Lærerutdanning i forandringstid (LIFT)
Jørn Berger Nyvoll

Om LIFT

Forskningsgruppen LIFT ble etablert i 2010, og har alle sine medlemmer fra ILP.  Vår målsetning er primært å bidra til kvalitetsutvikling i lærerutdanningene gjennom systematisk fokus på utvikling, endring og forbedring av undervisningspraksis.  Den faglige og kompetansemessige bakgrunnen til LIFT-medlemmer gjenspeiler det mangfoldet som skole og barnehage representerer. Vår bakgrunn er fra fagområder som kroppsøving, kunst og håndverk, norsk, pedagogikk, mat og helse, samfunnsfag, engelsk mmSamarbeid med praksisfeltet er grunnleggende for våre aktiviteter, og vi er opptatt av innovative og lærende måter å samarbeide på.

Mål og forskningsfokus

For å forbedre forskning på egen undervisning vil vi gjennomføre konkrete tiltak for å få opp forskningskompetansen ved ILP og HSL. Det er viktig å støtte og bidra til videre utvikling for gruppas medlemmer som er i ulike kvalifiseringsløp. For eksempel ser vi det som naturlig å inkludere stipendiater som har forankring i praksisnær forskning og universitetslektorer som trenger mer forskningskompetanse. I tillegg vil forskningsgruppa støtte medlemmer som er i kvalifiseringsløp til dosent og professor. 

Et annet konkret tiltak i LIFT-gruppa vil være å videreføre forskningsmøter der gruppas medlemmer presenterer sine prosjekter for å få konstruktive tilbakemeldinger fra hverandre. En allerede etablert praksis som vi vil videreføre er arrangement av forskningsseminarer med eksterne innledere

Vi vil også arbeide for å formidle forskningen som gjøres i gruppa for praksislærer i skolen og skoleeiere og andre aktører i profesjonsfeltet. Vi vil etablere trepartssamarbeid gjennom konkrete tiltak som dialogseminarer, hospitering og workshops. En viktig del av arbeidet som gjøres når det kommer til praksisnær forskning, er relevansen den har for profesjonen i sin helhet. Forventinger i fagfornyelsen er at lærerutdanningen involveres sterkere i skolene og gruppa ser det som sentralt å få til arenaer hvor vi kan møtes på tvers.

Et annet mål er å legge grunnlaget for en større involvering av studenter i forskningsprosjektene våre. Studentens masterprosjekter kan f.eks inkluderes i medlemmenes pågående prosjekter og det vil være naturlig at studentene legger fram sin forskning og får tilbakemelding i gruppa. Det vil også være aktuelt å involvere praksislærere der det er naturlig.

Aktiviteter 2024

Aktivitet Tidspunkt Tema
LIFT-møte 25. januar
12.30-14.00

Ordinært forskningsgruppemøte og prosjektpresentasjon: 

  • Siv Anita Bjørkli presenterer sitt prosjekt Litteraturopplevelse som utgangspunkt for utforskende skriving i første klasse. 
 Skriveseminar 

 22.februar 

Dagsseminar

  • Bokprosjektet «Læringsglede» og andre skrivearbeid 
 LIFT-møte   12.mars

 Ordinært forskningsgruppemøte og prosjektpresentasjon

  • Tove Leming og Anne Eriksen: Å lage film som pedagogisk utviklingsarbeid 
 Skriveseminar

 11.april

Halvdagssseminar

 Bokprosjektet «Læringsglede» og andre skrivearbeid 
 

LIFT-møte

 4.juni

12.00-14.00

 Ordinært forskningsgruppemøte og prosjektpresentasjon
  Skriveseminar

 5. juni 

Dagsseminar

  •Bokprosjektet «Læringsglede» og andre skrivearbeid med veiledning og innspill fra  Prof. II Eva Alerby 
 LIFT-møte

 4. juni 

12.00-14.00

  •Ordinært forskningsgruppemøte og prosjektpresentasjon, tema kommer 
 

Skriveseminar

 

2-6. september

  •Skriveuke på Metochi Studiesenter med fokus på ferdigstilling av felles bok-prosjekt. Veiledning og innspill fra  Prof. II Eva Alerby 
LIFT-møte  Oktober   TBA
LIFT-møte Desember  TBA

Prosjektportefølje

Her er noen utvalgte eksempler på FoU-prosjekter i LIFT-gruppa som finansieres internt eller eksternt. Mange av disse prosjektene er i grenselandet mellom forsknings- og utviklingsarbeid, så vi håper dette utvalget vil vise litt av mangfoldet av prosjekter vi er involvert i.

Internasjonalt prosjekt: Internationalizing Teacher Education Practice in Norway and South Africa (ITENSA). Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nelson Mandela University og UiT om lærerutdanning. Prosjektleder Annfrid Rosøy Steele, prosjekt-team Brynjulv Grønvik og Tove Leming.

Internasjonalt prosjekt: Teacher Education Network (Tednet). Dette er et prosjekt som omhandler utvikling av lærerutdanningene ved University of California Berkeley, University of Auckland og UiT Norges Arktiske Universitet. Karin Danielsen og Gjertrud Kalseth deltar der.

Internasjonalt prosjekt: Nordplus-finansiert nettverk Global Teaching for Sustainable society (GIPS). I dette nordiske nettverket er Annfrid Rosøy Steele, Brynjulv Grønvik og Tove Leming deltagere, og nettverket er i gang med flere forskningsartikler.

Utvikling av antologi Læringsglede (foreløpig arbeidstittel). Dette er et tverrfaglig samskrivings-prosjekt i regi av LIFT-gruppa, med Karin Danielsen og Annfrid Rosøy Steele som redaktører. Boka har 13 kapittel og utgis i løpet av 2024, kontrakt er skrevet med Fagbokforlaget. Delvis finansiert av Publiseringsfondet, UiT. I alle kapitlene deltar LIFT-medlemmer.

Utvikling av antologi: Historieskapt og historieskapende – lærerutdanningen i nord 200 år Redaktører er Håkon Rune Folkenborg (LIFT) og Unn-Doris Bæck. Jubileumsbok med i hvert fall 17 ulike bidrag, hvorav noen skal ha fagfellevurdering. Planlagt klar til slutten av 2025. Flere LIFT-medlemmer deltar.

Utvikling av digitale læremidler: digitale læringsressurser knyttet til temaet Demokrati og demokratisk deltagelse, delvis finansierte av DEMBRA, se Rollespill om demokrati i skolen publisert på DEMBRA.no. Tove Leming (LIFT) og Anne Eriksen har utviklet dette materialet.

Utvikling av digitale læringsressurser: gjennom finansiering fra Program for Utdanningskvalitet, UiT, har LIFT-medlemmer deltatt og ledet utviklingen av to undervisningsfilm-prosjekter. Begge filmene omhandler kulturmøter i praksis. Deltagere i disse to prosjektene fra LIFT er Tove Leming, Annfrid Rosøy Steele, Brynjulv Grønvik.

Begynneropplæring i skriving og lesing: Dekomp-prosjekt Vefs/Rana. Flere LIFT-medlemmer deltar i dette utviklingsprosjektet i samarbeid med praksisfeltet.

Utviklingsprosjekt: Veiledning for universitets-lærerutdannere på BLU. Her er Gjertrud Kalseth og Kirsten Sivertsen Worum fra LIFT med.

Utvikling av studentenes FOU kompetanse.  Dette er et tverrfaglig samarbeidsprosjekt med faglærer, studenter og praksisfeltet på fordypningene BLU 2015, høst tredje studieår. Line Husjord, Thilde Vågnes og Greta Heim fra LIFT har deltatt.

I tillegg har vi diverse andre mindre FoU-prosjekt med fokus på praksis-samarbeid og veiledning, men viser heller til enkeltforskeres Cristin-registreringer.

Blogg
Medlemmer