Skriv ut Lukk vindu


 

Havteknologi, ingeniør - bachelor (ordinær, y-vei)

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i ingeniørfag i havteknologi
Opptakskrav:

Ordinært studieløp;

  • Generell studiekompetanse + HING

Y-vei

  • Relevant fagbrev/svennebrev
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:

Ordinært løp: 186 021 (Samordna opptak)

Y-vei: 4620 (Lokalt opptak)


Beskrivelse av studiet

Beskrivelse av studiet:

I dette studiet vil du få en innføring i hydrostatikk og hydrodynamikk som danner grunnlaget for hvordan konstruksjoner som skip, plattformer eller havbruksanlegg oppfører seg i havet når de er eksponert for ekstreme forhold som vind, bølger og strøm. Du vil få en innføring i matematikk, programmering og fysikk som grunnlag for fag innen marinteknikk og nautikk.

Studiet har 3 spesialiseringer. Du velger spesialisering allerede første studieår.

Havbruksteknologi
I denne spesialiseringen lærer du hvordan du kan bygge og opprettholde anlegg i havet. Du får god innføring i hvordan disse må lages for å tåle værforhold og kunne benyttes av forskjellige industrier som oppdrettsanlegg eller skipsfart. Du lærer om verktøyene som brukes for å unngå ulykker der anleggene forankres og hvordan du skal drifte en base for marine operasjoner.

Maritim digitalisering
Spesialiseringen lærer deg hvordan digitalisering og automatisering skaper nye muligheter innen industri på havet. Du lærer om hvordan skip kan bli selvgående, uten personer om bord. Du får se hvordan ny teknologi innen datamaskiner, slik som kunstig intelligens, kan brukes i skipsfart. Her vil man sette søkelys på «tingenes internet» (IoT), som kommer til å endre skipsfart og havindustri gjennom nye måter å hente og overføre informasjon på havet.

Grønn skipsfart
Spesialiseringen lærer deg om problemstillinger og teknologi knyttet til grønn skipsfart. Du får kunnskap om grønne og miljøvennlige, energibærere innen skipsfart, herunder hybride løsninger som hydrogen- og batteridrift. Hovedfokus vil være på hvordan skipsfart påvirker miljøet, og ulike løsninger for å gjøre skipsfart mer bli bærekraftig. Du vil få en grundig innføring i verktøy som brukes for å forutse risiko og hvilke restriksjoner som omfatter skipsfart innen lovverk, klimamål og grønne klimaambisjoner.

Studenter på havteknologi har også muligheten til å velge nautiske emner. De vil da være kvalifisert til å ta et fjerde studieår (Nautisk årsstudium) som vil gi den teoretiske utdannelsen til å løse høyeste dekksoffisersertifikat etter STCW-konvensjonen. Det betyr at man også vil ha et skipssertifikat. Relevant praksis for valgt studieretning kan gi studiepoeng. For mer informasjon, ta kontakt med studieveileder.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.

Hva lærer du?

Du lærer om fag relatert til havet, med fokus på verktøy for digitalisering og bruk av grønn teknologi i havbruk og den maritime industrien. Dette gjør at du kan bidra i innovasjon og entreprenørskap knyttet til utvikling og realisering av produkter og løsninger. Du lærer også å finne, planlegge og gjennomføre prosjekter.

Du lærer å bruke simulatorer for å beherske metoder og verktøy for avanserte operasjoner på havet, slik at du kan se risiko og konsekvenser av valgene du gjør.

Du får se sikkerhetsmessige, miljømessige og økonomiske konsekvenser knyttet til valg og bruk av teknologier og produkter i næringen.

Du lærer hvordan matematikk, naturvitenskap, programmering, økonomi og samfunnsfag sammen brukes i metoder og prosjekter i havbruk og maritime virksomheter. Det kan være knyttet til konstruksjon, produksjon, vedlikehold, drift og utvikling av nye og eksisterende installasjoner på havet.

Studiet gir deg ferdigheter i programmering og kunnskap innen data-verktøy og relevant programvare for havrelaterte næringer.


Undervisning og eksamen

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger. Fagene kan også ha laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs.

I hvert emne det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av emnene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen for hvert enkelt emne er nærmeere beskrevet i emnekatalogen på nett.

Studiet avsluttes med en bacheloroppgave. Bacheloroppgaven skal være forankret i vitenskapelige prinsipper og metoder, og problemstillinger skal være relevante for valg av teknisk spesialisering. Bacheloroppgaven kan utføres i samarbeid med en bedrift eller en offentlig virksomhet. Bacheloroppgaven gjennomføres i grupper bestående av 2 til 3 studenter.


Undervisnings- og eksamensspråk

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.

Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk.


Utveksling

For studenter på ordinært opptak er det mulighet for utvekslingsopphold i femte eller sjette semester. De som ønsker et utvekslingsopphold bes så tidlig som mulig å starte planleggingen av dette. Emnene som planlegges gjennomført under utvekslingsoppholdet må forhåndsgodkjennes av studieprogramledelsen. For mer informasjon om utveksling, se her.

Studiet har anbefalte og kvalitetssikrede utvekslingsavtaler med Tokyo University of Marine Science and Technology og Antwerp Maritime Academy.

Andre relevante studiesteder som UiT har avtale med, er University of Tasmania, og Memorial University of Newfoundland

Merk at for studenter med opptak på Y-vei er det ikke mulighet for utvekslingsopphold.


Jobbmuligheter

Den unike, tverrfaglige kunnskapen gir deg mulighet til å jobbe i alle leddene innenfor den havrelaterte virksomheter. Dette betyr at du kan være med å prosjektere eller sette ut havbruksanlegg anlegg, du kan være med å utvikle driftsopplegg og du kan jobbe i servicenæring tilknyttet havbruk.

Med spesialisering rettet mot digitalisering eller grønn skipsfart vil du være godt kvalifisert til å jobbe i landbaserte yrker som: rederier, klasseselskaper, havnemyndigheter, offshoreindustri, konsulentselskaper, utstyrsprodusenter, forsikring og skipsmegling og i etater som Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Sjøkartverket.

Videre studier

Etter bestått eksamen er det mulig å gå videre på tekniske masterstudier både i Norge og internasjonalt.

UiT tilbyr et to-årig mastergradsprogram i teknologi og sikkerhet i nordområdene.