Skriv ut Lukk vindu


 

Lektor i realfag trinn 8-13 - master

Fakta

Varighet:5 År
Studiepoeng:300
Gradsnavn:Lektor i realfag trinn 8-13
Opptakskrav:Generell studiekompetanse + LÆREA2
Søknadsfrist:20. april
Søknadskode:186 843

Beskrivelse av studiet

I dette studiet lærer du hvordan du kan formidle realfag til unge.

For at vi skal løse framtidens utfordringer trenger vi dyktige lærere som kan formidle realfag på en spennende måte. Vi trenger dagens unge for å løse problemer innen grønn teknologi, bærekraft, klima, antibiotikaresistens og bevaring av økosystem.

 Du vil få en faglig utvikling sammen med kolleger og elever i en meningsfylt arbeidshverdag. 

På studiet får du fordype deg i to fag, samtidig som du lærer metoder for å undervise og hvordan å formidle. Du vil delta i praksis i skolen fra første studieår, som blir gradvis mer utfordrende gjennom hele studiet.

 Studiet har fire studieretninger. Se nettsiden for de forskjellige studieretningene for mer informasjon om hvilke fag som inngår i studiet. 

 

Når du fullfører lektorutdanning, og jobber som lærer i minst tre år, kan du få slettet deler av studielånet ditt. Les mer på Lånekassen


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
Tabellen viser felles emner; pedagogikk og fagdidaktikk, praksis og Ex.phil. Se nettside for spesialisering for info om fag 1/fag 2
1. semester (Høst)
PFF-1020 Eleven, læring og danning i sentrum
Emne i fag 1/fag 2
Emne i fag 1/fag 2
2. semester (Vår)
Emne i fag 1/fag 2
Emne i fag 1/fag 2
Emne i fag 1/fag 2
3. semester (Høst)
Emne i fag 1/fag 2
Emne i fag 1/fag 2
Emne i fag 1/fag 2
4. semester (Vår)
eller
(Enkelte fagkombinasjoner har FIL-0700 i 3. 6. eller 7. semester)
Emne i fag 1/fag 2
Emne i fag 1/fag 2
5. semester (Høst)
PFF-20XX Fagdidaktikk i fag 1, 5 stp.
PFF-20XX Fagdidaktikk i fag 2, 5 stp.
Fordypningsoppgave i fag 1
6. semester (Vår)
Emne i fag 1/fag 2
Emne i fag 1/fag 2
Emne i fag 1/fag 2
7. semester (Høst)
Emne i fag 1/fag 2
Emne i fag 1/fag 2
Emne i fag 1/fag 2
8. semester (Vår)
PFF-3020 Skolen som organisasjon, elevens livsverden og kulturelt mangfold
PFF-30XX Fagdidaktikk i fag 1
PFF-30XX Fagdidaktikk i fag 2
9. semester (Høst)
Emne i fag 1/fag 2
eller
metodeemne på 2- eller 3000-nivå
Emne i fag 1/fag 2
eller
PFF-3101/PFF-3102
Masteroppgave i fag 1 (10 av 40 stp)
10. semester (Vår)
Forts. mastergradsoppgave i fag 1 (30 av 40 stp)

Hva lærer du?

Som lektor i realfag lærer du å formidle fagkunnskap på en engasjerende og inspirerende måte til elever i ungdomsskolen og i videregående skole.

Du får kjennskap til utfordringer innen realfag og undervisning.

Du kan se sammenhengen mellom vitenskapsfag og hvordan disse undervises i skolen. Du lærer også å reflektere over etiske problemstillinger knyttet til læreryrket. 

Du lærer å vurdere og dokumentere elevers læring og hvordan du kan videreutvikle dine egne grunnleggende ferdigheter. Ved å gi tilbakemeldinger kan du bidra til at elevene kan se sin egen læring og faglige utvikling. Du får se ungdommens kultur og deres utvikling, læring og rettigheter i ulike sosiale og kulturelle situasjoner. 

Det å kunne være en klasseleder i en elevgruppe med forskjellige bakgrunner er viktig. Du lærer å planlegge og lede undervisning som gjør at elevene får en positiv opplevelse og et godt læringsutbytte. Du lærer å benytte digitale verktøy i undervisning, samt hvordan du kan veilede elevene i deres digitale hverdag. Du får bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med organisasjoner som er relevante for skoleverket.  Studiet gir deg en forståelse for skolens rolle i samfunnet, og hvilke lover og læreplaner som gjelder. 

I slutten av studiet gjennomfører du en masteroppgave som er et selvstendig forskningsprosjekt med veiledning.


Undervisning og eksamen

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver, diskusjon og refleksjon rundt problemstillinger. Fagene kan også ha laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs. Det er også ulike digitale undervisnings- og læringsformer og det vil være Presentasjoner og andre framlegg for medstudenter. 

I hvert fag er det muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet. 

Studiet avsluttes med en masteroppgave. I fordypnings- og i masteroppgaven gis individuell veiledning fra vitenskapelige ansatte.


Praksis

I praksis møter du elever både i ungdomsskolen og i videregående skole. Gjennom praksis blir du kjent med de krav og utfordringer det innebærer å jobbe som lærer. Du skal prøve ut, bearbeide og utvikle dine faglige og undervisningsmessige ferdigheter.

Universitetet har samarbeidsavtaler med skoler i Troms og Finnmark hvor du vil få kunne gjennomføre praksis og få innblikk i ulike læringsmiljøer i regionen. Praksisplasser tildeles og det er mulighet for at enkelte perioder gjennomføres utenfor Tromsø. Når plass er tildelt utenfor Tromsø har UiT egne retningslinjer for å gi støtte til bo- og reisekostnader. Tilrettelegging av praksis er mulig etter gitte kriterier.

Praksisen er obligatorisk og må være godkjent. Praksis er nærmere beskrevet i egne emnebeskrivelser og ytterligere detaljer finner du på våre praksissider: https://uit.no/praksis#kapittel_700711


Undervisnings- og eksamensspråk

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk. 

Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk.  

Utveksling

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet. Utenlandsopphold gir deg økt læringsutbytte, bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonal erfaring.

Studiet har utvekslingsavtaler med utenlandske universitet hvor du kan ta emner som godkjennes som en del av studiet. Emner som skal tas under utvekslingsopphold godkjennes på forhånd slik at du vet at emnene fra oppholdet blir godkjent. Du kan ta emner som tilsvarer de du normalt ville tatt hjemme.

Det forutsettes at du har avlagt eksamen i minst 60 studiepoeng før du reiser ut.

Mer informasjon om utveksling finner du her.


Jobbmuligheter

Etter å ha fullført studiet kan du undervise i ungdomsskolen og i videregående skole. Med lektorutdanning kan du også jobbe innenfor forskning, formidling og kommunikasjon, administrasjon og skoleledelse.

Videre studier

Studiet kvalifiserer til å søke opptak til ph.d.- utdanning.