Skriv ut Lukk vindu


 

Geologi - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i geologi
Opptakskrav:Generell studiekompetanse + REALFA
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 859

Beskrivelse av studiet

Geologi handler om Jordens utvikling fra jordkloden ble dannet frem til i dag. Landskapet du beveger deg i er i stadig endring og er et resultat av geologiske prosesser, livets utvikling og klimaendringer gjennom milliarder av år.

Det er viktig å utnytte naturressurser på en bærekraftig måte. Mobilen din, klærne dine, sminke, elbiler, solcellepaneler og huset du bor i inneholder råstoffer som geologene leter etter.

Innsamling og tolking av informasjon er viktig for en moderne geolog. Ny teknologi kan hjelpe oss med å lete etter og finne naturressurser som er viktig for framtiden. Geologi er også viktig for å forstå hvordan klimaendringer påvirker samfunnet. Fortidens og nåtidens klima kan fortelle oss mye om hvordan klimaet i framtiden vil se ut.

Veier og bebyggelse, bratt terreng og kystområder er særlig utsatt for skred og andre naturkatastrofer. Geologer undersøker både fjellpartier og sjøbunn, og lærer dermed hvorfor fjellskred og undersjøiske skred forekommer. Dermed vil du kunne rådføre hus- og veibyggere om hvor det er sikkert å bygge.

Studenter og ansatte fra flere titalls land danner et internasjonalt miljø. Dette studiet er en del av det nasjonale Senter for Fremragende Utdanning Centre for Integrated Earth Science Education (iEarth). I tillegg er instituttet vertskap for et Senter for fremragende forskning, iC3 (Centre for Ice, Cryosphere, Carbon, and Climate), sammen med Norsk Polarinstitutt og NORCE.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) GEO-1001 Innføring i geologi - 10 stp. KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi - 10 stp.
2. sem. (vår) GEO-2001 Mineralogi - 10 stp. GEO-2002 Strukturgeologi - 10 stp. GEO-2005 Sedimentologi - 10 stp.
3. sem. (høst) GEO-2003 Kvartærgeologi - 10 stp. GEO-2007 Historisk og regional geologi - 10 stp.
4. sem. (vår) FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten - 10 stp. GEO-2004 Petrologi - 10 stp. GEO-2006 Innføring i anvendt geofysikk - 10 stp.
5. sem. (høst)
6. sem. (vår)

Hva lærer du?

Du lærer hvordan dagens landskap har blitt til og hvorfor landskapet rundt oss ser ut som det gjør.

Studiet inneholder fag i de ulike geologiske disiplinene og du lærer om geologiens historie og betydning for samfunnet både i fortiden og i framtiden.

Studiet lærer deg om forekomster av ressurser til lands og til havs som kan bidra til det grønne skiftet, og om hvordan utvinning av geologiske ressurser påvirker miljøet. Du lærer også om hvordan ny teknologi kan bidra til en mer bærekraftig utvinning. Du lærer hvordan fortidens klima har utviklet seg. Denne kunnskapen er viktig for å forstå sammenhengen mellom menneskeskapte og naturlige klimaendringer.

Du lærer om metoder og teorier som brukes innen geologisk forskning, og hvordan du samler geologisk informasjon som sammen kan brukes til å løse dagens utfordringer.


Undervisning og eksamen

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid, laboratorieøvelser og datalab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeid er studentene aktive gjennom løsning av teoretiske og praktiske oppgaver, og har diskusjon rundt forskjellige problemstillinger.

Studiehverdagen består også av felt- og toktundervisning. Her får studentene «hands-on» erfaring med geologisk arbeid utenfor klasserommet. Som en del av iEarth Senter for Fremragende Utdanning legger vi vekt på at studentene er samarbeidspartnere i studiet, og at de får en sterk kopling til mulige arbeidsgivere allerede i løpet av studiet.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet.


Undervisnings- og eksamensspråk

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.

Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk.


Utveksling

Det er mulig å ta et opphold i utlandet, i Europa eller verden for øvrig, ett eller to semester i det tredje studieåret.

Steder du kan reise til på utveksling, kan eksempelvis være University of Copenhagen, University of Hawaii at Hilo, eller Charles University Prague.

Du kan også ta emner ved UNIS, Universitetssenteret på Svalbard. Her kan du velge blant flere meget relevante emner innen geologi og gjøre spennende feltarbeid i et område som det blir mer og mer fokusert på i global sammenheng.

Jobbmuligheter

Studerer du geologi ved UiT vil du bli en attraktiv arbeidstaker for en rekke jobber i Norge og internasjonalt.

Tidligere studenter jobber for eksempel i Statens Vegvesen, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Skanska, Norconsult, Multiconsult, Norges geologiske undersøkelser (NGU), Implenia, Wyssen, Skred AS, Norsk Polarinstitutt, Equinor, Rana Gruber AS, Aker BP, Baker Hughes, forskjellige kommuner og fylkeskommuner, samt universiteter og forskningsinstitusjoner.

Du kan jobbe blant annet med:

Videre studier

Bachelor i geologi kvalifiserer til opptak til Master i geovitenskap