleggende for våre aktiviteter, og vi er opptatt av innovative og lærende måter å samarbeide på.

Mål og forskningsfokus

For å forbedre forskning på egen undervisning vil vi gjennomføre konkrete tiltak for å få opp forskningskompetansen ved ILP og HSL. Det er viktig å støtte og bidra til videre utvikling for gruppas medlemmer som er i ulike kvalifiseringsløp. For eksempel ser vi det som naturlig å inkludere stipendiater som har forankring i praksisnær forskning og universitetslektorer som trenger mer forskningskompetanse. I tillegg vil forskningsgruppa støtte medlemmer som er i kvalifiseringsløp til dosent og professor. 

Et annet konkret tiltak i LIFT-gruppa vil være å videreføre forskningsmøter der gruppas medlemmer presenterer sine prosjekter for å få konstruktive tilbakemeldinger fra hverandre. En allerede etablert praksis som vi vil videreføre er arrangement av forskningsseminarer med eksterne innledere

Vi vil også arbeide for å formidle forskningen som gjøres i gruppa for praksislærer i skolen og skoleeiere og andre aktører i profesjonsfeltet. Vi vil etablere trepartssamarbeid gjennom konkrete tiltak som dialogseminarer, hospitering og workshops. En viktig del av arbeidet som gjøres når det kommer til praksisnær forskning, er relevansen den har for profesjonen i sin helhet. Forventinger i fagfornyelsen er at lærerutdanningen involveres sterkere i skolene og gruppa ser det som sentralt å få til arenaer hvor vi kan møtes på tvers.

Et annet mål er å legge grunnlaget for en større involvering av studenter i forskningsprosjektene våre. Studentens masterprosjekter kan f.eks inkluderes i medlemmenes pågående prosjekter og det vil være naturlig at studentene legger fram sin forskning og får tilbakemelding i gruppa. Det vil også være aktuelt å involvere praksislærere der det er naturlig.

Kommende aktivitet


Ingen arrangementer for øyeblikket

BloggMedlemmer


Logg inn / Login