Skriv ut Lukk vindu


 

Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master

Fakta

Varighet:5 År
Studiepoeng:300
Gradsnavn:Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13
Opptakskrav:Generell studiekompetanse + LÆRALT (eller + LÆREAL om du skal ha matematikk som fag på utdanningen)
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 844

Beskrivelse av studiet

Hvorfor velge lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 ved UiT?

Utdanningen gir deg undervisningskompetanse i dine fag på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående opplæring. Du lærer ikke bare fag, men også hvordan du skal undervise gjennom profesjonsfaget og praksis som er felles for alle studentene.

Læreryrket er ett av de viktigste yrkene i samfunnet. Det er et meningsfylt yrke der du hele tiden er i faglig utvikling sammen med kolleger og elever.

Fagvalg og masteroppgave:
Utdanningen er organisert i studieretninger etter hvilket fag du velger å spesialisere deg i og skrive din masteroppgave i, fag 1. I tillegg velger du et fag 2.

Fag 2: engelsk, historie, matematikk, nordisk, nordsamisk (på morsmålsnivå), religionsvitenskap, russisk, samfunnsfag, sosiologi og spansk. Valg av fag 1 og fag 2 foretas ved studiestart. Det kan bare velges mellom de fagkombinasjoner som er angitt under hver studieretning, se studieplanen/fagplanen for mulige fagkombinasjoner.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) PFF-1020 Eleven, læring og danning i sentrum - 10 stp. PFF-1015 Praksis år 1 i lektorutdanning for trinn 8-13 - 0 stp.
2. sem. (vår)
3. sem. (høst)
4. sem. (vår) PFF-1016 Praksis år 2 i lektorutdanning for trinn 8-13 - 0 stp.
5. sem. (høst) PFF-2020 Ledelse av læringsprosesser - 10 stp. PFF-2001 Praksis år 3 i Lektorutdanning for trinn 8-13 - 0 stp.
6. sem. (vår)
7. sem. (høst)
8. sem. (vår) PFF-3020 Kultur, mangfold og endringskompetanse i skolen - 10 stp. PFF-3001 Praksis år 4 i lektorutdanning for trinn 8-13 - 0 stp.
9. sem. (høst) PFF-3002 Praksis år 5 i lektorutdanning for trinn 8-13 - 0 stp.

Hva lærer du?

Som lektor i språk og samfunnsfag lærer du å formidle fagkunnskap på en engasjerende og inspirerende måte til elever i ungdomsskolen og videregående skole. Du får kunnskap om vitenskapelige problemstillinger, forskningsteorier og -metoder i faglige, pedagogiske og fagdidaktiske spørsmål. Du kan se sammenhengen mellom vitenskapsfag og hvordan disse undervises i skolen. Du lærer også å reflektere over etiske problemstillinger knyttet til læreryrket.

Du lærer å vurdere og dokumentere elevers læring og får kunnskap om arbeid med videreutvikling av grunnleggende ferdigheter. Gjennom tilbakemelding kan du bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling. Du får kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling, læring og rettigheter i ulike sosiale og kulturelle kontekster.

Klasseledelse i en sammensatt elevgruppe er viktig. Du lærer å planlegge og lede undervisning som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser som kan gi elevene en positiv opplevelse av fagene. Du lærer å benytte digitale verktøy i undervisning, planlegging og kommunikasjon samt veilede unge i deres digitale hverdag. Du får kunnskap om å bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket. Studiet gir deg en forståelse for skolens mandat, gjeldende lov- og læreplanverk, opplæringsløpet og opplæringens verdigrunnlag.

Du får avansert kunnskap i det fagområdet du skriver masteroppgave om. Du kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset og profesjonsrelevant forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.


Undervisning og eksamen

Gjennom utdanningen får du erfaring med profesjonsrelevante undervisnings- og arbeidsformer.

Eksamensformene vil blant annet variere mellom skoleeksamen, hjemmeoppgave, mappevurdering, muntlig eksamen, praktisk eksamen og mastergradsoppgave. Det gis bokstavkarakteren A - F (F er ikke bestått) eller bestått/ ikke bestått. Muligheten for kontinuasjonseksamen er oppgitt i de ulike emnebeskrivelsene. Se hver enkelt emnebeskrivelse for nærmere informasjon.


Praksis

I praksis møter du elever både i ungdomsskolen og i videregående skole. Gjennom praksis blir du kjent med de krav og utfordringer det innebærer å jobbe som lærer. Du skal prøve ut, bearbeide og utvikle dine faglige og undervisningsmessige ferdigheter.

Universitetet har samarbeidsavtaler med skoler i Troms og Finnmark hvor du vil få kunne gjennomføre praksis og få innblikk i ulike læringsmiljøer i regionen. Praksisplasser tildeles og det er mulighet for at enkelte perioder gjennomføres utenfor Tromsø. Når plass er tildelt utenfor Tromsø har UiT egne retningslinjer for å gi støtte til bo- og reisekostnader. Tilrettelegging av praksis er mulig etter gitte kriterier.

Praksisen er obligatorisk og må være godkjent. Praksis er nærmere beskrevet i egne emnebeskrivelser og ytterligere detaljer finner du på våre nettsider om praksis.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk, engelsk, nordsamisk i nordsamisk på morsmålsnivå, de respektive språkene i fremmedspråksfagene og andre skandiaviske språk. Se for øvrig emnebeskrivelsen for detaljer for det enkelte emne når det gjelder undervisnings- og eksamensspråk (og målform der det er aktuelt).

Utveksling

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet. Utenlandsopphold gir deg økt læringsutbytte, bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonal erfaring.

Vi har utvekslingsavtaler med utenlandske universitet hvor du kan ta emner i ditt masterfag som godkjennes som en del av studiet etterpå. Vi tar forbehold om hvilke emner det utenlandske universitetet kan tilby. Det forutsettes at du har avlagt eksamen i minst 60 studiepoeng før du reiser ut. Før utreise må du ha en forhåndsgodkjenning, det vil si at faglærer må forhåndsgodkjenne de emnene du skal ta i løpet av utenlandsoppholdet og som skal godkjennes som en del av studiet. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene du har tatt i utlandet. I planen for den enkelte studieretning er det angitt når du kan reise ut, i hvilket omfang og hvilke emner som kan inngå i et utenlandsopphold. Profesjonsfaget må tas ved et norsk lærested.

Vi tar forbehold om hvilke emner det utenlandske universitetet kan tilby. Utenlandsoppholdet må godkjennes av instituttet før du reiser. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet. For nærmere informasjon om søkeprosessen, frister og stipendmuligheter, se universitetets nettsider om studentutveksling eller kontakt veileder for ditt masterfag.

Søknadsfrist for utveksling i vårsemesteret er 1. september.
Søknadsfrist for utveksling i høstsemesteret er 1. februar.


Jobbmuligheter

Etter bestått utdanning er du kvalifisert til å undervise på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående opplæring i dine fag. Utdanningen kan også gi grunnlag for annet arbeid som informasjonsarbeid, kommunikasjonsrådgivning, voksenopplæring, skolerådgivning, skoleledelse og forskning.

Videre studier

Oppnådd mastergrad kan kvalifisere til å søke opptak til doktorgradsutdanning og kan gi muligheter for en forskerkarriere.