Skriv ut Lukk vindu


 

Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master

Fakta

Varighet:5 År
Studiepoeng:300
Gradsnavn:Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13
Opptakskrav:Generell studiekompetanse + LÆRALT
Søknadsfrist:20. april 2022 kl 14.00
Søknadskode:186 844

Beskrivelse av studiet

Hvorfor velge lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 ved UiT?

Utdanningen gir deg undervisningskompetanse i dine fag på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående opplæring. Du lærer ikke bare fag, men også hvordan du skal undervise gjennom profesjonsfaget og praksis som er felles for alle studentene.

Læreryrket er ett av de viktigste yrkene i samfunnet. Det er et meningsfylt yrke der du hele tiden er i faglig utvikling sammen med kolleger og elever.

Fagvalg og masteroppgave:
Utdanningen er organisert i studieretninger etter hvilket fag du velger å spesialisere deg i og skrive din masteroppgave i, fag 1. I tillegg velger du et fag 2.

De ulike studieretningene i språk og samfunnsfag er:

Fag 2: engelsk, historie, matematikk, nordisk, nordsamisk (morsmål), religionsvitenskap, russisk, samfunnsfag, sosiologi, spansk og tysk. Merk at nordsamisk tilbys hvert annet år og du må starte på utdanningen høsten 2023, 2025 osv. for å velge dette faget. Valg av fag 1 og fag 2 foretas ved studiestart. Det kan bare velges mellom de fagkombinasjoner som er angitt under hver studieretning, se fagplanen for mulige fagkombinasjoner.


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
Tabellen viser fellesemnene i utdanningen: profesjonsfag (pedagogikk og fagdidaktikk), praksisemner og Examen philosphicum. Øvrige emner er markert som fag 1/fag 2 og detaljert informasjon om disse finnes i tabellene for de ulike studieretningene.
1. semester (høst)
10 dager
Emne i fag 1/fag 2
Emne i fag 1/fag 2
2. semester (vår)
(Enkelte fagkombinasjoner har FIL-0700 Examen philosphicum i 6. semester)
Emne i fag 1/fag 2
Emne i fag 1/fag 2
3. semester (høst)
Emne i fag 1/fag 2
Emne i fag 1/fag 2
Emne i fag 1/fag 2
4. semester (vår)
10 dager
Emne i fag 1/fag 2
Emne i fag 1/fag 2
Emne i fag 1/fag 2
5. semester (høst)
PFF-20XX Fagdidaktikk i fag 1, 5 stp.
PFF-20XX Fagdidaktikk i fag 2, 5 stp.
35 dager
Emne i fag 1/fag 2
6. semester (vår)
Emne i fag 1/fag 2
Emne i fag 1/fag 2
Emne i fag 1/fag 2
7. semester (høst)
Emne i fag 1
Emne i fag 1
Emne i fag 1
8. semester (vår)
PFF-30XX Fagdidaktikk i fag 1, 10 stp.
PFF-30XX Fagdidaktikk i fag 2, 10 stp.
40 dager
9. semester (høst)
5 dager
Emne i fag 1
Emne i fag 1
Mastergradsoppgave i fag 1
10. semester (vår)
forts. mastergradsoppgave i fag 1

Hva lærer du?

Som lektor i språk og samfunnsfag lærer du å formidle fagkunnskap på en engasjerende og inspirerende måte til elever i ungdomsskolen og videregående skole. Du får kunnskap om vitenskapelige problemstillinger, forskningsteorier og -metoder i faglige, pedagogiske og fagdidaktiske spørsmål. Du kan se sammenhengen mellom vitenskapsfag og hvordan disse undervises i skolen. Du lærer også å reflektere over etiske problemstillinger knyttet til læreryrket.

Du lærer å vurdere og dokumentere elevers læring og får kunnskap om arbeid med videreutvikling av grunnleggende ferdigheter. Gjennom tilbakemelding kan du bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling. Du får kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling, læring og rettigheter i ulike sosiale og kulturelle kontekster.

Klasseledelse i en sammensatt elevgruppe er viktig. Du lærer å planlegge og lede undervisning som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser som kan gi elevene en positiv opplevelse av fagene. Du lærer å benytte digitale verktøy i undervisning, planlegging og kommunikasjon samt veilede unge i deres digitale hverdag. Du får kunnskap om å bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket. Studiet gir deg en forståelse for skolens mandat, gjeldende lov- og læreplanverk, opplæringsløpet og opplæringens verdigrunnlag.

Du får avansert kunnskap i det fagområdet du skriver masteroppgave om. Du kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset og profesjonsrelevant forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.


Undervisning og eksamen

Gjennom utdanningen får du erfaring med profesjonsrelevante undervisnings- og arbeidsformer.

Praksis

Praksisopplæringen er obligatorisk og omfatter 100 dager. Du møter elever både i ungdomsskolen og i videregående opplæring. Gjennom praksis blir du kjent med de krav og utfordringer det innebærer å jobbe som lærer. Du skal prøve ut, bearbeide og utvikle dine faglige og didaktiske kunnskaper.

Gjennomføringen av praksis skjer til vanlig ved skoler universitetet har partnerskapsavtale med, både i Tromsø og i Troms og Finnmark regionen. I vårt samfunnsmandat er det en forventning om at vi skal bidra til å utdanne og rekruttere lærere til hele vår region. Vi har derfor kontakt med partnerskapsskoler i hele Troms og Finnmark. Som student kan du forvente å få et innblikk i læringsmiljøer i Troms og Finnmark regionen. Praksisplasser tildeles og det kan hende at noen praksisperioder må gjennomføres utenfor Tromsø ved en av våre partnerskapsskoler. Ved tildelt praksisplass ved våre partnerskapsskoler utenfor Tromsø, vil UiT gi støtte til bo- og reisekostnader etter gjeldende retningslinjer.

Under praksis får du oppfølging av lærere ved universitetet og lærere fra skolen du har praksis ved. Din praksis skal ha en tydelig progresjon fra den ene praksisperioden til den andre.

Både praksis, samt for- og etterarbeid knyttet til praksis, må være bestått for at du kan fremstille seg til avsluttende eksamen. Ved ikke bestått i praksis i en praksisperiode, kan denne bare tas om igjen en gang. Dersom det også da blir vurdert til ikke bestått, må du slutte på lektorutdanningen.

Praksis er nærmere beskrevet i egne emnebeskrivelser og ytterligere detaljer finner du på våre praksissider: https://uit.no/praksis#kapittel_700711


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk, engelsk, nordsamisk i nordsamisk som morsmål og de respektive språkene i fremmedspråksfagene.

Utveksling

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet. Utenlandsopphold gir deg økt læringsutbytte, bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonal erfaring.

Vi har utvekslingsavtaler med utenlandske universitet hvor du kan ta emner i ditt masterfag som godkjennes som en del av studiet etterpå. Vi tar forbehold om hvilke emner det utenlandske universitetet kan tilby. Det forutsettes at du har avlagt eksamen i minst 60 studiepoeng før du reiser ut. Før utreise må du ha en forhåndsgodkjenning, det vil si at faglærer må forhåndsgodkjenne de emnene du skal ta i løpet av utenlandsoppholdet og som skal godkjennes som en del av studiet. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene du har tatt i utlandet. I planen for den enkelte studieretning er det angitt når du kan reise ut, i hvilket omfang og hvilke emner som kan inngå i et utenlandsopphold. Profesjonsfaget må tas ved et norsk lærested.

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets nettsider om studentutveksling. Du kan også søke råd hos utvekslingsveileder for ditt masterfag.


Jobbmuligheter

Etter bestått utdanning er du kvalifisert til å undervise på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående opplæring i dine fag. Utdanningen kan også gi grunnlag for annet arbeid som informasjonsarbeid, kommunikasjonsrådgivning, voksenopplæring, skolerådgivning, skoleledelse og forskning.

Videre studier

Oppnådd mastergrad kan kvalifisere til å søke opptak til doktorgradsutdanning og kan gi muligheter for en forskerkarriere.