Skriv ut Lukk vindu


 

Lektor i realfag trinn 8-13 - master

Fakta

Varighet:5 År
Studiepoeng:300
Gradsnavn:Lektor i realfag trinn 8-13
Opptakskrav:

Generell studiekompetanse + LÆREA2

 

Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 843

Beskrivelse av studiet

Lektoryrket gir deg mulighet til å kombinere faglig interesse for realfag med å jobbe med ungdom. Å jobbe som lærer er ett av de viktigste yrkene i samfunnet. Du vil hele tiden være i faglig utvikling sammen med kolleger og elever i en meningsfylt arbeidshverdag.

På dette studiet får du fordype deg i to fag, samtidig som du lærer metoder for å undervise og å drive formidling. Du får praksis i skolen som gradvis blir mer utfordrende gjennom hele studiet. Allerede første studieår får du praksis i skolen. Som lektor får du være med å forme framtiden til unge i skolen.

Studiet har fire studieretninger. Se nettsiden for de forskjellige studieretningene for mer utfyllende informasjon om hvilke fag som inngår i studiet.

Når du fullfører lektorutdanning, og jobber som lærer i minst tre år, kan du få slettet deler av studielånet ditt. Les mer på Lånekassen.


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
Tabellen viser felles emner; pedagogikk og fagdidaktikk, praksis og Ex.phil. Se nettside for spesialisering for info om fag 1/fag 2
1. semester (høst)
PFF-1020 Eleven, læring og danning i sentrum
Emne i fag 1/fag 2
Emne i fag 1/fag 2
2. semester (vår)
Emne i fag 1/fag 2
Emne i fag 1/fag 2
Emne i fag 1/fag 2
3. semester (høst)
Emne i fag 1/fag 2
Emne i fag 1/fag 2
Emne i fag 1/fag 2
4. semester (vår)
eller
(Enkelte fagkombinasjoner har FIL-0700 i 3. 6. eller 7. semester)
Emne i fag 1/fag 2
Emne i fag 1/fag 2
5. semester (høst)
PFF-20XX Fagdidaktikk i fag 1, 5 stp.
PFF-20XX Fagdidaktikk i fag 2, 5 stp.
Fordypningsoppgave i fag 1
6. semester (vår)
Emne i fag 1/fag 2
Emne i fag 1/fag 2
Emne i fag 1/fag 2
7. semester (høst)
Emne i fag 1/fag 2
Emne i fag 1/fag 2
Emne i fag 1/fag 2
8. semester (vår)
PFF-3020 Skolen som organisasjon, elevens livsverden og kulturelt mangfold
PFF-30XX Fagdidaktikk i fag 1
PFF-30XX Fagdidaktikk i fag 2
9. semester (høst)
Emne i fag 1/fag 2
eller
metodeemne på 2- eller 3000-nivå
Emne i fag 1/fag 2
eller
PFF-3101/PFF-3102
Masteroppgave i fag 1 (10 av 40 stp)
10. semester (vår)
Forts. mastergradsoppgave i fag 1 (30 av 40 stp)

Hva lærer du?

Som lektor i realfag lærer du å formidle fagkunnskap på en engasjerende og inspirerende måte til elever i ungdomsskolen og videregående skole. Du får kunnskap om vitenskapelige problemstillinger, forskningsteorier og -metoder i faglige, pedagogiske og fagdidaktiske spørsmål. Du kan se sammenhengen mellom vitenskapsfag og hvordan disse undervises i skolen. Du lærer også å reflektere over etiske problemstillinger knyttet til læreryrket.

Du lærer å vurdere og dokumentere elevers læring og får kunnskap om arbeid med videreutvikling av grunnleggende ferdigheter. Gjennom tilbakemelding kan du bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling. Du får kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling, læring og rettigheter i ulike sosiale og kulturelle kontekster.

Klasseledelse i en sammensatt elevgruppe er viktig. Du lærer å planlegge og lede undervisning som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser, som kan gi elevene en positiv opplevelse av fagene. Du lærer å benytte digitale verktøy i undervisning, planlegging og kommunikasjon samt veilede unge i deres digitale hverdag. Du får kunnskap om å bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket. Studiet gir deg en forståelse for skolens mandat, gjeldende lov- og læreplanverk, opplæringsløpet og opplæringens verdigrunnlag.

Du får avansert kunnskap i det fagområdet du skriver masteroppgave om. Du kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset og profesjonsrelevant forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.


Undervisning og eksamen

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver, diskusjon og refleksjon rundt problemstillinger. Fagene kan også ha laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs. Det er også ulike digitale undervisnings- og læringsformer og det vil være Presentasjoner og andre framlegg for medstudenter.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet.

Studiet avsluttes med en masteroppgave. I prosjektarbeid og i masteroppgaver gis individuell veiledning fra instituttets vitenskapelig ansatte. Masteroppgaven kan etter avtale også gjennomføres i, eller i samarbeid med, en bedrift.


Praksis

I praksis møter du elever både i ungdomsskolen og i videregående skole. Gjennom praksis blir du kjent med de krav og utfordringer det innebærer å jobbe som lærer. Du skal prøve ut, bearbeide og utvikle dine faglige og undervisningsmessige ferdigheter.

Gjennomføringa av praksis skjer til vanlig ved skoler universitetet har partnerskapsavtale med. Under praksisen får du oppfølging av lærere ved UiT og ute ved skolene. Hver periode i praksis vil gradvis være mer utfordrende og selvstendig. Praksis vil også gjennomføres i form av ei mentorordning ledet av lærere fra ungdomsskolen og videregående skole i de semestrene der praksis ikke foregår i skolene.

Praksisen er obligatorisk og må være godkjent. Praksis er nærmere beskrevet i egne emnebeskrivelser.


Undervisnings- og eksamensspråk

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk. 

Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk.  

Utveksling

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet. Utenlandsopphold gir deg økt læringsutbytte, bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonal erfaring.

Studiet har utvekslingsavtaler med utenlandske universitet hvor du kan ta emner som godkjennes som en del av studiet. Emner som skal tas under utvekslingsopphold godkjennes på forhånd slik at du vet at emnene fra oppholdet blir godkjent. Du kan ta emner som tilsvarer de du normalt ville tatt hjemme.

Det forutsettes at du har avlagt eksamen i minst 60 studiepoeng før du reiser ut.

Mer informasjon om utveksling finner du her.


Jobbmuligheter

Etter å ha fullført studiet kan du undervise i ungdomsskolen og i videregående skole. Med lektorutdanning kan du også jobbe innenfor forskning, formidling og kommunikasjon, administrasjon og skoleledelse.

Videre studier

Studiet kvalifiserer til å søke opptak til ph.d.- utdanning.