Skriv ut Lukk vindu


 

Kunsthistorie - master

Fakta

Varighet:2 År
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Mastergrad i kunsthistorie
Opptakskrav:Bachelorgrad eller tilsvarende gradsutdanning i kunsthistorie.
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:5063

Beskrivelse av studiet

Masterstudiet gir deg erfaringer med forskning på kunstverk og med kunsthistoriske problemstillinger. Du vil oppøve evner og ferdigheter til å foreta egne analyser og tolkningsarbeid. Målet er spesialkunnskap om et avgrenset utvalg kunstverk, solid forståelse for kunsthistoriens begreper, samt gode innsikter i fagets teorier og metoder i så vel historiske som samtidige kontekster.

Sentralt i studiet er fagområdets forståelsesformer, dets grunnleggende begreper om kunst, kunstner og verk, forholdet til språk, tekst og kommunikasjon, samt spørsmål om vitenskapelighet og vitenskapelig metode. Typisk for kunsthistorien er også tverrfaglige diskurser. Masterstudiet knytter gjerne an til fagområder som litteratur, historie, kulturhistorie, urfolksstudier, antropologi, religion, arkeologi, filosofi eller sosiologi.

Masterstudiet i kunsthistorie består av en mastergradsoppgave (60 stp), obligatoriske emner knyttet til kunsthistoriens begrepsapparat, metode og teori, historie og tekster (30 stp), og selvvalgt emner (30 stp). I første semester utvikler du ditt eget prosjekt for masteroppgaven, og får samtidig delta i en pågående forskningsprosess (10 stp). Din egen prosjektskisse kan du skrive individuelt eller i samarbeid med en eller to andre mastergradsstudenter etter avtale med faglærere. I andre semester får du muligheten til å fordype deg innenfor et avgrenset område av kunsthistorien (KVI-3220, 20 stp). I tillegg har du ett valgfritt emne på 3000-nivå (10 stp). Studiene dette semesteret kan også gjennomføres utenlands hos en av våre samarbeidspartnere eller ved et annet fagområde ved UiT.

Masteroppgaven:
Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid med et begrenset tema innenfor kunsthistorie. Gjennom aktiv deltagelse i oppgaveseminarer vil du få trening i utveksling av tekstkritikk og drøfting av faglige problemstillinger. Du lærer å bruke fagets begreper og metoder og å utvikle tolkninger av empirisk eller teoretisk materiale i skriftlig form. Masteroppgavens tema velges i samråd med en faglærer, og du vil få individuell veiledning under veis.

Mastergradsoppgaven må leveres inn innen 15. mai for evaluering i vårsemesteret og innen 1. november for evaluering i høstsemesteret.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) KVI-3123 Kunstens teori og historiografi - 20 stp. KVI-3110 Ditt prosjekt og forskningsprosessen - 10 stp.
2. sem. (vår)
3. sem. (høst) KVI-3900 Mastergradsoppgave i kunsthistorie - 60 stp.
4. sem. (vår)

Hva lærer du?

Kunnskaper:

Du har

Ferdigheter:

Du kan

Generell kompetanse:

Du kan


Undervisning og eksamen

Undervisnings-, arbeids- og evalueringsformer tar utgangspunkt i det enkelte emnets karakter og innhold. Det gis bokstavkarakterer (A-F) eller bestått/ikke bestått. Se det enkelte emne for mer informasjon.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Noe av pensumlitteraturen og undervisning i emnene er på engelsk.


Utveksling

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet i en stadig mer globalisert verden. Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer.Det vil også utvide din personlige og faglige horisont.

Du kan få innpasset emner fra utenlandske universiteter som valgemner i mastergraden. Utenlandsopphold må godkjennes av instituttet før du reiser. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet.

Master i kunsthistorie tilrettelegger for utveksling i 2. semester.

Blant UiTs mange utvekslingsavtaler har Kunsthistorie egne avtaler med disse:

Søknadsfrist for utveksling i vårsemesteret: 1. september. Se denne nettsiden for mer informasjon om utveksling.


Jobbmuligheter

Med fullført mastergrad i kunsthistorie er du kvalifisert til å arbeide med kunstformidling eller andre oppgaver i museer eller gallerier, i undervisning, kulturminneforvaltning, kulturadministrasjon, forlagsvirksomhet og reiseliv, eller du kan gå videre innen forskning.

Videre studier

Oppnådd mastergrad kvalifiserer til å søke opptak til ph.d.-utdanning.