Skriv ut Lukk vindu


 

Arktisk friluftsliv og naturguiding - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i arktisk friluftsliv og naturguiding
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 302

Beskrivelse av studiet

Det 3-årige studiet skal gi kompetanse knyttet til å forstå og utøve rollen som veileder og naturguide i de arktiske områdene og friluftsliv og naturguiding som praksis- og profesjonsfelt. Sentrale tema for læringsaktivitetene gjennom alle tre studieår er sikkerhet i natur, gruppedynamikk, opplevelse, læring, formidling, didaktikk og refleksjon.

Første studieår i Alta legger vekt på innføring i ferdigheter, ledelse og veiledning i arktisk friluftsliv til ulike årstider og innen varierte aktiviteter og naturtyper. Det gis også undervisning om friluftsliv som et kulturelt fenomen og betydning for samfunnet.

Andre studieår gjennomføres ved studiested Longyearbyen, Svalbard der fokus er på ferdigheter, ledelse, sikkerhet og naturguiding i høyarktisk natur. Deler av studiet gis med undervisning fra UNIS. Dette studieåret er internasjonalt, og alle læringsaktiviteter foregår derfor på engelsk. Hovedmålet med studieåret er å utvikle studentenes kompetanse som naturguide.

Tredje studieår har base i Alta. Året gir fordypning innen friluftsferdigheter, ledelse, veiledning og naturguiding gjennom obligatoriske og valgfrie emner, samt avsluttende bacheloroppgave. Studenter som velger andre valgfrie emner enn de instituttet tilbyr, har selv ansvar for at disse godkjennes og er praktisk mulig å gjennomføre.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) FRI-1440 Arktisk friluftsliv og veiledning 1 - 20 stp. IDR-0510 Innføring i idrettsvitenskap - idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet - 10 stp.
2. sem. (vår) FRI-1442 Arktisk friluftsliv og veiledning 2 - 10 stp. FRI-1443 Arctic Winter friluftsliv - 10 stp. FRI-1450 Friluftsliv - natur, kultur og samfunn - 10 stp.
3. sem. (høst) FRI-2582 Safe guiding in the Arctic - 20 stp. FRI-2583 Value-based Guiding and Teaching in Arctic Nature - 20 stp. AS-203 Arctic safety and field leadership - 14 stp.
4. sem. (vår) SH-201 The history of Svalbard - An introduction - 6 stp.
5. sem. (høst) IDR-2250 Bacheloroppgave og forskningsmetode - 20 stp. FIL-0702 Examen philosophicum, nettbasert - 10 stp.
6. sem. (vår) FRI-2260 Lederrollen i friluftsliv og naturguiding - 10 stp.

Hva lærer du?

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisning og eksamen

For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide minimum 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer og selvstudium.

I de teoretiske emnene vil læringsaktivitetene være forelesninger, seminarer og studentfremlegg. Undervisningen vil bygge på relevant forskning og erfaringskunnskap, og studiet gir en innføring i forsknings- og utviklingsarbeid. Studentene vil arbeide med individuelle oppgaver og gruppeoppgaver.

I de praktiske emnene er egenferdighet og fagdidaktisk tilnærming sentralt. Studentene skal kunne utøve ulike former for friluftsliv og naturguiding og forstå hvordan dette kan formidles på ulike måter og til ulike målgrupper. Gjennom erfaringsinnhenting fra praksisfeltet skal studentene prøve ut og få erfaringer med å veilede og tilrettelegge for læring i, om og gjennom friluftsliv og naturguiding.

For de delene av studiet som studenten ikke kan, eller vanskelig kan tilegne seg gjennom selvstudium, er det fastsatt krav om studiedeltaking. Dette fremgår i emneplanene og timeplan. De ulike emnene har også arbeidskrav som må være godkjent for å avlegge eksamen. Arbeidskrav for hvert emne fremgår i emneplanen. Obligatorisk undervisning vil bli registrert.

Rammer og opplysninger om pensumlitteratur fremgår av emneplanene.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Første og tredje år er undervisnings- og eksamensspråket hovedsakelig norsk. På første året har imidlertid emnene Arctic friluftsliv og Arctic Winter friluftsliv all undervisning og eksamen på engelsk. Andre år er undervisnings- og eksamensspråket engelsk da hele året er internasjonalt og gjennomføres på Svalbard. Pensumlitteratur for studiet som helhet vil være på norsk/skandinavisk og engelsk.


Utveksling

Andre år i studieprogrammet er internasjonalt og gjennomføres på Svalbard. Studenter som ønsker å dra på utveksling må ha bestått minst 60 studiepoeng og være registrert som bachelorstudent. Studenter som kun tar årsenhet eller enkeltemner ved UiT eller har avsluttet sine studier omfattes ikke av denne ordningen. Idrettshøgskolen UiT arbeider med å få avtaler med minst to utenlandske institusjoner om studentutveksling. Emner som er tatt ved utenlandske institusjoner og som ønskes innpasset skal være avklart og godkjent i forkant for å være sikker på at disse kan innpasses.


Jobbmuligheter

Bachelorstudiet i arktisk friluftsliv og naturguiding legger vekt på friluftlivutøvelse og rollen som veileder og naturguide i arktisk natur. Det er et økende behov for kompetanse for å kvalitetssikre og legge til rette for opplevelser og læring i natur.

Det 3-årige studiet skal gi grunnleggende kompetanse knyttet til å forstå friluftsliv og naturguiding som praksis- og profesjonsfelt. Bestått bachelorgrad gir grunnlag for opptak til masterstudier innenfor fagområdet.

Etter studier jobber mange innen:

Videre studier

Med bachelor i arktisk friluftsliv og naturguiding kan du ta videreutdanning og spesialisere deg innen feltet. Ved UiT kan du for eksempel ta Master i idrettsvitenskap eller Tourism Studies.

Har du i tillegg erfaring fra reiselivsnæring, kan du ta UiTs erfaringsbasert master i Reiselivsledelse.

Bachelorstudiet egner seg også godt i kombinasjon med andre fag, for eksempel helse, bærekraft, pedagogikk og ledelse