Skriv ut Lukk vindu


 

Arktisk friluftsliv og naturguiding - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i arktisk friluftsliv og naturguiding
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 302

Beskrivelse av studiet

Det 3-årige studiet skal gi kompetanse knyttet til å forstå og utøve rollen som veileder og naturguide i de arktiske områdene og friluftsliv og naturguiding som praksis- og profesjonsfelt.

Første studieår er det fokus på innføring i ferdigheter, ledelse og veiledning i arktisk friluftsliv til ulike årstider og innen varierte aktiviteter. Det gis undervisning i emnet Natur, kultur og samfunn med fokus på forståelse av friluftsliv som aktivitet og samfunnsfenomen, samt det studieforberedende emnet Ex.fac.

Andre studieår foregår ved studiested Svalbard der fokus er på ferdigheter, ledelse og naturguiding i høyarktisk natur. Deler av studiet gis med undervisning fra UNIS. Dette studieåret er internasjonalt og alle læringsaktiviteter foregår derfor på engelsk. Hovedmålet med studieåret er å utvikle studentenes kompetanse som naturguide.

Tredje studieår gjennomføres i Alta. Året gir studenten mulighet til å fordype seg innen ferdigheter, ledelse, veiledning og naturguiding. Fordypning skjer gjennom valgbare emner, fordypningsemne og avsluttende bacheloroppgave. Instituttet vil tilby noen valgbare emner. Studenter som velger andre enn disse, har selv ansvar for at valgte emner er faglig relevant og praktisk mulig å gjennomføre.

Sentrale tema for læringsaktivitetene gjennom alle tre studieår er sikkerhet i natur, gruppedynamikk, opplevelse, læring, formidling, didaktikk og refleksjon.


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem høst 2017
(20 stp)
2. sem vår 2018
(20 stp)
3. sem høst 2018
(20 stp)
(20 stp)
Arctic safety and field leadership 14 stp høst og vår. The History of Svalbard 6 stp, vår.
4. sem vår 2019
5. sem høst 2019
Valgfritt emne (10 stp)
6. sem vår 2020
Valgfritt emne (10 stp)

Hva lærer du?

Kunnskap

 

Ferdigheter

 

Generell kompetanse


Undervisning og eksamen

For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide minimum 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer og selvstudium.

I de teoretiske emnene vil læringsaktivitetene være forelesninger, seminarer og studentfremlegg. Undervisningen vil bygge på relevant forskning og erfaringskunnskap, og studiet gir en innføring i forsknings- og utviklingsarbeid. Studentene vil arbeide med individuelle oppgaver og gruppeoppgaver.

I de praktiske emnene er egenferdighet og fagdidaktisk tilnærming sentralt. Studentene skal kunne utøve ulike former for friluftsliv og naturguiding og forstå hvordan dette kan formidles på ulike måter og til ulike målgrupper. De praktiske emnene inneholder stor grad av aktivitet, og studiet stiller derfor krav til at studentene er i god fysisk form. Gjennom erfaringsinnhenting fra praksisfeltet skal studentene prøve ut og få erfaringer med å veilede og tilrettelegge for læring i, om og gjennom friluftsliv og naturguiding.

For de delene av studiet som studenten ikke kan, eller vanskelig kan tilegne seg gjennom selvstudium, er det fastsatt krav om studiedeltaking. De ulike emnene har også arbeidskrav som må være godkjent for å avlegge eksamen. Hva som krever obligatorisk studiedeltakelse og hvilke arbeidskrav som må være godkjent framgår av emneplanene. Obligatorisk undervisning vil bli registrert.

Rammer og opplysninger om pensumlitteratur fremgår av emneplanene.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår på norsk 1. og 3. studieår, mens undervisningen 2. studieår på Svalbard foregår på engelsk.

Utveksling

Andre år i studieprogrammet er internasjonalt og gjennomføres på Svalbard. Studenter som ønsker å ta emner fra andre institusjoner evt ved utenlandske samarbeidsinstitusjoner kan gjøre dette fortrinnsvis i 3. og 4. semester. Studenter som ønsker utveksling må ha bestått minst 60 studiepoeng og være registrert som bachelorstudent. Studenter som kun tar årsenhet eller enkeltemner ved UiT eller har avsluttet sine studier omfattes ikke av denne ordningen. Idrettshøgskolen UiT arbeider med å få avtaler med minst to utenlandske institusjoner om studentutveksling. Emner som er tatt ved utenlandske institusjoner og som ønskes innpasset skal være avklart og godkjent i forkant for å være sikker på at disse kan innpasses.

Jobbmuligheter

Bachelorstudiet i arktisk friluftsliv og naturguiding gir bred kompetanse og erfaring i faget. Utdanningen kvalifiserer for arbeid med friluftsliv og naturguiding innenfor flere områder. Kompetansen er etterspurt både innen skoleverket, helsevesenet, frivillige organisasjoner og i privat næringsliv.

En bachelorgrad i friluftsliv og naturguiding kan kvalifisere for arbeid innen flere områder:

Videre studier

Med bachelor i arktisk friluftsliv og naturguiding kan du ta videreutdanning og spesialisere deg innen feltet. Ved UiT kan du for eksempel ta Master i idrettsvitenskap eller Tourism Studies.

Har du i tillegg erfaring fra reiselivsnæring, kan du ta UiTs erfaringsbasert master i Reiselivsledelse.

Bachelorstudiet egner seg også godt i kombinasjon med andre fag, for eksempel helse, bærekraft, pedagogikk og ledelse